نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام‌نور، تهران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، پیام نور مرکز رشت

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان مناطق شهرداری شهر رشت است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. مدیران و کارشناسان شهرداریهای شهر رشت (257 نفر) به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه نیز برابر با 154 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده‏ها پرسشنامه بوده و داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‏دار (ضریب همبستگی 3/60) بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان مناطق شهرداری رشت بود، همچنین در بررسی ابعاد فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی نیز مشاهده گردید خوش بینی (1/17)، شفقت (5/20)، صداقت (9/27)، و بخشش (4/14) درصد می­تواند رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مناطق شهرداری رشت را تبیین کند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationship Between Organizational Virtuousness and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Tooraj Hassanzadeh Samarin 1
  • Sepideh Sefidkar 2

1 Assistant Professor, Payamenoor Universit of Tehran

2 MS, Public Administration, Payamenoor University of Rasht

چکیده [English]

 The aim of this study was evaluating the relationship between Organizational Virtuousness and Organizational Citizenship Behavior of Rasht Municipalities’ employees. The research method in terms of purpose applied and in terms of method was descriptive research and correlation type, and required data have been collected using questionnaires and survey method. Rasht Municipalities’ Managers and experts (257 people) were selected as the target population and the sample size was set equal to 154 by using Cochran's formula. The gathered Questionnaires and data were analyzed by SPSS Software through simple linear and multiple regression tests. The results showed that there was a positive significant relationship (correlation coefficient 60.3) between organizational virtue and citizenship behavior of employees of municipality districts of Rasht. Moreover, investigating aspects of organizational virtue with citizenship behavior showed that optimism (17.1), compassion (20.5), honesty (27.9), and generosity (14.4) could explain organizational citizenship behavior of municipality districts of Rasht.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Virtuousness
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Optimism
  • Trust
بهاری فر، علی، جواهری کامل، مهدی، (1389)، بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)،توسعه انسانی پلیس، شماره 28، سال هفتم، 95-118.
حیدرآبادی ابوالقاسم، (1389)، اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر آن (مطالعه موردی جوانان 20 تا 29 ساله استان مازندران)، جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره 1، سال اول، 39-66.
خاکی، غلامرضا، (1390)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: انتشارات بازتاب.
سکاران، اوما، (1388)، روشهای تحقیق در مدیریت، م‍ح‍م‍د صائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ش‍ی‍رازی، ‌تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
کولکوئیت، جیسون ای. لیپین، جفری‌ای. ویسون، مایکل‌جی، (1392)، رفتار سازمانی، تورج حسن‌زاده ‌ثمرین، اسفندیار محمدی. تهران: انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر. (2010).
نصر اصفهانی، علی، شول، سجاد، عارف نژاد، محسن، (1391)، بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)،پژوهشهای مدیریت عمومی، شماره 15، سال پنجم، 45-62.
Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C., and Serroni, C. (2004). "Organizational citizenship behavior: a" case study ofculture,leadership and trust management decision, 42 (1), 13-40.
Arjoon, S. Virtue Theory as a Dynamic Theory of Business (2000), Journal of Business Ethics, 28(2), 159–178.
Bagozzi, R. P., (2003), “Positive and negative emotions in organizations” in Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (eds), Positive Organizational Scholarship (pp. 176-193), San Francisco, Berrett-Koehler.
Baker, T. L., T. G. Hunt and M. C. Andrews, (2006), ‘Promoting Ethical Behavior and Organizational Citizenship Behaviors: The Influence of Corporate Ethical Values’, Journal of Business Research 59(7), 849–857.
Burns T, Carpenter J, (2008), Organizational Citizenship and Student Achievement, Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1)1), 51 – 58.
Cameron, K. S. (2003). Organizational virtuousness and performance. In K. S Cameron, J. Dutton, & R. E. Quinn (Eds), Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline, (pp, 48–65). San Francisco: Berrett-Koehler.
Cameron, K. S., Bright, D., Caza, A. (2004), Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance. American Behavioral Scientist, 47(6), 766-790.
Garg P, Rastogi R, (2006). Climate profile and OCBs of teachers in public and private schools of India, International Journal of Educational Management, 20(7), 529-541.
Giltay, E. J. Kamphuis, M. H., Kalmijn, S., Zitman, F.G., Kromhout, D. (2006). Dispositional optimism and the risk of cardiovascular death: The Zutphen elderly study. Archives of InternalMedicine, 166(4), 431–436.
Kluemper, D. H., Little, L. M., DeGroot, T. (2009). State or trait: Effects of state optimism on job-related outcomes. Journal of Organization Behavior, 30(2), 209 – 231.
Lilius, J. M., Worline, M. C., Maitlis, S., Kanov, J., Dutton, J. E.,  Frost, P., (2008), “The contours and consequences of compassion at work”, Journal of Organizational Behavior, 29(2), 193-218.
Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., Norman, S.M (2007). Psychological capital: Measurement and relationship with performance and job satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572.
Peterson, C. and M. P. Seligman, (2003),“Positive organizational studies: lessons from  positive psychology” in K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R.E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship (pp. 14-29), San Francisco, Berrett-Koehler.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J.B., Bachrach, D. G. (2000). "Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions For Future Research". Journal ofManagement, 26(3), 513-563.
Rego, A., Ribeiro,  N., (2009), “Does Perceived Organizational Virtuousness Explain Organizational Citizenship Behaviors?”, International Conference on Business, Economics, Management and Marketing on Jun 26, 2009, Paris, France
Rego, A., Ribeiro, N., Cunha, M.P., (2010), “Perceptions of Organizational Virtuousness and Happiness as Predictors of Organizational Citizenship Behaviors”, Journal of Business Ethics, 93(2), 215-235.
Rego, Arménio,  Ribeiro, Neuza, Cunha, Miguel. P., Jesuino Jorge C.  (2011), “How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of Business Research, 64 (5), 524-532.
Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1993). On the power of positive thinking: The benefits of being optimistic. Current Directions in Psychological Science, 2, 26–30.Nes, L. S., & Segerstrom, S. C. (2006). Dispositional optimism and coping: A meta-analytic review. Perspectives in social Psychological Review, 10(3), 235–251.
Thun, Balliett , E. Kevin Kelloway ,(2011), Virtuous Leaders: Assessing Character Strengths in the Workplace, Canadian Journal ofAdministrative Sciences, 28(3), 270–283.