دوره و شماره: دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 1-157 
5. تاثیر تقاضاهای شغلی بر تعلق خاطر شغلی کارکنان

صفحه 89-108

محمدرحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی؛ فاطمه بیگی نصر آبادی


7. تأملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب‌آوری

صفحه 127-150

حسین دامغانیان؛ لاله جمشیدی؛ طاهره مقصودی