دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی

سیدمهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ روح الله هنرمند

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1394، صفحه 1-26

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه رفتار سازمانی مثبت­گرا با سکوت سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات کل بانک سپه (1905 تن) بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 320 تن به روش تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی و مقطعی است. پایایی ...  بیشتر

رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی

محمد دوستار؛ محمودرضا مستقیمی؛ محمد اسماعیل زاده

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1394، صفحه 27-45

چکیده
  تعهد سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای مهم سازمانی می­تواند تحت تأثیر سبک­های مختلف رهبران سازمان و نحوه برخورد آن­ها باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیرات رهبری اخلاقی بر روی ابعاد مختلف تعهد سازمانی است. از این ­رو،  ابتدا متغیرهای رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی و ابعاد آن را تشریح نمودیم. سپس به جمع­آوری داده از جامعه مورد نظر ...  بیشتر

تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی

مرجان فیاضی؛ وحید یوسفیان آرانی

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1394، صفحه 47-72

چکیده
  رفتارهای انحرافی و مخرب سازمانی یا سمت تاریک رفتار سازمانی، در دو دهه گذشته مورد توجه گسترده محققین این حوزه قرار گرفته است. رفتارهای تضعیف­کننده اجتماعی، بدرفتاری­های بین­فردی در ظاهر کم­اثری هستند که در صورت تداوم می­توانند اثرات مخرب زیادی بر کارکنان داشته باشد. در این پژوهش با هدف نشان­دادن اثرات مخرب این پدیده، به ...  بیشتر

رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی

عباس عباس پور؛ مرتضی بدری

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1394، صفحه 73-100

چکیده
     هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه توانمندسازی روان­شناختی با عوامل موثر بهره­وری منابع انسانی است. اینتحقیقازنوعتحقیقاتتوصیفیبودکهبهشیوههمبستگیانجامشدوازنظرنوعهدف،کاربردیمی­باشدوازروشپیمایشیجهتگردآوریداده­هااستفادهگردید. «کلیه کارکنان بخش اعتبارات شعب بانک ملی مشهد»به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه ...  بیشتر

تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سید علی عمادی پاشاکلایی

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1394، صفحه 101-118

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی– تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می­باشد و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان اداره کل مخابرات استان همدان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه ای-نسبی تعداد220 نفر(114مرد و 106زن) مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ...  بیشتر

تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی

علیرضا حدادیان؛ ملیحه قربانی

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1394، صفحه 119-144

چکیده
  امروزه شبکه­های ارتباطی نقش اساسی در نوآوری­ها و موفقیت مدیران دارند.به طوری که هرچقدر افراد سازمان­ها مهارت‏های اجتماعی و ارتباطی بیشتری داشته باشند، موفقیت­های بیشتری به­دست می­آورند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سه بعد برون‏گرایی، سازگاری و تجربه پذیری که از ابعاد مهم شخصیت هستند بر رفتار شبکه­سازی می­باشد. ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه

حامد دهقانان؛ سعید صحت؛ سید ابراهیم ساداتیان

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1394، صفحه 145-172

چکیده
  شناخت تفاوت های اساسی بین کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه انگیزشی و رفتاری، گام مهمی در مسیر درک مفهومی است که در ورای مفهوم انگیزه خدمت به جامعه وجود دارد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی تفاوت بین کارکنان بخش خصوصی و دولتی از نظر انگیزه خدمت به جامعه و همچنین تاثیر پیش نیازها بر انگیزه خدمت به جامعه می باشد. در همین راستا بیمارستانهای ...  بیشتر