نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم و اقتصاد اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، دانشکده مبتکران، دانشگاه آزاد واحد ملایر

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش350  نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان است. برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد.  نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها با محاسبه آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و SPSS 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان داد ریسک های منابع انسانی بر سرمابه انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به علاوه مقایسه نتایج نشان داد از میان ابعاد ریسک های منابع انسانی، ریسک برون داد و ریسک های دیدگاه کارکنان از بالاترین اهمیت برخوردار است. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که ضربه روحی سازمانی نقش میانجی در تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Human Resource Risks on Human Capital with the Intermediate Impact of Organizational Blind

نویسندگان [English]

  • Seyed Najmedin Mousavi 1
  • seyedh Nasim Mousavi 2

1 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Lorestan University, Khorramabad

2 Graduate of Business Administration - Electronic Commerce, Faculty of Innovators, Malayer Azad University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of human resources risks on human capital with the role of mediating organizational mental trauma. This research is applied and descriptive. The statistical population of this research is 350 employees of National Distribution Company of Petroleum Products in Lorestan Region. To determine the sample size, the Cochran formula was used and the sample size was estimated to be 126. Sampling in this research was simple random. The data gathering tool was the questionnaire in this research. The validity of the questionnaires was confirmed by using the content validity method and its reliability by calculating the Cronbach's alpha. In this research, the structural equation approach and Smart Pls2 and SPSS 19 software were used to test and test the hypotheses and conceptual model. The results of the hypothesis analysis show that human resources have a positive and significant effect on human health. In addition, comparing the results showed that the risk of human resources risks, and the risks of employee perspectives are of the highest importance. Also, the results of the research indicate that organizational mental impacts play a mediating role in the impact of Human Resources Risk On Human Caoital Human 

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Human resources risks"
  • "Human capital"
  • " Organizational blow"
  • "Oil Industry Co"
اردستانی، عباس صالح و ورزشکار، هادی (1395) نقش سرمایه انسانی در افزایش بازدهی سـرمایه گـذاری بر پایه مدل سه شـاخکی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین). 8 (2)،  209- 231.
ابراهیمی، الهام، قلی پور، آرین، مقیمی، سید محمد، قالیباف اصل، حسن (1394). تحلیل و سنجش ریسک های منابع انسانی با به کارگیری تکنیک های دیمتل فازی و مشابهت فازی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 15، شماره 1 ، صص 23- 1
اسماعیل نژاد آهنگرانی، مجید (1391). اصول و مفاهیم مدیریت ریسک، مدیریت پژوهش و ریسک بانک سینا.
 ابراهیمی، الهام؛ قلی پور، آرین؛ مقیمی، سید محمد؛ قالیباف اصل، حسن (1394). طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی  ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی: فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال هفتم، شماره 2،
دیهیم پور، مهدی، میانداری، کمال، نجاری، رضا، عابدی جعفری، حسن (1397). تاثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی گری سرمایه اجتماعی، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 5، شماره 3، صص 363- 237  .
رجبی فرجاد، حاجیه، شکری، زهرا (1397). بررسی تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و فنی حرفه ای تهران)، فصل نامه آموزش در علوم انتظامی، سال پنچم.
رستگار، عباسعلی، اکبرزاده صفوئی، مرتضی، حسن پور امیری، مطهره (1397). تبیین تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری سبک شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهم، شماره دوم.
سرلک، محمد علی، کولیوند، پیرحسین (1394). تاثیر ترومای سازمانی بر مهارت های کارکنان در یک بیمارستان خصوصی ایران، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم،
سپهوند، رضا؛ زارع، فرجام (1396). نقش هوشیاری سازمانی بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش سیاسی مدیران. فصلنامه  پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 7، شماره 4.
شیراری، اسکندر، احمدی، فریدون (1394). طراحی و تببین ابعاد محیطی سازمان اداره کننده ضربات روحی در بخش دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی، سال چهارم، شماره دهم، صص 96- 81 .
شیوا، رضا و مکائیل پور، حسین (1382). مدیریت ریسک در حوزه بانکداری، مجموعه سخنرانی ها و مقالات چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول، 195.
شولتز، ت، بیتا. (1371). سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی ترجمه محمود توسلی. تهران: انتشارات موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
شیرازی، اسکندر (1395). بررسی نقش تعدیل گر فضای سالم اداری در سازمان اداره کننده ضربات روحی در سازمانهای دولتی و  رتبه بندی آن،  در فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، سال دوم، شماره 2، صص 48-23.
قلی پور، آرین، ابراهیمی، الهام (1395). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته، پژوهش های مدیریت عمومی، سال نهم، شماره سی دوم، صص 96-.73.
محمدی مقدم، یوسف، سلگی، زهرا، دادفر، آذین (1395). الویت بندی ابعاد ریسک های منابع انسانی با رویکرد معادلات ساختاری تفسیری، فصلنامه پژوهش  های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال هفتم، شماره 4، شماره پیاپی 26، ص 156-147.
نادری، ابوالقاسم، حیدری کبریتی، طیبه، امیری، عبدالرضا (1394). ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی، مورد پژوهی شعب شرکت بیمه آسیا، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم. شماره 5.
نادری، ابولقاسم (1390). طراحی الگویی برای سنجش سرمایه انسانی در سازمان ها، شرکت ها و موسسات، دانشگاه تهران.
وحدتی، حجت، ساعدی، عبداله، شریعت نژاد، علی (1396). بررسی تاثیر هوشمندی استراتژِیک بر سرمایه های انسانی، ساختاری و ارتباطی در صنعت بیمه، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 15، شماره 3.
دولتی، حسن؛ دیهیم پور، مهدی (1396). تاثیر عوامل ایجاد کننده ترومای سازمانی بر میزان ترک خدمت کارکنان نظامی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع). سال نهم، شماره 4 (شماره پیاپی30)، زمستان 1396، ص81- 106.
 Bontis, N. (1998). Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and Models. ManagementDecision, 36(2), 63-76.
Bontis ,N,Seleim,A, Ashour, A.(2007). Human capital and organizational performance: a study of   Egyptian software  companies. Management Decision, 45 (4), 789-801.
Brooking, A. (1996).ntellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprises. London: International Thompson Business Press.
Bontis,N. (1998). Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models. Management Decision, 36(2), 63-76.
Bell,E.and taylor S.,(2011).A Rumor of angels:researching spirituality and work ofmanagement,MSR;A1 ,organizations proceeding of the academy.
Cascio, W.; Bouderau, J. (2014),"HR strategy: optimizing risks, optimizingrewards", Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, Vol. 1, No. 1, pp 77-97.
Calabrese, A.; Costa, R.; Menichini, T., (2013). Using FuzzyAHP to manage Intellectual Capital assets: An applicationto the ICT service industry, Expert Syst. Appl., 40(9): 3747–3755 (9 pages).
Campbell, D.; Abdul Rahman, M., (2010). A longitudinalexamination of intellectual capital reporting in Marks andSpencer annual reports, 1978–2008. Brit. Account. Rew.,42(1): 56–70 (15 pages).
Dawson,A.(2012). Human capital in family businesses: Focusing on the individual level. Journal of Family   Business Strategy. 3, 3–11.
Dutta, N., & Sobel, R. S. (2018). Entrepreneurship and human capital:The role of financial development. International Review of Economics & Finance, in press,corrected proof, DOI:
Dutton, Jane E.; Peter J. Frost, Monica C.Worline, Jacoba M. Lilius & Jason M.Kanov (2009)."Leading in Time of Trauma".Harvard Business Review Notice of Use Restrictions, May.
Deklerk, Miass & Sasol: (2007). “HealingEmotional Trauma in Organization: an O.D.Framework and Case Study”. OrganizationDevelopment Journal, Summer, 25, 2;ABI/INFORM Global.
Ernst & Young. (2008). Global Human Resources (HR) Risk: from the Danger Zone to the ValueZone. London: EY,8(3),321-342.
Edvinsson, L. & Malone, M. S. (1997).Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. New York, NY: Harper Business.34
For nell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation modelswith unobservable variables and measurement error. Journal of MarketingResearch, 18(1), 39-50
34. A. Gholipour1, E. Ebrahimi2 Fuzzy Multi-criteria decision making approach for human capitalevaluation of municipal districts. Int. J. Hum. Capital Urban Manage., 3(1): 1-8, Winter 2018DOI: 10.22034/ijhcum.2018.03.01.001
35. Hormann, Shana and Pat Vivian (2005).“Toward An Understanding of TraumatizedOrganizations and How to Intervene in Themraumatology”. September, Vol. 11, 3: 159-169. http://tmt.sagepub.com/content/11/3/159     36. Liisa Valikangas, Martin Hoegl & Michael Gibbert. (2009). Why Learning from Failur isn‘tEasy (and what to do about it) Inovation Trauma at Sun Micro System,European Management Journal, University of Glasgow, dec 2009, 27, 4,pg225.
Mehralian, G.; Rasekh, H.; Akhavan, P.; Ghatari, A., (2013).Prioritization of intellectual capital indicators inknowledge-based industries:Evidence from pharmaceuticalindustry. Int. J. Inform. Manage., 33(1): 209– 216 (8pages).
Meyer, M., Roodt, G. & Robbins, M. (2011). Human Resources Risk Management:Governing People Risks for Improved Performance. SA Journal of Human Resource Management, 9(1), 310-321.
Noreen Tehrani, Sara; Jane Cox & Tom Cox(2002). “Assessing the Impact of Stressful Incidentsin Organizations: theDevelopment of an Extended Impact of Events Scale”. Counselling PsychologyQuarterly, Vol. 15, No. 2: 191–200.
Pennings, J. M., Lee, K., & Van Witteloostuijn, A.(1998). Human Capital, Social Capital, and Firm Dissolution. Academy of Management Journal, 41, 425440.
Reim, W.; Parida, V.; Sjödin, D.R. (2016),"Risk management for product-service systemoperation", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 36, Issue:6 pp.665-68.
Sydler, R., Haefliger, S., Pruksa, R.(2013). Measuring intellectual capital with financial figures: Can we  predict firm ofitability?,EuropeanManagementJournal,http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2013.01.008
Staehr, E. (2015) "Human resource risk and succession planning: Implementing an integrated personal and financial consulting model in New York State", Agricultural Finance Review, Vol. 75 Issue: 1, pp.133-139Liisa Valikangas, Martin Hoegl & Michael
Sullivan, P. (2000). ValueDriven IC: How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value. New York: John Wiley & Sons.
Sveiby, K. E. (2000). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring of Education. National Academy of Education, Washington, D.C., 131.
Stewart, T. (1997).Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations.New York: Doubleday/Currency.
Tenenhaus, M., Amato, S., and Esposito Vinzi, V. (2004). A globalgoodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. Proceedingsof the XLII SIS Scientific Meeting, Vol. Contributed Papers, CLEUP,Padova, pp. 739–742..
Young, M. & Hexter, E. (2011). Managing Human Capital Risk. New York: The Conference Board. 
Yukl, G. (2008). The Leadership Quarterly, Management Department. Available at:www.elsevier.com /locate /leaqua..susan d. Phillips and Charlene a. allred;(2006).Organizational management: what serviceproviders are doing while researchers are disseminating interventions;Journal ofbehavioral health service and research 33;2.