رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

   هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه توانمندسازی روان­شناختی با عوامل موثر بهره­وری منابع انسانی است. اینتحقیقازنوعتحقیقاتتوصیفیبودکهبهشیوههمبستگیانجامشدوازنظرنوعهدف،کاربردیمی­باشدوازروشپیمایشیجهتگردآوریداده­هااستفادهگردید. «کلیه کارکنان بخش اعتبارات شعب بانک ملی مشهد»به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه مورد پژوهش به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده  انتخاب شد. ابزار بررسی عبارت از پرسشنامه­های استاندارد توانمندسازی روان­شناختی اسپریتزر و عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی هرسی گلداسمیت بود. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب برای پرسشنامه توانمندسازی روان­شناختی92/0 و برای عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی93/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد بین ابعاد توانمندسازی روان‏شناختی و عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می­شود سازمان­ها روش­های مختلف ایجاد و تقویت توانمندسازی روا­شناختی را در راستای بهبود بهره­وری منابع انسانی و نهایتا افزایش بهره­وری سازمانی به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Psychological Empowerment and Effective Factors of Productivity of Human Resources

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbaspour 1
  • Morteza Badri 2
1 Associate Professor of Planning Management Department, Allameh Tabataba'i University
2 M.A Student of Training Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study was "Relationship between psychological empowerment and Effective factors of the productivity of human resources. This study was a descriptive study that was conducted in manner correlation and the type of target, was applications And the survey was used for gathering data. all facilities department staff of different branches of Bank Melli of Mash’had were chosen randomly as the sample. The data were collected by the Spreitzer’sstandard psychological empowerment questionnaire with a 92% reliability coefficient as well as the Goldsmith’s Effective factors of productivity of human resources standard questionnaire with a 93% reliability coefficient.The data were also analyzed by the Pearson’s correlation test, linear regression analysis, and T-test. The results show that psychological empowerment and Effective factors of productivity of human resources have a positive and significant relation (52%) and based on the findings, the psychological empowerment predicts a 30% of productivity for human resources among the staff. As can be suggested by the results, the factor impact as one of the psychological empowerment components with a β= 46% has the most meaningful effect on the Effective factors of productivity of human resources with a 5% level. The positive coefficient suggests that the higher the factor, the higher the productivity for human resources. It is recommended that organizations apply the different methods for the psychological empowerment creation and reinforcement to improve the productivity of human resources and ultimately the organizational productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological
  • psychological empowerment
  • Effective factors of Productivity of Human Resources
  • Bank Melli
آذر، عادل، زارعی، محمد و طحاری، محمدحسین. (1391). اولویت­بندی عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبی تصمیم­گیری چند شاخصه و تحلیل پوششی داده، چشم­انداز مدیریت صنعتی، سال2، شماره5، 25-9
آقایار، سیروس. (1385). توانمندسازی. نشریه علمی پژوهشی اطلاع رسانی مدیریت، شماره 109 ، صص 60-62
 اسدی، اسماعیل، مرادی، شعبان، وثوقی، عبدالله و صادقی، احمد. (1391). تاثیرآموزش مقدماتی رسته­ای بر توانمندسازی روان­شناختی دانش­آموختگان رشته مدیریت. فصلنامه علمی ترویجی مطالعات منابع انسانی، سال 1، شماره 4 ،36-20
 افجه، علی­اکبر و خانزاده، لیلا. (1390). بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاثیر آن بر بهره­وری نیروی انسانی، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال2، شماره1، 52-30
الماسی، مجتبی، رستمی، احسان و فتاحی، شهرام. (1394). اثر میانجی­گری الگوی صحیح مصرف بر رابطه عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی در میان کارکنان سازمان­های دولتی شهر کرمانشاه، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال5، شماره1، 23-1
امیدی، علیرضا، زارع، قاسم و صفری، سمیه. (1389). نقش واسطه­ای توانمندسازی روان­شناختی در ارتباط بین رهبری تحول­گرا و تعهدسازمانی در سازمان تربیت بدنی، علوم حرکتی و ورزشی، سال8، شماره15، 93-82
 انصاری­رنانی، قاسم و سبزی­علی­آبادی، سارا. (1388). اولویت­بندی عوامل سازمانی موثر در ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در صنایع کوچک. بررسی­هایبازرگانی، دوره7، شماره ۳9، 64-49
 بارانی، صمد، علوی، غلام­حسین، کرمی، محسن و سلیمی، حسین. (1392). تأثیر خودکارسازی اداری بر بهره­وری کارکنان؛ مطالعه موردی،فصلنامهعلمی-ترویجیمطالعاتمنابعانسانی، سال 2، شماره 7، 18-1
بیگی­نیا، عبدالرسول، سرداری، احمد و نجاری­نژاد، حسن. (1389). تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت­کننده بهره­وری نیروی انسانی، چشم­انداز مدیریت دولتی، سال1، شماره3، 102-79
پدرام، محسن(1390)، ارتقاء بهره وری منابع انسانی، شماره180، صص23-19
حاتمی، حسین. (1391). تاثیر تفویض اختیار بر بهره­وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال3، شماره4، 65-51
حاجی­پور، عبدالحمید و صفاری، مسعود. (1393). بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روان­شناختی فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتمدیریت )بهبودوتحول(  ، سال 22، شماره73، 199-175
 حسن زاده، مریم. (1389). بررسی رابطه سبک زندگی با رضایت شغلی در پرستاران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 حقیقت­جو، زهرا و ناظم، فتاح. (1387). خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره­وری کارکنان دانشگاه­های علوم پزشکی کشور، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره4، شماره1، 151-143
 سلطانی، ایرج، صریحی، رسول و عباسی، حمیده. (1392). نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان­شناختی برعملکرد شغلی. علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبودوتحولسال23، شماره 70، 220-209
 سلیمی، معصومه. (1392). نقش مدیریت توسعه انسانی در بهره­وری نیروی انسانی، ماهنامهاجتماعی،اقتصادی،علمیوفرهنگیکاروجامعه، شماره 155، 55-47
صالح­نیا، منیژه. (1391). بررسی اثر توانمندسازی روان­شناختی کارکنان بر بهره­وری آنان، فصلنامه روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال3، شماره12، صص76-65
عبداللهی، بیژن و نوه­ابراهیم، عبدالکریم (1385). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی ،چاپ اول تهران: نشر ویرایش
 قوچانی، فرخ، حیدری، حامد و یزدانی، محمد (1391). بررسی رابطه بین توانمندسازی روان­شناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی. فصلنامه روان شناسی صنعتی سازمان؛ سال 3؛ شماره 12، 86-77.
لطیفیان، احمد و دعایی، حبیب الله. (1392). ترسیم مدل مفهومی بهره­وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل­سازی ساختاری تفسیری، پژوهش­هایمدیریتعمومی، سال6 ، شماره 20،33-5
مبلغی و آقابابایی­پور. (1393). عوامل موثر در افزایش یا کاهش بهره­وری نیروی انسانی، ماهنامه روش ، سال23، شماره140، 31-26
محسنی، علیرضا، زنجانی، حبیب­الله و طالقانی، متین. (1391). بیگانگی از کار و تاثیرآن بر بهره­وری نیروی کار، ماهنامه مهندسی مدیریت، سال5، شماره 47، 87-82
مطیع دوست، ابوذر، نظم­فر، حسین و بشردوست، مهسا (1393). بررسی عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل محیطی-مکانی، دوفصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،سال6 ، شماره4، صص66-47
مهرابیان، فردین، نصیری­پور، اشکان، فرمانبر، ربیع­الله و کشاورز، سکینه (1390). تعیین عوامل ارتقای بهره­وری نیروی انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، سال3، شماره2، 63-58
 موغلی، علیرضا، حسن­پور، اکبر و حسن پور، محمد (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده­گانه­ی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.  نشریهمدیریتدولتی، دوره1، شماره2، 132-119
میرسپاسی، ناصر (1385). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. چاپ اول، ویرایش جدید: تهران انتشارات میر   
ناظم، فتاح و پارسی، فرشته. (1389). رابطه بین فضای سازمانی و بهره­وری مدیران در کمیته امداد امام خمینی(ره) و ارایه الگوی مناسب مدیریتی، فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی، سال4، شماره3، 147-127
نصرت­پناه، سیاوش، حسنی، کاوه و یزدی، امید (1392). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره­وری نیروی انسانی ، دوفصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال4، شماره1، صص206-189
نصیری پور امیراشکان، رئیسی پوران، هدایتی سید پوریا(1388). رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  فصلنامه مدیریت سلامت.; دوره 12، شماره 35 :17-24
نصیری­پور، اشکان، پاشا، حمیدرضا و محمدزاده خلیل. (1392). رابطه­ی توانمندسازی روان­شناختی با میزان بهره­وری منابع انسانی معاونت اداری- مالی بیمارستان هاشمی­نژاد تهران1392-1391، فصلنامه بیمارستان، سال13، شماره1، 96-92
 نکویی­مقدم، محمود و ملایی­فرد، علی (1388). توانمندسازی نیروی انسانی. فصلنامه عصر مدیریت. سال4، شماره10 و 11 ، 87-84
هداوند، سعید و صادقیان، شهره. (1386)، سازه­های اثربخش در توان­افزایی کارکنان، مجله تدبیر، شماره180، ص61-54
والهی زاده، سعید. (1389). بررسیسطحتوانمندیکارکنانورابطهآنبابهره­ورینیرویانسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 
Alam, G. M. (2009). Can governance and regulatory control ensure private higher education as business or public goods in Bangladesh?. African Journal of Business Management3(12), 890-906.
Althin, Richard and Behrenz, Lars, (2005), "Efficiency And Productivity of Employment Offices Employment: Evidence From Sweden, International Journal of Manpower", 26, (2), 196-206.
 Amichai-Hamburger, Y., K.Y.A. McKenna and S. Tal, (2008), “Eempowerment: Empowerment by the internet”. Comput Human Behavior, 24: 1776-1789.
Breeding, R. R. (2008). Empowerment as a Function of Contextual Self-Understanding The Effect of Work Interest Profiling on Career Decision Self-Efficacy and Work Locus of Control. Rehabilitation Counseling Bulletin51(2), 96-106.
Bonias, D., Bartram, T., Leggat, S. G., & Stanton, P. (2010). Does psychological empowerment mediate the relationship between high performance work systems and patient care quality in hospitals?. Asia Pacific Journal of Human Resources, 48(3), 319-337.
Chang, L. C., & Liu, C. H. (2008). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International journal of nursing studies45(10), 1442-1448.
 Cho, T., & Faerman, S. R. (2010). An integrative model of empowerment and individuals’ in- role and extra-role performance in the Korean public sector: Moderating effects of organizational individualism and collectivism. International Public Management Journal, 13(2), 130-154.
 Chua RY, Iyengar SS.  )2006 (Empowerment Through Choice? A Critical Analysis of the Effects of Choice in  organizations. Res Org Behav;27:41-79.
Collins - Michael, Dwain, 2009, Understanding the relationships between leader manager – Exchange (LMX) psychological empowerment – Job satisfaction and turnover internet in a limited services restaurant environment ,journal of leadership& development management pp131-176
Cummings, T., & Worley, C. (2014). Organization development and change. Cengage learning
 Deci, L.Edward and Marylence Gagne. (2005)."Self-determination theory and work motivation", Journal of Organization Behavior, N 26.pp.331-362;
 Dimitriades . Zoe. S (2005). “Employee empowerment in the Greek context”, International journal of manpower", Vol.26, No.1, PP 80-92.
 Ergenli. Aziz, Saglam. Guler and Metin.Seli. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers”, Journal of Business Research, V.60, PP 41- 49.
Ferguson, H. (2008). Liquid social work: Welfare interventions as mobile practices. British Journal of Social Work38(3), 561-579
 Gazzoli, G., Hancer, M., & Park, Y. (2010). The role and effect of job satisfaction and empowerment on customers’ perception of service quality: a study in the restaurant industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(1), 56-77.
Greasley, Kay., Bryman, Alan., Naismith, Nicola & Soetanto, Robby(2008). Understanding empowerment from an employee perspective: What does It mean and do they want it? Team Performance Management. Vol. 14, No. 1/2, pp. 39-55.
 Harrison ,Tina., Waite, Kathryn & Hunter ,Gary L (2006). The internet, information and empowerment, European Journal of Marketing Vol. 40 No. 9/10, pp 972-993.
Jose, G., & Mampilly, S. R. (2014). Psychological Empowerment as a Predictor of Employee Engagement: An Empirical Attestation. Global Business Review,15(1), 93-104.
 Jwo, B. & Yin-Hyan, shim(2010). "Psychological Empowerment and Organizational Commitment: Demoderating Effect of Organizational Learning Culture", Human Resource Development International, Vol.13, No.4, P.425-441.
Kazlauskaite Ruta, Buciuniene Ilona, Turauskas Linas (2011), “Organizational and psychological empowerment in the HRM-performancelinkage” , employee relations, vol.34 Iss: 2pp. 138-158.
Nesan, L& Holt ,G. (2002) Assessment of organizational involvement in implementing empowerment. Integrated Manufacturing SystemsJournal; 13, 201-11
Kuo, T. H., Ho, L. A., Lin, C., & Lai, K. K. (2010). Employee empowerment in a technology advanced work environment. Industrial Management & Data Systems, 110(1), 24-42.
 
 Ongori Henry, (2009), anaging behind the sense: A view point of employee empowerment, University of Botswana journal of business management African Journal of Business Management Vol.3 (1), pp. 009-015.
Rao, Y. P. (2006). Professional Practice Motivation model for Improving HR productivity in a manufacturing unit – a success story. International Journal of Productivity and PerformanceManagement, 55. 5, 430-436
Reham, A.; Eltantawy, Larry Giunipero & Gavin, L. Fox. (2009). A Strategic Skill Based Model of Supplier Integration and Its Effect on Supply Management Performance. Industrial Marketing Management, 38.
Reham, A.; Eltantawy, Larry Giunipero & Gavin, L. Fox. (2009). A Strategic Skill Based Model of Supplier Integration and Its Effect on Supply Management Performance. Industrial Marketing Management, 38.
 Robbins. T. L & Crino. M. D & Fredendall. L. D, (2002). “An integrative model of the empowerment process”, Human resource management review, No12, PP 419-420.
 Sapelli G. (2010). Does work have a meaning? Basis for a positive work culture. Med Lav;101 (2): 7-10
Seonghee, C.& Harton. (2006). Measuring the impact of human resource management practices on hospitality firm’s Performance.International Hospitality Management, Elsevier Ltd.
 Shapira-Lishchinsky, O., & Tsemach, S. (2014). Psychological Empowerment as a Mediator Between Teachers’ Perceptions of Authentic Leadership and Their Withdrawal and Citizenship Behaviors. Educational Administration Quarterly, 0013161X13513898.
 Smith , w (2010), “Empowerment and Behavioral Education”, Journal of world of management, vol . 11(100).
Spence & Heather K. (2002). The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff nurses work satisfaction and organizational commitment. Advances in Health Management,56-85
 Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal,38(5), 1442-1465.
 Stavrou-Costea E. (2005) The Challenges of Human Resource Management Towards Organizational Effectiveness: A Comparative Study in Southern EU. J Eur Ind Train;29(2):112-134.
Wang & Lee (2009).Psychological Empowerment and Job Satisfaction: AnAnalysis of Interactive Effects", Group &Organization Management, NO.34 (3), P.273.
Wright P; Perrell &Gloet M. (2008) .Cultural values, workplace behavior and productivity in China: A conceptual framework for practicing managers. Management Decision. 46 ( 5). 797-812
 Yang, Seung-Bum and Choi, Sang. (2009). “Employee Empowerment and Team Performance”. Team PerformanceManagement, 1(5)289 – 301.