نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به این که منابع و کانالهای اطلاعاتی نقش بسیار مهمی را در فرآیند تصمیم گیری گردشگران در مراحل گوناگون سفر ایفا می کند، لذا مقاله حاضر ضمن مروری بر ادبیات در قدم نخست، اقدام به شناسایی منابع و کانال های اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران در مرحله قبل از عزیمت به سفر از طریق توزیع  پرسشنامه نمود. سپس در قدم بعدی، ۴۸۰ پرسشنامه میان گردشگران در مرحله پس از سفر توزیع شد. در ادامه ضمن تلخیص اطلاعات مربوط به ویژگیهای شخصی، ویژگی های سفر و ویژگی های موقعیتی، اقدام به انجام تحلیل های لازم در رابطه با ارتباط منابع و کانالهای اطلاعاتی با هر یک از ویژگی های فوق و همچنین بررسی وجود تفاوت معنی دار بین استفاده از منابع و کانال های اطلاعاتی در مراحل قبل و پس از سفر با استعانت از نرم افزار SPSS و آزمونهای خی دو و ویلکاکسون گردید. یافته ها بیانگر آن است که در مرحله قبل از سفر دوستان و بستگان و در مرحله پس از سفر مراکز اطلاع رسانی مهمترین منبع اطلاعاتی می باشند. همچنین مهمترین کانال اطلاعاتی در مرحله قبل و پس از سفر اینترنت می باشد. در هنگام برنامه ریزی سفر اینترنت مهمترین کانال اطلاعاتی برای هر دو جنسیت مذکر و مؤنث است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of informational sources and channels in tourism

نویسنده [English]

  • abolfazl tajzadeh namin
چکیده [English]

The informational sources and channels play an important role in the process
of tourist's decision making at different travel phases. Therefore in the meanwhile of reviewing the literature, at the first step, the informational sources and channels being used by tourists before travel departure phase, were identified through distribution of 98 questionnaires. Then at the next step, after travel phase, 480 questionnaires were distributed among tourists. Afterward, in the meanwhile of summarizing the information relevant to the personal characteristics and travel and situational characteristics, the necessary analysis related to the relationship of informational sources and channels, regarding the above mentioned characteristics. were accomplished. Also the significant differences between the informational sources and channels, at the before and after travel phase, by using SPSS software and Chi-square and Wilcoxon tests, were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informational sources in tourism
  • Informational channels in tourism
  • Personal characteristics
  • Travel characteristics
  • situational characteristics