نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اکثر مشاغل پیشخوان، فشار روحیِ زیادی بر کارکنان وارد می‎کنند؛ زیرا کارکنان با تقاضای مداوم و روزافزون مدیران و مشتریان سروکار دارند، محققان بر این باورند که تنها کارکنان دارای توان روان‌شناختی بالا از پس مشاغل چالشی بر می‎آیند. در این پژوهش به بررسی اثر میانجی سرمایه روان‌شناختی در تأثیرگذاری دل‌بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» با نمونه‌ای متشکل از 828 نفر از کارکنان بانک ملت و با ابزار پرسشنامه و از طریق روش معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد دل‌بستگی شغلی تأثیر مثبت معناداری بر سرمایه روان‌شناختی دارد. سرمایه روان‌شناختی نقش میانجی بین دل‌بستگی شغلی و بهزیستی و کنترل بر کار ایفاء می‌نماید. از طرفی نتایج بیانگر آن است که بانک‌ها برای ارائه خدمات مشتری‌مدار باید برنامه جذب و بکارگیری کارکنان با سرمایه روان‌‌شناختی بالا را در دستور کار قرار دهند، چرا که این افراد از منظر روان‌شناختی دارای شور و حرارت و جذب در کار خود بوده و موجب ارتقاء بهزیستی و کنترل بیشتر بر کار خود خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Work Engagement on Well-Being and Control at Work: Mediating Role of Psychological Capital

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Mahdi Joneidi Jafari 2

1 Assistant Professor, In Management, Faculty of Administrative Sciences and Economic, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

2 Ph.D. of IT Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University (ATU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Most of the frontline jobs put a lot of pressure on employees, because employees are in constant demand of managers and customers. Scholars believe psychological capable employees can overcome this challenge. This paper examines the mediating effect of psychological capital on work engagement, well-being and control at work. This study was conducted using a descriptive-survey research method with a sample of 828 employees of Mellat Bank, using a questionnaire and through structural equation method. The results of the research show that: (1) there is a significant relationship between work engagement and psychological capital. (2) Psychological capital plays the role of mediator between work engagement and well-being and control at work. (3) The results indicate that banks for providing customer orientation services, should put a program for recruiting and employing high psychologically staff, since they are vigorous and absorbed to their work and will promote well-being and control their work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Engagement
  • Psychological Capital
  • Control at Work
  • Well-being
ابراهیمی­نژاد، مهدی و زارعی، مژگان. (1397). تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(90)، 160-141.
الوانی، سیدمهدی.، معمارزاده، غلامرضا. و شهبا، سمیه. (1396). بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(85)، 29-1.
دانایی­فرد، حسن.، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. (1396). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1395). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. (چاپ سوم). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
دهقانی سلطانی، مهدی.، شیری، اردشیر.، نثاری، طاهره. و رئوفی، مصطفی. (1397). نقش رسانه­های اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت­های خدمات مسافرتی و گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 13(43)، 169-141.
صائمیان، آرزو. (1391). بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی رابطه آن با فرسودگی شغلی در بین کارکنان آتش‌نشانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران.
علوی، سیدسلمان و جنتی‌فرد، فرشته. (1388). بررسی سلامت روانی و فرسودگی شغلی گروهی از بافندگان فرش. فصلنامه گلجام،5(12)، 87-98.
گل محمدیان، محسن و سجادی، سیده نسیم. (1395). نقش سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 6(24)، 109-133.
مصباحی، مریم. (1397). تبیین نقش بدبینی سازمانی در تأثیرگذاری بر انزوای خودخواسته کاری کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(90)، 140-89.
منتظری، محمد و فردوسی­پور، لی­لی. (1397). تأثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(90)، 64-45.
Albrecht, S. (2012). The influence of job, team and organizational level resources on employee well–being, engagement, commitment and extra-role performance: test of a model. International Journal of Manpower, 33(7), 840-853.
Avey, J., Wernsing, T. & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1), 48-70.
Bahraminejad, N., Ibrahim, F., Riji, H., Majdzad, R., Hamzah, A., & Mohammadi, N. (2015). Partner’s engagement in community-based health promotion programs: a case study of professional partner’s experiences and perspectives in Iran. Health Promotion International, 30(4), 963-975.
Bahreini, S. (2015). Employee engagement is more important than the customer. Retrieved from www.entrepreneur.com/article/247797.
Bakker, A. & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International, 13(3), 209-223.
Bakker, A.B. (2009). Building engagement in the workplace. In C. Cooper, & R. Burke (Eds.), The Peak Performing Organization (pp. 50-72). London: Routledge.
Bateson, J. (1985). Perceived control and the service encounter. In J. Czepiel, M. Solomon, & S. Surprenant, The Service Encounter: Managing Employee/Customer Interaction in Service Businesses. Lexington, MA: Lexington Books.
Baumruk, R. (2004). The missing link: the role of employee engagement in business success. Workspan, 47, 48-52.
Carlson, H. (1983). A model of quality of work life as a developmental process. Education +Training, 25(1), 27-32.
Carver, C. & Scheier, M. (2005). Optimism. In C. Snyder, & S. Lopez, Handbook of Positive Psychology (pp. 231-243). Oxford : Oxford University Press.
Cheng, T.M., Hong, C.Y. & Yang, B.C. (2018). Examining the moderating effects of service climate on psychological capital, work engagement, and service behavior among flight attendants. Journal of Air Transport Management, 67, 94-102.
Combs, G., Milosevic, I., Jeung , W. & Griffith, J. (2011). Ethnic Identity and Job Attribute Preferences. Journal Leadersh Organization Studeis, 19(1), 5-16.
Connor, M. (2006). Assessment of resilience in the aftermath of trauma. J Clin Psychiatry, 67(2), 46-9.
Crabtree, S. (2013). Worldwide, 13% of employees are engaged at work. Retrieved from www.gallup.com/poll/165269/worldwide–employees–engaged–work.aspx.
Culbertson, S., Fullagar, C., & Mills, M. (2010). Feeling good and doing great: the relationship between psychological capital and well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 15(4), 421-433.
Easton, S. & Van Laar, D. (2013). QoWL (quality of working life) – what, how, and why? Psychology Research, 3(10), 596-605.
Elizur, D. & Shye, S. (1990). Quality of work life and its relation to quality of life. Applied Psychology, 39(3), 275-291.
Feiz, D., Dehghani Soltani, M. & Farsizadeh, H. (2019). The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory. Studies in Higher Education, 44(1), 1-18.
Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: the broaden‐and‐build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226.
Fredrickson, B. (2009). Positivity. New York, NY: Crown.
Gillet, N., Morin, A.J.S., Sandrin, E. & Houle, S.A. (2018). Investigating the combined effects of workaholism and work engagement: A substantive methodological synergy of variable-centered and person-centered methodologies. Journal of Vocational Behavior, 109, 54-77.
Guo, L., Decoster, S., Babalola, M.T., De Schutter, L., Garba, O.A. & Riisla, K. (2018). Authoritarian leadership and employee creativity: The moderating role of psychological capital and the mediating role of fear and defensive silence. Journal of Business Research, 92, 219-230.
Gupta, M. & Pandey, J. (2018). Impact of student engagement on affective learning: evidence from a large Indian university. Current Psychology, 37(1), 414-421.
Gupta, M. & Shaheen, S. (2018). Does work engagement enhance general well-being and control at work? Mediating role of psychological capital. Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, 6(3), 272-286.
Gupta, V., Agarwal, U. & Khatri, N. (2016). The relationships between perceived organizational support, affective commitment, psychological contract breach, organizational citizenship behaviour and work engagement. Journal of Advanced Nursing, 72(11), 2806-2817.
Joo, B.-K. & Lee, I. (2017). Workplace happiness: work engagement, career satisfaction, and subjective well-being. Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, 5(2), 206-221.
Kang, H.J. & Busser, J. (2018). Impact of service climate and psychological capital on employee engagement: The role of organizational hierarchy. International Journal of Hospitality Management, 75, 1-9.
Kanten, S. & Sadullah, O. (2012). An empirical research on relationship quality of work life and work engagement. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 62, 360-366.
Kiernan, W. & Knutson, K. (1990). Quality of work life. In R. Schalock, & M. Begab, Quality of Life: Perspectives and Issues. Washington, DC, p. xii: American Association of Mental Retardation.
Kim, M., Kim, A.C.H., Newman, J., Ferris, G.R. & Perrewe, P.L. (2019). The antecedents and consequences of positive organizational behavior: The role of psychological capital for promoting employee well-being in sport organizations. Sport Management Review, 22(1), 108-125.
Lee, D., Singhapakdi, A. & Sirgy, M. (2007). Further validation of a need‐based quality‐of‐worklife (QWL) measure: evidence from marketing practitioners. Applied Research in Quality of Life, 2(4), 273-287.
Li, M., Wang, Z., You, X. & Gao, Y. (2015). Value congruence and teachers’ work engagement: The mediating role of autonomous and controlled motivation. Personality and Individual Differences, 80-113-118.
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(6), 695-706.
Luthans, F., Avolio, B., Avey, J. & Norman, S. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personal Psychology, 60(3), 541-572.
Luthans, F., Youssef, C., Sweetman, D. & Harms, P. (2013). Meeting the leadership challenge of employee well-being through relationship PsyCap and health PsyCap. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(1), 118-133.
Luthans, K., Lebsack, S. & Lebsack, R. (2008). Positivity in healthcare: relation of optimism to performance. Journal of Health Organization and Management, 22(2), 178-188.
Luthans, K.W., Luthans, B.C. & Palmer, N.F. (2016). A positive approach to management education: the relationship between academic PsyCap and student engagement. Journal of Management Development, 35(9), 1098-1118.
Nadler, D. & Lawler, E. (1983). Quality of work life: perceptions and direction. Organizational Dynamics, 11(3), 20-30.
Nguyen, T. & Nguyen, T. (2012). Psychological capital, quality of work life, and quality of life of marketers’ evidence from Vietnam. Journal of Macromarketing, 32(1), 87-95.
Richman, A. (2006). Everyone wants an engaged workforce how can you create it? Workspan, 49, 36-39.
Rob, N. (2013). Promoting organizational well-being. A systems psychodynamic model. Executive MAThesis Wave.
Saks, A. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619.
Schaufeli, W., Salanova, M., González–Romá, V. & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
Schaufeli, W., Taris, T. & Van Rhenen, W. (2008). Workaholism, burnout, and work engagement: three of a kind or three different kinds of employee well-being? Applied Psychology, 57(2), 173-203.
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a brief questionnaire: a cross‐national study. Educational and Psychological Measurement, 66, 701-716.
Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: an introduction. Dordrecht: Flow and the Foundations of Positive Psychology, Springer.
Shuck, B. (2011). Integrative literature review: four emerging perspectives of employee engagement: an integrative literature review. Human Resource Development Review, 10(3), 304-328.
Snyder, C. (2002). Hope theory: rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249-276.
Stajkovic, A. & Luthans, F. (1998). Self‐efficacy and work‐related performance: a meta‐analysis. Psychological Bulletin, 24, 240-261.
Tinline, G. & Crowe, K. (2010). Improving employee engagement and wellbeing in an NHS trust. Strategic HR Review, 9(2), 19-24.
Torp, S., Grimsmo, A., Hagen, S., Duran, A. & Gudbergsson, S. (2013). Work engagement: apractical measure for workplace health promotion? Health Promotion International, 28, 387-396.
Torri , P. & Toniolo, E. (2010). Organizational wellbeing: challenge and future foundation. G Ital Med Lav Ergon, 23(3), 363-7.
Tsaur, S.H., Hsu, F.S. & Lin, H. (2019). Workplace fun and work engagement in tourism and hospitality: The role of psychological capital. International Journal of Hospitality Management, 81, 131-140.
Tuan, L.T., Rowley, C. & Thao, V.T. (2019). Addressing employee diversity to foster their work engagement. Journal of Business Research, 95, 303-315.
Weigl, M., Hornung, S., Parker, S., Petru, R., Glaser, J. & Angerer, P. (2010). Work engagement accumulation of task, social, personal resources: a three-wave structural equation model. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 140-153.
Wood, R. & Bandura, A. (1989). Social cognitive theory of organizational management. Academy of Management Review, 14(3), 361-384.
Xanthopoulou, D., Bakker, A., Demerouti, E. & Schaufeli, W. (2007). The role of personal resources in the job demands–resources model. International Journal of Stress Management, 14(2), 121-141.
Yalabik, Z., Rayton, B. & Rapti, A. (2017). Facets of job satisfaction and work engagement. Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, 5(3), 248-265.