دوره و شماره: دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 3-266