بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

در طول سه دهه گذشته، فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. دولت‎ها نیز اخیراً در راستای الکترونیکی ساختن خود گام های مثبتی را برداشته اند که یکی از مهم‎ترین جلوه‏های آن، استفاده از دورکاری در سازمان ها می باشد. این پژوهش بدنبال بررسی عواملی است که بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری در سازمان های ایران اثر دارند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. مدل مفهومی تحقیق، با تلفیق تعدادی از مدل‏های موجود در این زمینه توسط محققان، ایجاد گردید. جامعه مورد بررسی در این پژوهش ، کارکنان شاغل در وزارت‏های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛ همچنین صنعت، معدن و تجارت می‏باشند . روش نمونه‏گیری در این پژوهش ، نمونه‏گیری تصادفی بوده و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‏ای که بر اساس مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید، جمع آوری شد. سپس در ادامه، با استفاده از روش‏های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری به بررسی اعتبار مدل و آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی‏های شغل، ویژگی‏های شخصی و ویژگی‏های محیط تکنولوژیک بر تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying The Effective Factors of Decision Making About Using of Teleworking In Iranian Organizations

نویسندگان [English]

  • S. M . Alvani 1
  • اH.R Asgari Dehabadi 2
  • E Rajabi 3
1 Professor of Allameh Tabataba'i University
3 M.A of Public Administration
چکیده [English]

In recent three decades, ICT experienced extraordinary progress. Governments have done positive efforts to make themselves electronic institutions and one of the manifestations of these efforts is using of teleworking. In this research we study the elements that affect the decisions of workers about using of teleworking. The statistical population is Iranian organizations and sample selected from this population is employers of Ministry Of Industry, Mining & Trading in Iran. Data were gathered with a questionnaire designed by researchers and then, four hypotheses were tested using SEM methods. The results show that job characteristics, characteristics of technologic environment, and personal characteristics have an effective and positive influence on decision-making about using of teleworking. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teleworking
  • Characteristics of organization
  • Characteristics of job
  • Characteristics of technological
  • Personal characteristic