نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کاشناس ارشد مدیریت دولتی (تحول) دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه رفتار سازمانی مثبت­گرا با سکوت سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات کل بانک سپه (1905 تن) بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 320 تن به روش تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی و مقطعی است. پایایی ابزار جمع­آوری داده­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از نظرات اساتید مدیریت و کارشناسان بانک سپه و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه به بررسی شاخص‌های برازش مدل به‌دست‌آمده و آزمون معنی‌داری فرضیه‌های پژوهش با تکیه‌بر نتایج تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه­ها حاکی از آن است که رفتار سازمانی مثبت­گرا با سکوت سازمانی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که تمامی ابعاد رفتار سازمانی مثبت­گرا با سکوت مطیع رابطه منفی و معنادار دارند، اما در رابطه با سکوت خاموش، تنها رابطه منفی آن با خودکارآمدی مورد تأیید قرار گرفت و رابطه امیدواری، تاب­آوری و خوش­بینی با سکوت خاموش معنادار نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the role of positive organizational behavior in reducing of Organizational silence

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Alvani 1
  • Reza Vaezi 2
  • Rooholla Honarmand 3
1 Professor of Public Administration Department, ,Allameh Tabataba'i University
2 ssistant Professor of Public Administration Department, Allameh Tabataba'i University
3 M.A of Public Administration, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The present study has been done to determine the relationship between positive organizational behavior and organizational silence. The statistical population consisted of staff offices of Sepah Bank (1905 people); Using Cochran''''''''s formula, 320 people were selected stratified randomly as samples. As for the research objectives, the present study can be classified as an “applied research”, while as for data gathering, it is descriptive as a cross-sectional survey. Data reliability and validity were assessed using Cronbach''''''''s alpha coefficient and consulting managers of Sepah Bank as experts, and the result was confirmed using confirmatory factor analysis technique. The research hypotheses were tested using structural equation modeling technique based on the results of the LISREL software. Hypothesis test results indicate that the positive organizational behavior has a significant negative relationship with organizational silence. Also results show that all dimensions of positive organizational behavior has a significant negative relationship with acquiescence silence, but about the quiscence silenence, only negative relationship with self-efficacy was confirmed and the relationship of hope, resilience and optimism was not significant with quiescence silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive organizational behavior (pob)
  • Organizational silence
  • positive psychology
  • psychological capital
  • Sepah bank
الوانی، سید مهدی، (1385)، "مدیریت عمومی"، تهران، انتشارات نشر نی، چاپ بیست و دوم.
الوانی، سید مهدی، (1391)، "بهره­وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت­گرا "، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 8(1391)، صص 6-1.
رضائیان، علی، 1385، "مبانی مدیریت رفتار سازمانی"، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، چاپ هفتم.
قلی­پور، آرین، 1392، "مدیریت رفتار سازمانی: رفتار فردی "، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ پنجم.
کریتنر، رابرت، کینیکی، آنجلو، ترجمه: فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین، 1391، "مدیریت رفتار سازمانی(مفاهیم-نظریه­ها و کاربردها"، تهران، برآیند پویش، چاپ پنجم.
مک­ناب، دیوید ای، 2008، ترجمه: واعظی، رضا و آزمندیان، محمدصادق، "روش­های تحقیق کمّی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان­های غیرانتفاعی "، تهران، انتشارات صفار، چاپ اول، پاییز 1390، جلد اول.
Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change?: Impact of Psycological Capital and Emotions on Relivant Attitudes and Behaviors The Journal of Applied Behavioral Science, 44:1, 48–70.
Avey, J. B, Luthans, F, & Jensen, S.M. (2009). Psycological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Journal of Human Resource Management. Vol. 48, No. 5, Pp. 677-693.
Bakker, A. B., & Schaufeli, W.B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations, 29,147-154.
Dimitris, B., And Vokala,M, (2007).Organizational Silence: A New Challenge For Human Resource Management; Athense university of economics and business,pp1-19.
Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Managerial Studies, 9, 1359-1392.
Hefferon, K., Boniwell, I. (2011). Positive Psycology: theory, research and applications. McGraw-Hill.
Hughes, Marcia, Patterson. L. Bonita & Bradford Terrell, James. (2005), Emotional Intelligence in Action:Training and Coaching Activities for Leaders and Managers, an Imprint of Wiley. www.pfeiffer.com
Karaca, H. )2013(. An exploratory study on the impact of organizational silence in hierarchial organizations: Turkish national police case. Journal of european scientific, 23(9), 38-50.
Lu, Jie & Xie, Xiajuan. (2013). Research on Employee Silence Behavior: A Review Based on Chinese Family Enterprise. Asian Social Science; Vol. 9, No. 17, 47-52.
Luthans, F. (2002a). Positive Organizational Behavior: Developing and managing psychological strength. Academy of Management Excutive, 16, 57-72.
Luthans, F. (2002b). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23: 695-706.
Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Li, W. (2005). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Managementand OrganizationReview, 1(2), 249–271.
Luthans, F., & Youssef, C.M. (2007a). Positive Organizational Behavior in the Workplace: The impact of Hope, Optimism, and Resilence. Journal of Management, 33, 774-800.
Luthans, F., & Youssef, C.M. (2007b). Emerging Positive Organizational Behavior. Journal of Management, 33, 321-349.
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. New York: Oxford University Press.
Luthans, F (2008), organizational Behavior. 11th ed. Boston: Positive Psycological Capital: A Preliminary exploration of the construct. Working paper, Monash University, Department of Management.
Luthans, F. (2011). Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach. McGraw-Hill, 12 th Edition, 44, 199-244
Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: resilience processes in development. American Psychologist, 56, 227–238.
Masten, A. S., & Reed, M. J. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 74–88). Oxford, UK: Oxford University Press.
Morrison, E., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25, 706-725.
Page, L.F, Donohue, R. (2004). Positive Psycological Capital: A Preliminary exploration of the construct. Working Paper, Monash University, Department of Management.
Pinder, C. & Harlos K. (2001). “Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice, Research in Personnel and Human Resources Management, Volume 20, pages 331-369.
Snyder, C. R, L. Irving, and J. R. Anderson, (1991). “Hope and Health: Measuring the Will and the Ways,” in C. R. Snyder and D. R. Forsyth (Eds.), Handbook of Social and Clinical Psychology, Pergamon, New York, p. 287.
Stewart, M., Reid, G, & Mangham, C. (1997). Fostering children‟s resilience. Journal of Pediatric Nursing, 12, 21-31.
Zehir, Cemal & Erdogan, Ebru. (2011). The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences 24 (2011) 1389–1404.