بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز‌ش‌محوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی دانشگاه زنجان

چکیده

این پژوهش برای به‌دست آوردن درک درستی از ارتباط بین عوامل اجتماعی-فرهنگی و سلامت سازمانی با نقش متغیر میانجی ارزش‌محوری صورت گرفت. زیرا که شناخت روابط بین این متغیرها، در دنیای متلاطم امروز، برای بقای سازمان‌ها امری لازم و ضروری تلقی می‌شود. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان‌های منتخب شهرهای مراغه و زنجان بودند. برای توزیع پرسشنامه‌های پژوهش تعداد 443 نفر به عنوان نمونه آماری به روش طبقه‌ای تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه‌ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS20 و PLS استفاده شد. آزمون فرضیه‌ها نشان داد اگر متغیر ارزش‌محوری در تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگیبر سلامت سازمانی وارد مدل شود، میزان تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی از طریق نقش متغیر میانجی ارزش‌‌محوری با مقدار 66/0 مشخص می‌شود در حالیکه این مقدار از مقدار مربوط به تأثیر مستقیم عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی که 19/0 می‌باشد، بیشتر است. همچنین میانگین متغیرهای وابسته اجتماعی-فرهنگی، سلامت سازمانی و ارزش‌محوری درسازمان‌های مورد بررسی با استفاده آزمون آنووا به ترتیب برابر با 39/4، 64/3 و 47/3 می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Social - Cultural Factors on Organizational Health and the Mediating Role of Core Value

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Mostafa jafari 2
  • leyla fallahi 3

1 Assistant Professor of Management and Accounting Department, "Faculty of Social Sciences in Zanjan. The. Zanjan

2 Assistant Professor of Management and Accounting Department, "Faculty of Social Sciences in Zanjan. Zanjan

3 MA student of the Islamic Human Resource Management, Zanjan University. Zanjan

چکیده [English]

In this study, besides investigating the efficacy of Social - Cultural Factors on organizational health, the role of valuation as a mediating variable are studied. Because recognizing the relationship among these variables is considered essential in order to survive in the turbulent world today. The present applied research is descriptive-survey in terms of method. The statistical population includes managers and employees of selected organizations in Maragheh and Zanjan. The statistical sample size determined as 443 subjects using Cochran's formula and the questionnaires were distributed among samples using stratified random sampling. structural equation modeling of SPSS20 and PLS software were used to test the hypotheses. Results show that Social - Cultural Factors affects organizational health with severity (0.19) and it affects organizational health with mediating role of valuation with severity (0.66). Also, the Islamic Development Organization allocated the highest mean score of Social - Cultural Factors (4/39) the organizational health score (3/64), and The Foundation of Martyrs and Veterans Affairs (3/47).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural-Social Factors
  • Organizational health
  • Core Value of Organization
  • demographic characteristics
اسماعیل مطلق، محمد. اولیایی­منش، علیرضا. بهشتیان،  مریم (1387). سلامت و عوامل اجتماعی تعیین­کننده آن. انتشارات موفق. چاپ دوم. زمستان 1387. صص 10-1.
اکبری، مرتضی و شکیبا، حجت، ضیائی و محمدصادق، مرزبان، شیرمراد و رازی، سمیرا (1392)، «بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی»، مجله مدیریت دولتی، 5 (1)،5. صص 20-1.
انصاری، محمد اسماعیل و استادی، حسین و جاوری، فرشته (1388)، «بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش‌های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان»، فصلنامه تخصصی مالیات، 6 (54)، 3. صص 65-41.
 جواهری؛ فاطمه؛ سراج­زاده، سید حسین؛ اورعی، نیلوفر (1395). «تحلیل جامعه شناختی جهت گیری تبلیغ دینی نسبت به امر سلامت». مجله راهبرد فرهنگ. شماره سی و سوم. صص 67-91.
 خالصی، نادر، شمس، لیدا، یگانه، سمیه، جعفری، پویان، ابراهیم، نصیری، طه، روستایی، نرگس، مرادی، طیبه (1391)،« ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران»، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 6 (6)، صص2-3.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS (چاپ اول). تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی.
درخشان، مرتضی؛ طغیانی، مهدی (1394). «روش شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی- اجتماعی برای طرح های اقتصادی». مجله راهبرد فرهنگ. شماره بیست و نهم. صص 7-35.
 درودی، مجتبی (1394). جستارهایی در  مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی با رویکرد اسلامی. جلد (2). نشرمؤسسه پژوهش آموزشی و پژوهشی امام خمینی. قم.
  رسولی، رضا؛ نوریائی، محمد حسین (1393)، «بررسی تأثیر ارزش‌های سازمانی در استراتژی‌های منابع انسانی و کسب و کار». اولین کنفرانس مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، 27 بهمن ماه 1393، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
رهنمایی؛ سید احمد (1385). درآمدی بر مبانی ارزش‌ها. مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس‌سره‌الشریف). چاپ دوم. قم.
 سالارزهی؛ حبیب‌اله و مرادزاده عرب؛ عباس (1391). «نقش مولفه‌های مدیریت دانش در پیش‌بینی مولفه‌های سلامت سازمانی». پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال پنجم. شماره هیجدهم. صص 108-85.
 سلطانی؛ محمدرضا. بردبار شرامین؛ محمدحسین. هوشنگی؛ مهدی (1390). «بررسی تطبیقی ارزش‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال سوم، شماره 1. بهار 1390: صص 53-76
 شیرمهنجی، مصطفی؛ امینی، علی؛ ذال، بهناز (1393)،« بررسی تاثیر ارزش‌های سازمانی بر درک حمایت سازمانی در میان کارکنان بانک صادرات بین‌المللی اقتصاد».کنگره حسابداری، مدیریت و سرمایه اجتماعی. صص 10-1.
شیروانی؛ علی(1390). نهج‌البلاغه. ناشر نسیم حیات. چاپ ششم.
طباطبایی، شهناز؛ خانی جزنی، رضا؛ قانع، رضا (1396). "نقش سن و سابقه کار در خستگی، سلامت و بهزیستی اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان حمل و نقل ریلی ایران". مجله بهداشت کار و ارتقای سلامت. سال اول. تابستان 1396.
 عباسی؛ عباس. مصلح شیرازی؛ علی نقی. حسینی؛ فرشته (1396). «تدوین استراتژی منابع انسانی در هم‌آهنگی با استراتزی کسب و کار فرهنگ و ساختار سازمانی». فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امامحسین (ع). سال نهم، شماره 2 (شماره پیاپی 28)، تابستان 1396:صص 21-46.
 فروزنده‌دهکردی، لطف‌الله؛ ملائی، الهه ( 1388).«  بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتب». نشریه راهبرد،ش (17). صص 186-167.
کرمی؛ محسن. شفیعی؛ سعید (1395). بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی در کارکنان ستاد شرکت ملی نفت ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. سال هفتم. شماره 27. صص 141-124. 
گیدنز؛ آنتونی. "جامعه‌شناسی". ترجمه منوچهر صبوری. نشر نی. 1374.
لیاقتدار، محمدجواد، بختیار نصرآبادی، حسنعلی، سمیعی، فاطمه، هاشمی، بی بی وجهیه(1390)،« بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل موثر بر وجدان کاری». جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی(41)، شماره اول، صص 27-40.
موسوی‌خامنه، مرضیه؛ عابدی جعفری، حسن؛ محمدیان، محبوبه (1395). «بررسی رابطی سرمایة اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی( با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی)». فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(2)، صص 176-145.
 میری؛ عبدالرضا. داورزنی؛ محمد. سبزیکاران؛ اسماعیل (1393).« بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی». فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست‌وسوم، شماره 76، زمستان 1393، صص 57-29.
نصیری؛ فخرالسادات (1390). سلامت سازمانی (تعاریف، مفاهیم، نظریه‌ها). نشر چنار. چاپ اول. همدان.
وحدتی؛ حجت. موسوی نژاد؛ سید هادی. حسنی؛ علی اکبر (1396). «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در جهت ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی: با تاکید بر نقش واسط فرهنگ سازمانی و مدیریت». فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. سال نهم. شماره 33. پاییز 1396. صص 158- 183.
Altum F, Caglar C, Taziei H. Some demographic variables and personal health behaviors of teachers. Procedia of Social and Behavioral Sciences. 2011; 15: 2314-18.
-Bagozzi, R.P. and Yi, Y. (1994), Advanced topics in structural equation models, in Bagozzi, R.P. (Ed.), Advanced Methods of Marketing Research, Blackwell, Oxford,. 1-151.
Blau, G.J. (1998). Further Exploring the Meaning and Measurement of Career Commitment. Journal of Vocational Behavior. 32(3), 284-297.
Brown, CH. & Curran, R.G. & Smith, M.L. (2003). The Role of Emotional Intelligence in the Career Commitment and Desion-Making Process. Journal of Career Assessment. 11(4), 379-393.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research (JMR), 18(1). 39-50.
Gefen, D. & Straub, D. (2005). A Practical Guide to Factorial Validity Using PLS-Graph: Tutorial and Annotated Example, Communications of the Association for Information Systems, 16, 91 – 109.
Klingele, W. E.&Lyden J. A. (2002). Organizational health and teacher education. HighBeam research newspaper archives and journal articles.
Mansoer, W.D. & Oei, T.P.S. (1999). Predictors of Career Commitment and Employment level of Tertiary- Educated Indonesian Women. Australian Journal of Psychology. 51 (1), 29 -36.
Welsh, H.P. & Lavan, H. (1981). Inter Relationship Between Organizational Commitment and Job Characteristics, Job Satisfaction, Professional Behavior and Organizational Climate. Human Relations. 34(12), 1079-1089. 

دوره 29، شماره 95
بهار 1399
صفحه 137-160
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 آبان 1398