عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرامروزه مشارکت یکی از مفاهیم عمده و اصلی توسعه پایدار به شمار می رود. مدیران و برنامه ریزان شهری همواره سعی کرده اند تا با جلب مشارکت های مردمی به اهداف خود در زمینه اجرای طرح ها و برنامه ها به بهترین نحو ممکن نائل آیند. این مقاله نیز در راستای همین هدف به بررسی عوامل مهم در زمینه مشارکت شهروندان پرداخته است و سعی شده است با شناسایی برخی عوامل مهم مسئولین شهری را برای تقویت آنها تشویق نماید. عوامل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از: سودآور بودن فعالیت مشارکتی، اوقات فراغت، اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر، اطلاع رسانی و پاسخگویی مدیران شهری. نوع روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. به نظر می رسد با توجه به نتایج مشاهده شده در جامعه آماری، اگر مدیریت شهری بتواند از یک طرف فرهنگ مشارکت عمومی را گسترش دهد و از طرف دیگر در ساختار مدیریتی خود، مدیریت مشارکتی را اعمال نماید، بهتر بتواند به نتایج لازم از اهداف و برنامه های خود برسد. توجه به نیازهای شهروندان و دادن آموزش های لازم به آنان، برنامه ریزی برای اوقات فراغت شهروندان و برگزاری همایش ها و هم اندیشی ها، گسترش اطلاع رسانی به شهروندان، تقویت روحیه اعتماد بین مردم و پاسخگو بودن مسئولین شهری، از جمله راه کارهایی است که می توان با تقویت و تأکید بر آنها، زمینه مشارکت افراد در امور شهر را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining influential factors on improving citizen Participation in urban affair administration

نویسندگان [English]

  • fattah sharif zadeh 1
  • javad sadeghi 2
چکیده [English]

Today, participation has been considered as one of the major and important concepts in the process of sustainable development. Administration and urban planners have always tried to get citizen involve in this process. Related scholars have dealt with those variables which influence citizen participation and involvement.
This study utilized different means of data and information collection. Findings revealed that taking advantage of participative activity benefits, free time, citizen social confidence and urban administrative accountability were analyzed as having significant factors affecting municipality affairs performance. If urban administrations tend to better achieve organization goals and objectives, according to study findings, they need to cultivate a culture of public participation in their working life. In addition, holding