نقش اجرای قرارداد روانشناختی بر فرسودگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارکنان با توجه به نظریه مبادله اجتماعی به صورت فعال در کنش های اجتماعی شرکت می‌کنند و در قبال آورده های خود انتظار دریافت از طرف مقابل را دارند. داد و ستد افراد در سازمان در صورتی که عادلانه تعبیر شود منجر به ایجاد و درک اعتماد و حمایت سازمانی از جانب آنان می‌شود. یکی از این تعاملات روابط استخدامی می‌باشد که قرارداد روانشناختی درصدد تبیین چنین رابطه ای بین کارکنان و سازمان می‌باشد. در صورتی که کارکنان درک کنند که سازمان به قول‏ها و تعهداتش عمل کرده قرارداد روانشناختی ظهور می یابد، که این امر منجر به شکل‏گیری حمایت سازمانی در آنان می‌شود که می‌تواند به عنوان یک ضربه گیر در مقابل فشارها و استرس‏های کاری و محیطی عمل کند. هدف از این تحقیق بررسی نقش اجرای قرارداد روانشناختی با در نظر گرفتن تفاوتهای شناختی و حمایت سازمانی درک شده به عنوان متغیر میانجی بر فرسودگی شغلی پرستاران می‌باشد. روش این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی و به طور خاص مدل سازی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق پرستاران مجتمع بیمارستان‌ امام خمینی شهر تهران می‌باشد که با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی طبقه ای تعداد 188نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل پیشنهادی است که در آن حمایت سازمانی درک شده و احساس هیجانی منفی و احساس هیجانی مثبت به عنوان متغیرهای میانجی تبیین کننده چگونگی اثرگذاری اجرای قرارداد روانشناختی در کاهش فرسودگی شغلی پرستاران می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اجرای قرارداد روانشناختی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج نشان داد که اجرای قرارداد روانشناختی موجب کاهش فرسودگی شغلی پرستاران و همچنین منجر به افزایش احساس هیجانی مثبت و حمایت سازمانی درک شده و کاهش احساس هیجانی منفی در میان پرستاران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Psychological Contract Fulfillment on Job Burnout

نویسندگان [English]

  • Ali Babaeian 1
  • Firouz Zandi 2
1 Assistant Professor of Police University
2 Master of Public Management, Allameh Tabataba’I
چکیده [English]

According to Social Exchange Theory, Employees participate actively in social interactions and considering their inputs they expect outputs from these interactions. Employees' exchange in organizations, if interpreted justly, leads to understanding organizational trust and organizational support.  One of these interactions is employment relationships. Psychological contract is trying to explain such a relationship between employees and the organization. If employees perceive that the organization has made its promises and obligations, Psychological contract will rise in a way to act as a kind of organizational support which can be considered as a buffer against work and environmental stress. The aim of this study is to investigate the role of psychological contract fulfillment considering cognitive differences and perceived organizational support as mediators for job burnout. The research method is functional, descriptive-survey and is specifically Structural Equation Modeling. The population of this research is Imam-Khomeini hospital nurses, 188 of them were chosen using stratified random sampling.  The results indicated good fitting proposed model in which perceived organizational support and cognitive characteristics as mediating variables explain the effect of psychological contract fulfillment in burnout reduction. Research results show that the psychological contract fulfillment has a significant negative relationship with burnout, either directly or indirectly. Fulfilling psychological contract reduces nurses' job burnout and leads to an increase in positive affectivity and perceived organizational support and to reduce negative affectivity among nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological contract fulfillment
  • Job burnout
  • Positive Affectivity
  • Negative affectivity
  • Perceived organizational support