ارزشیابی راهبردهای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اگر چه بخش قابل توجهی از پژوهش های کشور در سالهای اخیر به مطالعه ی نقش و وظایف دولت در بستر سازی برای فعالیت های تولیدی اختصاص داشته است مطالعه ی سیاستها و ساز و کارهای حمایت از صنایع کشور بر حسب اندازه یا حجم فعالیت، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
پژوهش حاضر با نگاهی به رابطه ی دولت – صنعت که با بروز پدیده هایی چون: جهانی شدن تجارت و شکل گیری ائتلاف های پیچیده بین صنایع چند ملیتی، اهمیت روز افزونی یافته است، راهبردها و سازوکارهای حمایت از صنایع کوچک و ارزشیابی عملکرد سیاست های حمایتی گذشته را به عنوان چالش اصلی خود برگزیده است.
این پژوهش بر آن است تا اثر بخشی سیاست های حمایتی دولت در قبال واحدهای تولیدی کوچک را تعیین و با شناسایی زمینه هایی که از نگاه نهادهای متولی حمایت از صنایع کوچک دور مانده است راهکارهایی برای حمایت از کارآفرینان و صنایع کوچک تولیدی فعال در کشور ارائه کند.
نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت قابل ملاحظه بین انتظارات واحدهای تولیدی کوچک، و حمایت های بعمل آمده از آنها توسط نهادهای دولتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the Assessment of Supporting strategies in Iranian's small production firms

نویسنده [English]

  • shamsodin nazemi

چکیده [English]

Although  many  researchers   in  recent years  in Iran· have  directed  towards study of the role of the government  in  creating appropriate  atmosphere  and incentives  for  industrialization,  no  attention  has  been  paid  to  supportive policies,  and  government  assistance  to  manufacturing  firms  Of different sizes.
The main objectives  of this research is,  1) to differentiate nature and amount of support for small manufacturing  firms from medium and large enterprises,
2 ) to determine  the effectiveness  of the government  policies  and assistance
 
provided in the last tow decades, and 3) to detect the areas in which manufacturing firms seek assistance and support.
The result indicated a significant difference between small firm's owners/managers expectations  and the actual assistance  provided.
The research  further revealed  that; from  19 possible  assistance  areas that is fully  of  partly   expected   from  the  government,  only  physical   facilities (provision   of  land),   and   bank  loans  to  construct   production   plant   is sufficiently allocated.


دوره 11، شماره 43.44
زمستان 1383
صفحه 139-152
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395