تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

چکیده

هدف از پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی– تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می­باشد و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان اداره کل مخابرات استان همدان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه ای-نسبی تعداد220 نفر(114مرد و 106زن) مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از پرسشنامه های چند عاملی سبک رهبری باس و آولیو و رضایت شغلی ویسوکی و کروم استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای رضایت شغلی88/0، سبک تحولی86/0و سبک تعاملی91/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که: میزان بکارگیری سبک رهبری تحولی بالاتر از حد متوسط، سبک رهبری تعاملی ومیزان رضایت شغلی کارکنان در حد متوسط است. همچنین نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین هر یک از مولفه های سبک رهبری تحولی با رضایت شغلی می باشد ولی بین سبک رهبری تعاملی با رضایت شغلی ارتباط منفی بوده و معنادار نیست. همچنین1/5 درصد از تغییرات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفه نفوذ آرمانی سبک تحولی مدیران تبیین می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Transformational and Transactional Leadership Style with the Employees' Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Fakhrossadat Nnasiri 1
  • Ali emadi 2
1 Associate Prefessor Faculty of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University. Hamedan
2 Faculty member of Teachers University in Mazandaran Province Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between transformational and transactional leadership style among the employees' job satisfaction in the Directorate General of Telecommunication in the province of Hamedan.Research methodology is descriptive and the correlation of structural is equation modeling. Counted community includes all the employees and according to Kregecie and Morgan chart and using classical random sampling is collected from 220 (114 females and 106 males) employees. Two questionnaires were used for data collection, including1. Questionnaire Bass and Olive leadership style and 2.job satisfaction. To obtain validity and content validity formal methods were used. Cronbach's alpha reliability coefficient is calculated through the order for job satisfaction/088, Transformational style/086and transactional Leadership Style /091 respectively. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and t-test for independent groups, ANOVA and stepwise regression. The data collected were analyzed using statistical SPSS.Results show: The application of transformational leadership style is above average, but a transactional leadership style and employees' job satisfaction rate are moderate. There are significant positive correlations between transformational leadership and job satisfaction, but there are not significant positive between transactional leadership and job satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational leadership style”
  • “an interactive leadership style”
  • “employees” “job satisfaction”
  • “Telecommunication General Office Staff”
  • “province of hamedan”
-اعتباریان، اکبر و امید پناه، علی.(1387). رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی، فصلنامه اندیشه و رفتار. دوره دوم، شماره 8.
-امین بیدختی، علی اکبر. (1389). رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان سمنان، فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار. سال چهارم، شماره 3، پاییز 1389، صص46-31.
-خلیلی شورینی، سیاوش.(1383). تئوری های رهبری سازمانی و کاربرد آن در نظام مدیریت ایران. تهران: انتشارات قائم.
-زردشتیان، ش، تندنویس، ف، هادوی، ف و خبیری، م.(1388). ارتباط سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان با انگیرش اجتناب از شکست بازیکنان لیک برتر بسکتبال ایران. نشریه علوم ورزشی و حرکتی، سال هفتم، جلد اول، شماره 13.
-زین آبادی، حسن رضا.(1389). رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن یا مرد؟ مجله زن در توسعه و سیاست. دوره هشتم، شماره2،صص67-49.
-سلیمی، قربانعلی، شاهمندی، الهام.(1386). بررسی رابطه سبک رهبری تحولی- تعاملی با میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستآنهای شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام آموزشی. دوره1،شماره1،ص 34 ،21.
-عباس زاده، میرمحمد.(1372). لزوم توجه به مدیریت آموزشی در نظام آموزشی ایران، مدیریت در آموزش و پرورش. سال دوم شماره2،(6)، صص52-48.
-عباس، عرب، محمدرضا آهنچیان، حسین کارشکی. (1391). نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشبینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان: مطالعه تطبیقی دانشگاههای دولتی با دانشگاههای غیردولتی مشهد، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره سوم، شماره2،صص101-63.
-قمری، محمد.(1390). مقایسه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی دانشگاه گرمسار. سال پنجم، شماره 3، ص 101-119.
-کیانفر، زینب. (1392). بررسی رابطه سبک رهبری تحولی-تعاملی مدیران با میزان درگیری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه بوعلی.
-مقیمی، محمد و رمضان، محمد.(1390). مدیریت رفتار سازمانی(سطح فردی و گروهی). تهران: راه دان.
-موسی خانی، مرتضی، محمدنیا،علی. (1385). ارائه تبیین شاخص های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه یکپارچگی سازی آن در میان سازمآنها. فصلنامه مدیریت. شماره14.
-ناظم، فتاح.(1391). بررسی رابطه سبک رهبری علل گرا و تحول گرا با مدیریت سرمایه فکری در سازمان آموزش پرورش. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. سال ششم، شماره2، ص160-145.
-ناظم، فتاح، حدادپور، سمانه. (1392). ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبکهای رهبری تحولگرا و عملگرا در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال چهارم، شماره 1، صص 66-51.
-نورشاهی، ن. (1388). بررسی پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحولگرا در میان رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران. مجلهمطالعاتتربیتیوروانشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، 10، (3)، صص176-163.
-نویدیان، علی؛ صابر، سامان؛ رضوانی امین، مهدی؛ تکتم کیانیان. (1393). همبستگی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مدیریتارتقایسلامت، دوره3 شماره2، بهار93، صص15-7.
-هوی، وین.ک و سیسل ج، میسکل.(1387). مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق و عمل، محمد. عباس زاده (مترجم). ویرایش 2، ارومیه: دانشگاه ارومیه.
-Baloch, Q. B. (2009). Effects of Job Satisfaction on Employees Motivation & Turn over Intentions, Journal of Managerial Sciences Vol II, N 1.
Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.
-charles, R. & katherin J.& barker, J. (2007). The effect of Transactional and Transformational leadership styles on the organizational commitment and job satisfaction of customer contact personnel” journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, Volume 11, No. 1.
-Hondson, Randy. (2009). Management citizenship behavior and its consequence. Work and occupations, 29 (1). PP: 64-96.
-Kupers, W. and Weibler, J. (2006).How Emotional is Transformational Really? Some Suggestion for a Necessary Extension, Journal of Leadership & Organization Development, Vol.27, no.5, pp.68-38.
-Moghareb M, Madarshahian F, Aliabadi N, Rezaei N, Mohammadi A.(2005).  Nursing Job Satisfaction in educational hospitals of Birjand University of Medical Sciences, Journal of Birjand University of Medical Sciences. 12(3-4):92-99.
-Nguni.S.& Sleegeves.p.& Denessen,E. (2006). Trans formational and transactional leadership effects on teachers job satisfaction, organizational commitment and organizaional citizenship bihavior in primary schools, the tanzanian case,school effective -ness school improvement , 11(2),pp:145 - 177.
-Palmer, B., Walls, M. and Stough, C. (2002). Emotional Intelligence and Effective Leadership.Leadership & Organization Development Journal,Vol.22, no.1, p5-10.
-Robbins, S. (2002). Organizational Behavior, New York, Prentice Hall.
-Shahbazi L, Salimi T. (2002).Nursing Job Satisfaction in hospitals of Yazd Province. Journal of Yazed University of Medical Sciences.10 (2):70-73.
-Sodagar S. (2004). Nursing Job Satisfaction in educational hospitals of Hormozgan University of Medical Sciences, Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 8(14): 233-237.
-Spector, peters. (2007). Job satisfaction, Sage Publications, Thousand oaks London New Dehli.
-Yukl,g .(2002).Leadership in organization, 5th ed. prentice-Hall,Inc,upper soddr river,ng.