1. تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران

صفحه 1-25

سید محمد اعرابی؛ مهدی سلطان محمدی


2. نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری

صفحه 27-46

ابوالفضل تاج زاده نمین


3. عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

صفحه 47-70

فتاح شریف زاده؛ جواد صادقی


4. رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی

صفحه 71-86

ناصر صنوبر؛ نسرین مهدی زاده اصل


5. تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری

صفحه 87-112

ابراهیم محمودزاده؛ علی محمد امین زاده


6. بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری

صفحه 113-126

حبیب الله جوانمرد؛ عباس مردانی


7. ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش

صفحه 127-150

محمدرضا غلامیان؛ سمیه فقیه میرزایی


8. مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان

صفحه 151-172

میر علی سید نقوی