تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تعهد سازمانی و رضایت شغلی نمایندگان فروش و عملکرد آن‏ها در هر صنعت و عرصه‏ای یکی از عاملان اصلی و تاثیرگذار در موفقیت سازمان‏ها است. رفتار شبکه‏ای به عنوان مفهومی جدید در ادبیات رفتار فردی و سازمانی، مورد بررسی برخی از محققان قرار گرفته و رابطه این نوع از استراتژی رفتاری در میان کارکنان و نمایندگان فروش با تعهد سازمانی و رضایت شغلی آن‏ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. از همین‏رو و به منظور غنی‏تر کردن تحقیقات در این رابطه و همچنین جهت توسعه مفهوم رفتار شبکه‏ای و تاثیرات آن، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رفتار شبکه‏ای نمایندگان فروش بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی آن‏ها صورت گرفته است. داده‏های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای از میان نمایندگان فروش شرکت بیمه پارسیان گردآوری شده و با استفاده از تحلیل‏های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که رابطه معناداری بین انواع تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر، هنجاری) است. همچنین رضایت شغلی نمایندگان فروش به عنوان متغیر میانجی، نقش تعیین کننده‏ای در رابطه میان انواع رفتار شبکه‏ای و انواع تعهد سازمانی آن‏ها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Network Behavior on Job Satisfaction and Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas 1
  • saeid babakhani 2

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University

2 MA in Business Management, Department of Business Management, Faculty of Management andAccounting. Allameh Tabataba'i University,Tehran

چکیده [English]

Sales persons and their performance in each industry and area is one of the main factors affecting the success of organizations. Network behavior as a new concept in personal and organizational behavior literature, is under researchers’ consideration. In this research the researcher was going to gather proper content about networking behavior; also in this research been tried to survey the relation between networking behavior, job satisfaction and organizational commitment. The data gathering tool was standard questionnaire; to analyze the gathered data, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used and the SPSS and LISREL software were the analyzing software. The results indicate a significant relationship between a variety of networking behavior (Internal Networking Behavior, Professional Networking Behavior, customer Networking Behavior) and different types of organizational commitment (Normative Commitment, Affective Commitment, Continual Commitment). The findings also show that sales person's job satisfaction as a mediator has decisive role in the relationship between types of networking behavior and types of organizational commitment 

کلیدواژه‌ها [English]

  • networking behavior
  • organizational commitment
  • Job Satisfaction
  • Behavioral Strategies
  • Parsian Insurance Firm
اشرفی سلطانی احمدی، حسین؛ مهرمند، احد؛ غلامیان، علیرضا؛ عزیزی نژاد، بهاره. (1389). «بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مهاباد»، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال 5، شماره 18، صص 98-126.
ای میلو، جفری. (1393). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (حامد دهقانان و وحید خاشعی و کریم نعمتی، مترجمان)، نشر بازرگانی، تهران، صص 5-6.
آرمسترانگ، میشل (1386). مدیریت منابع انسانی (حسین پهلوانیان، سید مهدی میر حسینی زواره، جمشید کمایی، مترجمان) انتشارات عترت قم، تهران، صص 470-474.
ساعتچی، محمود (1384). بررسی نگرش کارکنان درباره علل تمایل به ترک خدمت، تهران.
شعبانی کلاته ملامحمد قلی، علی؛ حسین‏زاده، علی؛ احمدی، یوسف (1391). «بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی)»، تحقیق مالیات، شماره 13، صص 103-119.
شفیع‏آبادی، عبدالله (1376). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‏ای. انتشارات رشد، ص 2.
عیسی‏خانی، احمد؛ فانی، علی‏اصغر؛ دانائی‏فر، حسن (1391). «تبیین رابطه بین تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان»، تحقیق‏های مدیریت عمومی، سال پنجم. شماره شانزدهم. صص 23-38.
مشبکی اصفهانی، اصغر؛ رضایی، زینب (1393). «بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی». مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست­وسوم، شماره 73.
نقابی، سعید؛ زعفریان، رضا؛ یوسفی، محسن؛ رضوانی، مهران (1391). «تبیین نقش رابطه بین رفتارشبکه سازی در رفتار کارآفرینانه»، مجله توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره 15.
وودمن و هل ریجل (1996). رفتار سازمانی، ص 53.
Baron, R. A., & Markman, G. D. (2003). “Beyond social capital: The role of entrepreneurs' social competence in their financial success”, Journal of business venturing, 18(1), 41-60.‏
Deller, Jürgen (2008). Personality at Work. Rainer Hampp Verlag Publication. Germany. PP 101-115.
Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). “Development and validation of the political skill inventory”, Journal of Management, 31(1), 126-152.‏
 Forret, M. L., & Dougherty, T. W. (2001). “Correlates of networking behavior for managerial and professional employees”, Group & Organization Management, 26(3), 283-311.‏
Forret, M. L., & Dougherty, T. W. (2004). “Networking behaviors and career outcomes: differences for men and women?”, Journal of Organizational Behavior, 25(3), 419-437.‏
Friar, J. H., & Eddleston, K. A. (2007). “Making connections for success: A networking exercise”, Journal of management education, 31(1)
Gibson, C., H. Hardy III, J., & Ronald Buckley, M. (2014). “Understanding the role of networking in organizations”, Career Development International, 19(2), 146-161.‏
Gould, S., & Penley, L. E. (1984). “Career strategies and salary progression: A study of their relationships in a municipal bureaucracy”, Organizational Behavior and Human Performance, 34(2), 244-265.‏
Langford, P. H. (2000). “Importance of relationship management for the career success of Australian managers”, Australian Journal of Psychology, 52(3), 163-168.‏
Macintosh, G., & Krush, M. (2014). “Examining the link between salesperson networking behaviors, job satisfaction, and organizational commitment: Does gender matter?”, Journal of Business Research, 67(12), 2628-2635.‏
Mc. Kenna (2005). “Organizational commitment in the international business in Singapore. Cross cultural management”, 12 (2), 16-37.
Michael, J., & Yukl, G. (1993). “Managerial level and subunit function as determinants of networking behavior in organizations”, Group & Organization Management, 18(3), 328-351.‏
Orpen, C. (1996). “Dependency as a moderator of the effects of networking behavior on managerial career success”, The Journal of Psychology, 130(3), 245-248.‏
Porter, C. M., & Woo, S. E. (2015). “Untangling the networking phenomenon: A dynamic psychological perspective on how and why people network”, Journal of Management, 41(5), 1477-1500.‏
Robbins, S. P. (2009). Organizational Behavior, 6/E. Pearson Education India.‏
Sturges, J., Guest, D., Conway, N., & Davey, K. M. (2002). “A longitudinal study of the relationship between career management and organizational commitment among graduates in the first ten years at work”, Journal of Organizational Behavior, 23(6), 731-748.‏
Torres-Coronas, T., Vidal-Blasco, M. A., & de Andrés Sánchez, J. (2015). The Role of Emotional Intelligence in Entrepreneurial Networking.‏
Treadway, D. C., Breland, J. W., Adams, G. L., Duke, A. B., & Williams, L. A. (2010). “The interactive effects of political skill and future time perspective on career and community networking behavior”, Social Networks, 32(2), 138-147.‏
Wolff, H. G., & Kim, S. (2012). “The relationship between networking behaviors and the Big Five personality dimensions”, Career Development International, 17(1), 43-66.‏
Wolff, H. G., & Moser, K. (2009). “Effects of networking on career success: a longitudinal study”, Journal of Applied Psychology, 94(1), 196.‏www.parsianinsurance.ir
Y. McCallum, S., L. Forret, M., & Wolff, H. G. (2014). “Internal and external networking behavior: An investigation of relationships with affective, continuance, and normative commitment”, Career Development International, 19(5), 595-614.‏
Yukl, G. (2012). “Effective leadership behavior: What we know and what questions need more attention”, The Academy of Management Perspectives, 26(4), 66-85.‏

دوره 29، شماره 95
بهار 1399
صفحه 47-78
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 16 دی 1396
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1397