دوره و شماره: دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 1-250 (شماره77 شامل دو فصل بهار و تابستان 1394 می باشد.) 
9. الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

صفحه 187-219

سیدعلی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی