نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.

2 مربی دانشکده پروازِ دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 مربی دانشکده فرماندهی و کنترل هواییِ دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء

چکیده

کارآفرینی به­عنوان یکی از مهمترین پایه­های توسعه‌ی پایدار جوامع می­باشد، به­گونه­ای که در دهه‌‌های اخیر به یکی از راهبردهای توسعه‌ی ملی کشورها مبدل شده است. در کشور ما نیز سیاست­گذاران به اهمیت این فرآیند پی­برده‌ و درصدد ایجاد بسترهای مناسب شکل­گیری برای آن هستند. از جمله بسترهای اصلی این مهم، توجه به زمینه­های فرهنگی و اجتماعی خاص آن می­باشد. سرمایه­گذاری در این زمینه­ها علاوه بر اثرات مثبت، نتایج بلند مدت و ماندگاری به­همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه در میان مدیران کسب و کارهای کوچک صورت پذیرفته است.
در این پژوهشِ کاربردی که به شیوه توصیفی - پیمایشی اجرا شده است، تلاش شده تا به کمک ابزار محقق‌ساخته، اطلاعات مرتبط با این زمینه­ها، از آراء و نظرات مدیران کسب و کارهای کوچک شهرک‌های صنعتی تهران جمع‌آوری گردد. در نهایت این داده­های به کمک تکنیک­های ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل علاوه بر تأیید ارتباط «تجربه­گرایی» و «جبرگرایی» با «گرایش کارآفرینانه» افراد، میزان آن را در جامعه آماری قوی ارزیابی نموده است. همچنین میزان ارتباط بین «آموزش» و «گرایش کارآفرینانه» افراد ضعیف قلمداد شد که این نتایج ناشی از ضعف در نوع آموزش­های افراد (عدم توجه به آموزش منجر به ریسک‌پذیری)، می­باشد. در نهایت نیز راهکارهای لازم در خصوص بهره­گیری از این زیرساخت‌های اجتماعی در توسعه و ارتقاء «گرایش کارآفرینانه» افراد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the role of social and cultural context of Small and medium-sized enterprises (SME) managers on Corporate Entrepreneurship (Industrial Parks in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Miri 1
  • Mohamad Davarzani 2
  • Esmaeil Sabzikaran 3

1 Assistant Professor of Azad University of Qazvin

2 Lecturer of Shahid Sattari Air University, Tehran

3 Lecturer of Command and Control, Khatam Anbia Air Defance University, Tehran

چکیده [English]

Entrepreneurship as one of the main pillars of sustainable development Communities is, So that in recent decades has become one of national development strategies. In our country, the policy makers of the importance of that process and seek to create an appropriate context for its formation. The context of this matter, according to its specific social and cultural contexts. Investment in these areas, in addition to the positive effects, the long-term survival has. This paper examines the role of social and cultural context on entrepreneurial orientation among managers of Small and medium-sized enterprises (SME) businesses has been done.
In This Paper, That has been done by Practical Vision, by Using a Descriptive Method, Attempts to help self-made instruments, Information related to these areas, from opinions and viewpoints of small and medium-sized enterprises (SME) businesses Industrial Parks Tehran is collected. Finally, these data help regression and path analysis techniques were analyzed. The results also confirm the association "Previous experience" and "Determinism" and the "Entrepreneurial Orientation" people, this results of the statistical community has a strong evaluation. Also, the relationship between "Education" and "Entrepreneurial Orientation” was considered weak, which these results are due to lack of education of persons (lack of attention to training leads to risk-taking), is. Finally, guidelines for the use of the social infrastructure in the development of an "Entrepreneurial Orientation" those presented