دوره و شماره: دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 1-192 
7. شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا

صفحه 161-185

علیرضا موغلی؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ عادل آذر؛ عبدالصمد خدامی