تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (ع) مشهد

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

منابع انسانی بهعنوان نیروی محرکه طرحهای استراتژیک سازمان بهشمار میرود که مدیریت
آن نیازمند رویکردی استراتژیک میباشد. بنابراین تدوین استراتژی ب هعنوان نخستین مرحله در
انجام برنامهریزیهای راهبردی در زمینه منابع انسانی محسوب میگردد. اتخاذ تصمیمات راهبردی
و تدوین استراتژی در حوزه منابع انسانی، همانند طراحی استراتژی در سایر حوز ههای سازمان،
مستلزم بررسی محیط خارجی و شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطی و نیز انجام ارزیابی داخلی
برای آشکار شدن نقاط قوت و ضعف در این حوزه میباش د. پژوهش حاضر با ارزیاب ی محیط
در صدد انتخاب بهترین استراتژی SWOT داخلی و خارجی شهرداری مشهد، و ایجاد ماتریس
برای سیستم منابع انسانی سازمان مورد مطالعه بوده است. از اینرو نخست بهکمک تکنی کهای
تدوین استراتژی و نظرات خبرگان و متخصصان منابعانسانی شهرداری مشهد مه مترین عوامل
اثرگذار داخلی و خارجی مرتبط با حوزه منابع انسانی شناسایی گردید و از سوی مدیران و
کارشناسان سازمان به هرکدام رتبه و ضریب اهمیت اختصاص داده شد و با توجه به میانگین
استراتژیهای اولیه ، SWOT نمرات داده شده کلیه مدیران و کارشناسان و با استفاده از ماتریس
منابع انسانی سازمان تدوین شدند. در نهایت براساس نتایج حاصله موقعیت سازمان در ماتریس
چهارگانه داخلی/خارجی از نظر منابع انسانی شناسایی و استراتژیهای متناسب برای سیستم منابع
انسانی سازمان استخراج گردید. نتایج نشان میدهد استراتژیهای رقابتی و تهاجمی گزین ههای
مطلوب سیستم منابع انسانی شهرداری مشهد میباشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design the Strategies of Human Resources by Means of SWOT Method

نویسندگان [English]

  • Mohsen Moradi 1
  • Mohammad Rasoul Heshmati 2

1 Assistant Professor of Management Department of Imam Reza University

2 PhD Student of Financial Management in University of Tehran

چکیده [English]

Human resources are the basic column in organization and human resources management is considered as the strategic activity for maintaining and reinforcement the competitive advantage. Therefore, managing this vital resource requires strategic approach and strategic management. So, design the strategies of human resources is the first step of strategic human resources management. This paper aims to design the strategies of human resources in Mashhad Municipality, which was done by implementing SWOT method. Firstly, the main internal and external factors in relation whit human resource context were recognized and scored by human resource experts. After that, primary strategies of human resources were designed by using the SWOT technique and ultimately the appropriate strategies for human resource system have been offered by means of Internal-External quarterly matrix. Result showed that competitive and aggressive strategies were the best options for human resource system ofMashhad Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources' Strategies
  • Human resource management
  • Strategic management
  • SWOT Model

دوره 23، شماره 75
پاییز 1393
صفحه 69-69
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1392
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1393