نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی صاحب نظران حوزه منابع انسانی اثبات نقش این منابع در ارزش آفرینی سازمان است . با ظهور سازمان‏های دانشی در اقتصاد دانش بنیان، سهم سرمایه انسانی در ارزش آفرینی سازمان از سرمایه های فیزیکی و ساختاری سبقت گرفته و سرمایه گذاری‏های سنگین در نیروی انسانی برای تبدیل کردن آنها به عامل اصلی مزیت رقابتی را توجیه پذیر کرده است.  هدف : این پژوهش به دنبال بررسی نقش سرمایه گذاری سازمان بر  بر ارزش آفرینی منابع انسانی  با نقش میانجی سرمایه های انسانی در شرکتهای دانش بنیان فعال در سطح شهر تهران است . روش: داده های پژوهش از طریق پرسشنامه از 100 مدیر عامل شرکتهای فعال در حوزه های خدمات مالی، خدمات حرفه ای بازاریابی و صادرات ، خدمات مشاوره ای مدیریت و  فن آوری اطلاعات جمع آوری گردید . روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بوده است . برای آزمون روایی  پرسشنامه از نظرات اساتید ومتخصصان وبرای سنجش  پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بعد از جمع آوری اطلاعات برای سنجش فرضیه های تحقیق ازمدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos18 استفاده گردید .  در این پژوهش برای نشان دادن سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی از دو رویکرد جذب استعدادهای بیرونی و پرورش استعدادهای درونی و برای بررسی سرمایه انسانی در سطح سازمان از چهار معیار تعداد سرمایه انسانی ، تناسب سرمایه انسانی با سازمان، مکمل بودن سرمایه انسانی  و منحصر به فرد بودن سرمایههای انسانی استفاده شده است . نتایج پژوهش در سطح اطمینان 95%  نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری هوشمند سازمان در منابع انسانی خود ، تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش آفرینی سرمایه انسانی دارد. همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت  سرمایه های انسانی به عنوان متغیر میانجی در تاثیر روشهای سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی  در سطح اطمینان 95% بود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of investment in human resources, with emphasis on the value of the human capital

نویسنده [English]

  • Reza Sepahvand

Assistant Professor of Lorestan university

چکیده [English]

One of the most important challenges facing the human resources domain experts proved the role of these resources in the value of organization. With the advent of knowledge organizations in the Knowledge based economy, the contribution of human capital in the value of organization overtaken of physical capital and structural and heavy investment in human resources for convert them to the main factor Competitive advantage is justified. The goal: The research aims to identify the impact of the investment Organization in convert human resources to human capital value of companies active in the knowledge base in the city of Tehran. Method: Data via the questionnaires were collected of 100 managers the active companies in the area Financial Services, Professional Services Marketing and Export, Management Consulting Services and information technology. Sampling in this study has been purposeful. To test the validity of questionnaires was used of teachers’ comments and to test of the Measurement reliability questioners of Cronbach's alpha coefficient. After collecting information used of modeling structural equation and software Amos18 for measurement research hypotheses. in this study used of two absorption approaches external talent and training Internal talent to show Investment Organization in human resources and to check Human Capital In the organization used of 4 Criterion ,count human capital, fit human capital with organization, Complementarities of human capital and uniqueness of human capitals. Results of research at Confidence level 95% show that intelligent Investment In its human resources, a significant impact on the value of human capital.