تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده‌سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ، دانشکده مدیریت و حسابداری

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

مدیریت عملکردکارکنان یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های اخیر در حوزه منابع انسانی سازمان‌هاست. از مهمترین جنبه ها در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان، توجه به ابعاد رفتارسازمانی است. با این حال تاکنون درخصوص تحلیل ابعاد کلیدی رفتاری در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان بررسی جامعیدر ادبیات این حوزه انجام نشده است. در این پژوهش ابتدابا مطالعه ادبیات تحقیق 5 بعد کلیدی رفتار سازمانی در این حوزه شناسایی شد. در بخش کیفی پژوهش،  با مصاحبه با 16 نفر از متخصصین سازمان مورد مطالعه، داده ها به روش تحلیل تم بررسی و مدل مفهومی استخراج گردید. در بخش کمی،  با توزیع پرسشنامه در بین 200 نفر از مدیران و کارکنان، داده ها به روش تحلیل عاملی تاییدی  با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی گردید که نتایج حاصل ازشاخص های نکویی برازش، تایید کننده اعتبار مدل استخراج شده بود. در پایان  وضع موجود سازمان مورد مطالعه در هریک از ابعاد مدل  با استفاده ازنرم افزار SPSS تحلیل گردید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of key Behavioral Dimensions in Implementation of Employee Performance Management

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ali Akbar Afjahi 1
 • zeinab hassanzadeh 2
 • Abolhasan Faghihi 3
 • Akbar Alam Tabriz 4

2 department of public management, Science and Research Branch,Islamic Azad university, Tehran, Iran

3 Professor in Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University ,Faculty of Managemen & Accounting, Tehran

4 Professor in Department of Management& Accounting, Shahid Beheshti University, Faculty of Managemen & Accounting, Tehran,

چکیده [English]

Performance management is one of the most recent developments in human resources management. One of the most important aspects of successful implementation of employee performance management is organizational behavior. However, comprehensive analysis of key behavioral dimensions in successful implementation of employee performance management has not been done in literature of this field. In this research, first of all five key dimensions of organizational behavior were identified by studying the literature of research. Then in the qualitative part of the research, by implementation of interviews with 16 experts, data were extracted in conceptual model through a thematic analysis. In quantitive section, by distributing questionnaire among 200 managers and staff, the data were gathered and It analyzed by factor analysis in Amos software. The results of goodness of fit indices, has been confirmed the validity of the model. At the end of study, the current status of the under study organization was analyzed in each dimension of the model by using the SPSS software

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employee Performance Management
 • Organizational Behaviors
 • Thematic analysis
 • factor analysis
آرمسترانگ، م. (1391). مدیریت عملکرد (فرد، تیم، سازمان). (ب. قلیچ‌لی و د. غلام‌زاده، مترجم) تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
افجه ی، س. ع. (1384). مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتارسازمانی. تهران: سمت.
رضاییان، ع. (1382). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت.
قاسمی، و .(1389). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی. تهران: جامعه شناسان.
نیومن، و. ل.(1394) .روش های پژوهش اجتماعی (رویکردهای کمی و کیفی).( ا. فقیهی و ع. آغاز ، مترجم) تهران: انتشارات ترمه.
Abdul Ghania, N. M., Muhamad Yunus, N. N., & Bahry, N. S. (2016). Leader’s Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector, Putrajaya. Procedia Economics and Finance, 37, 46-51.
Aguinis, H., & Pierce, C. A. (2008). Enhancing the relevance of organizational behavior by embracing performance management research. Journal of Organizational Behavior, 29, 139–145.
Armstrong, m. (2006). Performance Management: key strategies and practical guidelines. London, UK: Kogan Page Limited.
Bititci, U. S., Mendibil, K., Nudurupati, S., Garengo, P., & Turner, T. (2006). Dynamics of performance measurement and organisational culture. International Journal of Operations & Production Management, 26(12), 1325-1350.
Cheng, M., Dainty, A., & Moore, D. (2007). Implementing a new performance management system within a project-based organization. International Journal of Productivity and Performance Managemen, 56(1), 60-75.
De Waal, A. A. (2003). Behavioral factors important for the successful implementation and use of performance management systems. Management Decision, 41(8), 688-697.
De Waal, A. A. (2004). Stimulating performance-driven behaviour to obtain better results. International Journal of Productivity and Performance Management, 53(4), 301 - 316.
Elzinga, T., Albronda, B., & Kluijtmans, F. (2008). Behavioral factors influencing performance management systems' use. International Journal of Productivity and Performance Management, 58(6), 508 - 522.
Esu, B. B., & Inyang, B. J. (2009). A Case for Performance Management in the Public Sector in Nigeria. International Journal of Business and Management, 4(4), 98-105.
Franco, M., & Bourne, M. (2003). Factors that play a role in ``managing through measures’’. Management Decision, 41(8), 698-710.
Halachmi, A. (2005). Performance measurement is only one way of managing performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 54(7), 502 - 516.
Holt, D. T., Armenakis, A. A., Field, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness for Organizational Change. Journal of Applied Behavioral Science, 43(2), 232-55.
Manuel, M., & Kanungo, R. N. (1996). Impact of culture on performance management in developing countries. International Journal of Manpower, 17(4), 65 - 75.
Meliyanti, M. (2015). Readiness forchange the case of perfprmance management in thr ministry of national education Indonesia. Doctoral dissertation. Australi: UNIVERSITY OF CANBERRA.
Mendonca, M., & Kanungo, R. (1996). Impact of culture on performance management in developing countries. International Journal of Manpower, 17(4/5), 65 - 75.
O’Leary, R., & Pulakos, E. (2011b). Why Is Performance Management Broken? Industrial and Organizational Psychology, 4(2), 146-164.
Ochoti, G. N., Maronga, E., Muathe, S., Nyabwanga, R. N., & Ronoh, P. K. (2012). Factors Influencing Employee Performance Appraisal System: A Case of the Ministry of State for Provincial Administration & Internal Security, Kenya. International Journal of Business and Social Science, 3(20), 37-46.
Ochurub, M., Bussin, M., & Goosen, X. (2012). Organisational readiness for introducing a performance management system. SA Journal of Human Resource Management, 10(1), 389, 11.
Ohemeng, F. L. (2009). Constraints in the Implementation of Performance Management Systems in Developing CountriesThe Ghanaian Case. International Journal of Cross Cultural Management, 9(1), 109–132.
Paauwe, J., Boselie, & Hartog, D. (2004). Performance management: a model and research agenda. Applied psychology: an international review, 53(4), 556 –569.
Ranjekar, D. (2011). Crux of performance management. Human Capital, 15(3), 10.
Sajini, R., Binoosh, S., & Subeshkar, S. (2006). The Importance of Behavioral Factors for the Effective Use of Performance Management System in the Context of Hindustan Latex Limited. NCTT, pp. 1-4.
Sutiyono, W. (2007). Human resource management in state-owned and private enterprises in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 43(3), 377-394.
Toppo, L., & Prusty, T. (2012). From performance appraisal to performance management. IOSR Journal of Business and Management, 3(5), 01-06.

دوره 29، شماره 95
بهار 1399
صفحه 9-46
 • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 29 آذر 1397
 • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1397