نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی_ منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تقلیدپذیری و به کارگیری فناوری و ایده‏های جوامع دیگر بدون ایجاد و خلق اندیشه‏های نوین و ارائه مدل‏هایی متناسب با شرایط بومی کشور تنها وابستگی علمی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت خلاقیت تابعی از عوامل فردی و اجتماعی  می باشد.  این مقاله به طور تجربی رهبری اصیل را با چهار بعد خودآگاهی، پردازش متعادل، شفافیت روابط و جنبه‏های اخلاقی به عنوان یک الگوی رفتاری مناسب جهت بهبود اشتیاق به کار کارکنان و شکوفایی خلاقیت در سازمان معرفی می‏کند. روش به کار رفته در تحقیق این مقاله، توصیفی همبستگی است و داده های آن به کمک نمونه گیری خوشه ای تصادفی از نمونه ای متشکل از 176 نفر (مدیران، کارشناسان و کارگران) جمع‏آوری شده است. در این تحقیق ازروش های ضریب همبستگی پیرسون و مدل ساختاری و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر خلاقیت و اشتیاق به کار و تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر رهبری اصیل استفاده شده  است که توسط نرم افزارهای SPSS18 وLissrel8.5 مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است متغیر میانجی اشتیاق به کار، اثر نسبتا کاملی در رابطه بین رهبری اصیل و خلاقیت دارد و رهبری اصیل با تاثیر گذاری بر روی اشتیاق به کار کارکنان، می تواند نقش بسزایی در بهبود خلاقیت داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Authentic Leadership in Promote Employee's Enthusiasm and Creativity

نویسندگان [English]

  • Mirali Sednaghavi 1
  • Maryam Kaheh 2

1 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University

2 Masters in Public Administration , Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Immutability and application of other societies’ technology and ideas without generation of novel ideas and models corresponding to the country’s local conditions will only lead to scientific, cultural and economic dependency. In fact, creativity performance is a function of individual and implicit social factors, and one of the most relevant implicit factors is leadership. In this research, authentic leadership with four dimensions as self-awareness, balanced processing, relational transparency, and internal moral perspective is empirically introduced as a key behavioral model for improvement of employees’ enthusiasm for working and subsequently creativity performance boom in organization. Present research is a field study of descriptive-correlation type and the data of which is gathered using a questionnaire distributed in a sample of 176 managers, experts and workers selected by random cluster sampling method. The data were analyzed using correlation and regression tests including Pearson Correlation Coefficient, Structural Model and Factorial Analysis by aid of SPSS and LISREL. The results indicate that the mediating variable employees’ enthusiasm exercises a relatively full impact on the relationship of authentic leadership with creativity, and authentic leadership by influencing the employees’ enthusiasm for working can play a significant role in promotion of creativity

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-awareness
  • balanced processing
  • relational transparency
  • Internal moral perspective
  • Authentic leadership
  • Employee's enthusiasm
  • creativity performance