مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سالهاست که الگوی مدیریت وارداتی غرب بی چون و چرا در کشورهای در حال توسعه به کار بسته می شود بی آن که اثر بخشی مورد انتظار را داشته باشد. سوالی که در این میان مطرح است آن است که چرا علیرغم سودمند بودن این الگوها در کشورهای مادر، جهانشمولی و انتقال پذیری آنها به دیگر کشورها با تردید و ناکامی مواجه شده است. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف این پرسش و دست یافتن به پاسخ مناسب به آن است. در این راستا محدودیت ها و موانعی که خود را به عنوان مهم ترین چالش های انتقال و اقتباس از الگوهای مدیریت وارداتی مطرح می کنند با رویکردی محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرایند تاثیر گذاری فرهنگ ملی در ابعاد مختلف بر فرهنگ سازمانی به طور اعم و بر اقدامات و سبکهای مدیریت سازمان ها به طور اخص به شیوه ای تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع بندی تحلیل های ارائه شده که عمدتا با استفاده از تحقیقات هافستد صورت گرفته است بر دستیابی به نظریه ها و الگوهای مدیریت بومی به عنوان ضرورتی غیر قابل اجتناب تاکید گردیده و راهکارهایی ارائه شده است که می تواند بستر لازم برای تکوین الگوهای مدیریت بومی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

indigenous management: Challenges and Strategies

نویسندگان [English]

  • hasan labaf 1
  • mohamadreza delavi 2
چکیده [English]

for  many  years  the patterns  of imported  Western  management  have  been applied unquestionably in developing countries without having expected effectiveness.  In spite of their effectiveness  in the motherlands,  the question is  why  these  patterns   have  not  been  successfully   transferred  to  other countries  if they are chaimed to be universally  valid? The objective  of this paper  is therefore,  to investigate the various aspects of this question  and to seek some proper answers.  In pursuit of this objective, those restrictions  and obstacles  which  present  themselves  as  the  most  important environmental challenges  in the way of transferring and adopting these imported patterns of management  are analyzed. To support the argument, the influencing process of  national    culture    on   organizational    culture    and   consequently    on management  style  and practices  is  comparatively  discussed.  In concluding the analysis which is mainly based on the Hofstede's study, the development of  indigenous.  management   theories   and  pattern   is  emphasized   as  an inevitable necessity and some strategies are presented which can provide the main stream for the formulation of indigenous management patterns