تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه تهران

چکیده

رفتارهای انحرافی و مخرب سازمانی یا سمت تاریک رفتار سازمانی، در دو دهه گذشته مورد توجه گسترده محققین این حوزه قرار گرفته است. رفتارهای تضعیف­کننده اجتماعی، بدرفتاری­های بین­فردی در ظاهر کم­اثری هستند که در صورت تداوم می­توانند اثرات مخرب زیادی بر کارکنان داشته باشد. در این پژوهش با هدف نشان­دادن اثرات مخرب این پدیده، به بررسی تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی کارکنان پرداخته شده است. بدین منظور، اطلاعات نمونه­ای 158 تایی از کارکنان مرکز همکاری­های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به صورت تصادفی و به­وسیله پرسشنامه جمع­آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد تضعیف اجتماعی اعمال شده از سوی همکاران و سرپرست باعث کاهش معنادار درگیری شغلی و تعهد سازمانی در دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری در کارکنان می­شود ولی همانطور که انتظار می­رفت تاثیر معناداری در تعهد استمراری کارکنان ندارد. به علاوه فرضیه مطرح شده بر اساس تئوری انصاف، مبنی بر نقش تعدیل­گری ویژگی شخصیتی وظیفه­شناسی در رابطه تضعیف اجتماعی و دو نگرش شغلی تعهد سازمانی و درگیری شغلی نیز مورد آزمون و تایید قرار گرفت. لذا لازم است مدیران سازمان­ها با شناخت این پدیده و اثرات مخرب آن ، اقدامات پیشگیرانه، مشاوره­ای و آموزشی لازم را برای به حداقل رساندن اثرات منفی آن به کار بندند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of social underming on organizational...

نویسندگان [English]

 • Marjan Fayyazi 1
 • Vahid Yousefian Arani 2

1 Assistant Professor of Management Department, Tehran University

2 M.B.A Student of Management, Tehran University

چکیده [English]

Organizational Deviance and misbehavior or the dark side of organizational behavior has been a matter of research during the last two decades. Social undermining is an interpersonal insidious misbehavior and is significantly associated with employee's outcomes if it continues over time. The effects of social undermining on employee's commitment and job involvement were tested among employees of Iran's presidential center for innovation and technology cooperation. The data gathered by distribution of questionnaire among 158 employees using random sampling method. Results show that social undermining by coworkers and supervisors has considerable effects on employee's job involvement and affective and normative commitment, but as predicted, not on continuous commitment. Moreover, based on fairness theory, the hypothesis of the mediating role of conscientiousness in the effects of social undermining on job involvement and organizational commitment was developed and tested. It is advised that organizations should consider preventing actions, training and counseling employees to minimize social undermining behavior and its consequences on employee's outcomes

کلیدواژه‌ها [English]

 • social undermining
 • organizational commitment
 • Affective Commitment
 • continuous commitment
 • Normative commitment
 • Job Involvement
 • conscientiousness
سلمانی داود، رادمند محبوبه (1388). بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای انحرافی. نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3 ، از صفحه 51 تا 68.
فیض آبادی فراهانی، زهرا. میرهاشمی، مالک. پیش بینی درگیری شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی در کارکنان بانک های خصوصی و دولتی شهر تهران. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره 4.
مسوه مبارکه، آرتیمس. (1388) بررسی رابطه تعارض کار و زندگی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی هوش هیجانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
Abbey, A., Abramis, D., & Caplan, R. D. (1985). Effects of different sources of social support and conflict on emotional well-being. Basic and Applied Psychology, 6: 111-129.
Ahmed M. A. (2012) Effects of interpersonal problems at workplace on job involvement. Global disclosure of economics and business, 1,1.
Allen, D. G.;  Shanock, L. R. (2013) Perceived organizational support and embededness as key mechanisms connecting socialization tactics to commitment and turnover among new employees. // Journal of Organizational Behavior. 34, 3(2013), pp. 350-369
Aryee, S. (1994).  Job involvement: An analysis of its determinants among male and female teachers. Revue Canadienne des Science de L’Administration Retrieved April 4 2007 from: http:// www.findarticles. Com
Berry Christopher, Deniz S. Ones, and Paul R. Sackett,(2007), Interpersonal Deviance, Organizational Deviance, and Their Common Correlates: A Review and Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology 2007, Vol. 92, No. 2, 410–424
Bies, R. J., Tripp, T. M., & Kramer, R. M. (1997). At the breaking point: Cognitive and social dynamics of revenge in organizations. In R. A. Giacalone & J. Greenberg (Eds.), Antisocial behavior in organizations (pp.18-36). Thousand Oaks, CA: Sage.
Brown, S. P. (1996).A meta-analysis and review of organizational research on job involvement.  Psychological Bulletin, 120, 235-255.
Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31, 874–900
Crossley, C. 2009. Emotional and behavioral reactions to social undermining: A closer look at perceived offender motives. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108: 14–24.
Dalal Reeshad, (2005), A Meta-Analysis of the Relationship Between Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work Behavior, Journal of Applied Psychology 2005, Vol. 90, No. 6, 1241–1255
Das, T. K., & Rahman, N. 2001. Partner misbehavior in strategic alliances: Guidelines for effective deterrence. Journal of General Management,27: 43-70.
Duffy Michelle ,Daniel C. Ganster, Jason D. Shaw, Jonathan L. Johnson, Milan Pagon, (2006) The social context of undermining behavior at work, Organizational Behavior and Human Decision Processes 101 (2006) 105–126
Duffy, M. K., Ganster, D. C., & Pagon, M. 2002. Social undermining at work. Academy of Management Journal, 45: 331–351.
Duffy, M. K. Kristen L. Scott, Jason D. Shaw, Bennet J. Tepper, Karl Aquino,(2012), A Social Context Model Of Envy And Social Undermining, Academy of Management Journal 2012, Vol. 55, No. 3, 643–666
Elankumaran, S. (2004).Personality, organizational climate and job involvement: An empirical study. Journal of Human Values, 10 (2), 117-130.
Ferguson, M., & Barry, B. (2011). I know what you did: The effects of interpersonal deviance on bystanders. Journal of Occupational Health Psychology, 16(1), 80–94.
Fox, S., Spector, P. E. and Miles, D. (2001). ‘Counterproductive work behaviors (CWB) in response to job stressors and organizational justice: some mediator and moderator tests for autonomy and emotions’. Journal of Vocational Behavior, 59, 291–309.
Gelman, Andrew. Hill, Jennifer.(2006) Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. Cambridge University Press.
Giacalone, R. A., & Greenberg, J. (Eds.). (1996). Antisocial behavior in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Press.
Goldberg, L.R. (2002) The structure of phenotypic personality traits. American Psychology, 48, 26-34.
Greenberg, J. (2010). Insidious workplace behaviour. New York: Routledge.
Griffin, R. W., & O’Leary-Kelly, A. M. (2004). The dark side of organizational behaviour. San Francisco: Jossey-Bass
Hafer JC, Martin TN (2006). Job Involvement or Affective Commitment:  A ensitivity Analysis Study of Apathetic Employee Mobility. Institute of Behavior and Applied Management.
Hershcovis Sandy, (2011), ‘‘Incivility, social undermining, bullying. . .oh my!’’: A call to reconcile constructs within workplace aggression research, Journal of Organizational Behavior 32, 499–519 (2011).
Herzberg, F. Mausner, B. Ssynderman, B. (1959).The motivation to work. New-york.
Hirsch, B. & Rapkin, B. (1986). Multiple roles, social networks, and women's well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 51: 1237-1247.
Hollinger, R. C. (1986). Acts against the workplace: Social bonding and employee deviance. Deviant Behavior,7,53–75.
Hollenbeck, J. R., Connolly, T., & Rabinowitz, S. (1982) Job involvement 1977-1981:Beyond the exploratory stage. Working Paper, Michigan State University, Ann Arbor: MI.
Janssen, O. (2003). Innovative behavior and job involvement at the price of conflict and less satisfactory relations with co-workers. Journal of Occupational and Organizational Psychology,76: 347–364.
Jia, H., Jia, R., & Karau, S. (2013). Cyberloafing and personality: The impact of the big five traits and workplace situational factors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(3), 358–365.
Judeh, M. (2011). Role Ambiguity and Role Conflict as Mediators of The Relationship Between Socialization and Organizational Commitment. International Business Research , 4 (3), 171-181.
Judge, T., & LePine, J. (2007). The bright and dark sides of personality. In J. Langan-Fox, C. Cooper, & R. Klimoski (Eds.), Research companion to the dysfunctional workplace (pp. 332–355). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Kanungo, R. N. (1982).Measurement of job and work involvement.  Journal of Applied Psychology, 67, 341-349.
Kidwell, Roland E.; Valentine Sean R. (2009). "Positive Group Context, Work Attitudes, and Organizational Misbehavior: The Case of Withholding Job Effort". Journal of Business Ethics 86:15–28.
Linstead Stephen, Maréchal Garance, Griffin W Ricky,(2014) Theorizing and Researching the Dark Side of Organization, Organization Studies 2014 35: 165
Lodhal, T. M., & Kejner, M. (1965).The definition and measurement of job involvement.  Journal of Applied Psychology, 49, 24-33.
Luthans, F (2008) : Organizational behavior. Boston: McGraw Hill.
Mayer,J & Herscovitch. L (2005): Commitment in the workplace toward a general model. Human Resource management review. 2(9).
Mayer, R .C & Shoorman, D. F (2000): Differentiatiating antecedents of organizational commitment, a test of March & Simon model. Journal of Organizational behavior. 19(1). 47-49
Meyer, J. P., & N. J. Allen (1991) A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1: 61-89.
McNeely, B. L., & Meglino, B. M. (1994). The role of dispositional and situational antecedents in prosocial organizational behavior: An examination of the intended beneficiaries of prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 79,836-844.
Mudrack PE. Job Involvement, Obsessive compulsive Personality Traits, and Workaholic Behavioral Tendencies”, Journal of Organizational Change Management 2004; 17: 490‐508
Najafi S, Noruzy A, Azar HK, Nazari-Shirkouhi S, Dalvand MR (2011). Investigating the relationship between organizational justice, psychological empowerment, job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior:An empirical model. Afr. J. Bus. Manage. 5(13):5241-5248.
Neuman, J. H., & Baron, R. A. (1998). Workplace violence and workplace aggression: Evidence concerning specific forms, potential causes, and preferred targets. Journal of Managements, 24, 391–419.
Newoton, T.& Keenan,T.(1991). “Further analyses of the dispositional argument in organizational behavior”.  Journal of applied psychology 781- 76-87.
Nicklin, J. M., Greenbaum, R., McNall, L. A., Folger, R., & Williams, K. J. (2011). The importance of contextual variables when judging fairness: An examination of counterfactual thoughts and fairness theory. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 114, 127–141.
Pagel, M. D., Erdly, W. E., & Becker, J. (1987). Social networks: We get by with (and in spite of) a little help from our friends. Journal of Personality and Social Psychology, 53: 793-804.
Peterson K Dane, (2002), Deviant Workplace Behavior And The Organization's Ethical Climate, Journal of Business and Psychology, Vol. 17, No. 1, Fall 2002 (2002)
Porter, Lyman W.; Steers, Richard M.; Mowday, Richard T.; Boulian, Paul V. Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, Vol 59(5), Oct 1974, 603-609
Rabinowitz, S., & Hall, D. T. (1977).Organizational research on job involvement.  Psychological Bulletin, 84, 265-288.
Robinson Sandra L., Bennett Rebecca J. (1995). A Typology of Deviant Workplace Behaviors: a Multidimensional Scaling Study. Academy of Management Journal. 38/2: 555-572.
Robinson, S. L., & O’Leary-Kelly, A. M. (1998). Monkey see, monkey do: The influence of work groups on the antisocial behavior of employees. Academy of Management Journal,41,658–672.
Rook, K. S. 1984. The negative side of social interaction: Impact on psychological well-being. Journal of Applied Social Psychology, 46: 1097-1108.
Ruehlman, L. S., & Wolchik, S. A. (1988). Personal goals and interpersonal support and hindrance as factors in psychological distress and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 55: 293-301.
Sinclair, R.R., Tucker, J.S., Cullen, J.C., & Wright, C. (2005). Performance differences among four organizational commitment profiles. Journal of Applied Psychology 90 (6), 1280-1287.
Skarlicki, D. P., & Folger, R. (1997). Retaliation in the workplace: The role of distributive, procedural, and interactional justice. Journal of Applied Psychology, 82, 434-443.
Smith,P. & Hay,F.(1998).Employee work attitudes:The subtle influence of gender.Human Relations,51.
Suliman, A., & Kathairi, M. A. (2013). Organizational justice, commitment and performance in developing countries: The case of the UAE. Employee Relations, 35(1), 98-115. http://dx.doi.org/10.1108/01425451311 279438
Tepper, B. J., Carr, J. C., Breaux, D. M., Geider, S., Hu, C., & Hua, W. (2009). Abusive supervision, intentions to quit, and employees’ work place deviance: A power/dependence analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109, 156 –167.
Vardi Yoav, Weitz Ely, (2004) Misbehavior in Organizations, Theory, Research and Management, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Vinokur, A. D., & van Ryn, M. 1993. Social support and undermining in close relationships: Their independent effect on mental health in unemployed persons. Journal of Personality and Social Psychology, 65:350-359.
Wenxia, Zh & Bo, Li, (2008). Study on the relationship between organizational career management and job involvement. Frontiers of Business Research in China. Vol 2, No 1, 116-136.
Wilkinson, A., Dundon, T., & Grugulis, I. (2007). Information but not consultation: exploring employee involvement in SMEs,. International Journal of Human Resource Management, 18 (7), 1279-1297.
Winter, R., Sarros , J. (2002).The academic work environment in Australian universities: A motivating place to work?  Higher Education Research & Development, 21 (3), 241-243.
 • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1394
 • تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1394