دوره و شماره: دوره 19، شماره 57، بهار 1387، صفحه 1-156 
7. تلفیق دو مدل طبقهبندی ABC چند معیاره موجودی

صفحه 133-156

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی؛ منصور اسماییل زاده