بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سازمان های چند ملیتی و فرا ملیتی، از پیچیده ترین سازمان ها هستند که مدیریت و کنترل آنها به سازوکارهای خاصی نیاز دارد. در این سازمان ها برای برقراری ارتباط میان واحدهایی که در سراسر دنیا پراکنده هستند با توجه به ساختارهای بین المللی آنها و محیط های جهانی، شیوه های مختلف پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد کنترل در این شرکتها با توجه به چندگانگی فرهنگی امری بسیار پیچیده به نظر می رسد. آنها برای ماندگاری خود در صحنه های رقابت جهانی به نوآوری و خلاقیت نیاز دارند بنابراین باید سازمان هایی یادگیرنده باشند. به واسطه یادگیرندگی، علوم و دانش بین واحدها جریان می یابد و به هم افزایی و ایجاد علوم جدید کمک می کند. در دهه های اخیر پژوهش و بررسی حول ماهیت این شرکتها، جایگاه ویژه ای را در میان پژوهش های اخیر سازمانی به دست آورده است و هر یک از صاحبنظران به فراخور علائق و تجارب خود و استفاده از تئوریهای مختلف اقتصادی و اجتماعی خصوصا در حوزه سازمان و مدیریت، به توضیح جنبه های مختلف ساختاری و کارکردی این شرکتها مبادرت کرده اند. در این مقاله با استفاده از تئوری نهادی، نظریه سازمان های اقتصادی، تئوری کارگزاری، دیدگاه مبتنی بر منابع، تئوری وابستگی به منابع و مدل رهبری روم – یتون، که توسط صاحبنظران این مقاله ارائه گردیده است فرایندهایی نظیر ارتباطات، پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در این شرکتها، مورد بحث قرار  گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the Study of Information Process, Control and Learning in Multinational and Transactional Organization

نویسنده [English]

  • manijeh bahrainizadeh

چکیده [English]

The international and transnational  organizations are the most complex organizations  that need especial  mechanism  of control and management.  In these  organizations  regarding  the international structure  and  global environment,  communication   between   units  that  are  speard  around   the world, require  different informational processing  methods. Control  in these organization   are  very   complex   because   of cultural  diversity   in  global environment.  Thay need to create competitive  innovation for theire  survival in   the   global   competitive    environment    and   thay   must   be   learning organizations.  Through  learning,  the units  and subsiders  exchange  science and knowledge and result in synergy and the speared of new science. In  resent  decades  the  study  of these  organizations  has  obtained  a special position  in organization  study and every  scholar  regard to his  interest and experience    uses   different   social   and   economical   theories   to   explain functional  and  structural  dimensions  of this  organizations.  In  this  article communication,  control,  learning and information .process in these organizations  are discussed. To analyzing, the following theories are uses: The institutional theory. The economic organization theory


دوره 11، شماره 43.44
زمستان 1383
صفحه 217-242
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395