تجارت الکترونیکی و کشورهای در حال توسعه (پیشنهادهایی برای بهبود آن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی مطرح می گردد و لزوم داشتن تعریفی واحد که حداقل در نهادهای متولی تجارت الکترونیکی یکسان باشد مورد توجه قرار می گیرد. دلیل واگرائی در تعاریف تجارت الکترونیکی نیز از دیدگاه های متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. برای پردختن به موضوع تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه، داشتن آگاهی در مورد حجم، روند، بازیگران عمده و جایگاه فعلی کشورهای در حال توسعه در این زمینه به منظور تصمیم گیری بهتر و صحیح ضروری است. از این رو آمارهای متنوع و مفیدی در این باره ارایه شده است. مهمترین مرحله در بکارگیری تجارت الکترونیکی شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی و آگاهی از اثرات آن در نظام تجاری و اقتصادی کشور است. به همین دلیل این مباحث مورد توجه قرار گرفته اند. در پایان با توجه به نقش حیاتی و انکارناپذیر دولت، استراتژیها و راهکارهایی برای تسهیل بکارگیری تجارت الکترونیکی ارایه می شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

electronic Commerce and Developing Countries Propositions for Improvement

نویسنده [English]

  • shahriar azizi

چکیده [English]

This paper offers different definition about EC. The need to have a common EC definition that at least be uniform in   institutions those are responsible for EC consider. The reason for divergence of EC definition will study from different views. To investigate EC in developing countries  it is essential  to have awareness about volume, trend, major players and current state of developing countries  in this context for better decision-making. Hence, provide useful statistics about EC. The most important stage on electronic commerce adoption is identifying inhibitors and is informing of EC effects on country business and economic system. So, we consider these topics. Eventually in the light of attention to government critical role, provide strategies and solutions to adopt electronic commerce.


دوره 11، شماره 43.44
زمستان 1383
صفحه 185-216
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395