استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

صادرات غیر نفتی ایران از مباحث مهم و قابل توجه در سطح کلان کشور بوده و همواره در محافل دانشگاهی و حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همگی بر لزوم توسعه آن اتفاق نظر دارند. با توجه به اهمیت خاص صادرات غیر نفتی، این مقوله از دیدگاه ها و زوایای متفاوت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بخش اعظم این مطالعات، صادرات غیر نفتی ایران را از دو دیدگاه ساختاری و یا عرضه مورد مطالعه قرار داده اند. این پژوهش صادرات غیر نفتی ایران را از دیدگاه تقاضا مورد بررسی قرار داده و بر آن است تا بر اساس نظریه لیندر، تغییرات درآمد سرانه در ایران را بر صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار دهد.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که همزمان با کاهش درآمد سرانه در ایران صادرات غیر نفتی از سوی قاره اروپا به سوی قاره آسیا تغییر مسیر داده است. به عبارت دیگر همزمان با کاهش درآمد سرانه در ایران صادرات غیر نفتی از سوی کشورهایی که درآمد سرانه بالاتری از ایران دارند به سوی کشورهایی که درآمد سرانه مشابه با ایران دارند سوق پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

non-OILExport Promotion Strategy From Per/Capita Income Prespective

نویسندگان [English]

  • seyedmohamad erabi
  • hasan ghasemi

چکیده [English]

Export   of  non-oil   products   is  one  of  the  mam   topics   that   has  been investigated by academic, political,  and social circles in recent years and all has concensus  on it's promotion. This topic has been studied from different perspective  mainly from structural and SUPPLY  side, This paper looks at non-oil export from DEMAND  side. With this orientation we have used LINDER, s theory as our theoretical base and further  have  investigated  the effect  of change  in  per/capita  income  on the direction of Iran,s non-oil export. The  result   of  this  study  indicate  that  as  Iranian  per/capita   income  has decreased  ,  lran,s  Non-Oil  export direction  has shifted  from countries  with higher   per /capita   incom   (Europe   continent)   to  countries   with   similar per/capita  income category with Iran. (Asia Continent)


دوره 11، شماره 43.44
زمستان 1383
صفحه 15-35
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395