دوره و شماره: دوره 19، شماره 59، پاییز 1388، صفحه 1-172 (این شماره مربوط به زمستان87وبهار88 می باشدانتشار پاییز88) 
7. ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش

صفحه 127-150

محمدرضا غلامیان؛ سمیه فقیه میرزایی