نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دکتری برنامه ریزی درسی؛ استادیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله ضمن بررسی مفاهیم آموزش، توسعه منابع انسانی و شایستگی به بررسی چگونگی طراحی و
اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی می پردازد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا
به نقش آموزش و رویکردهای مختلف به آن پرداخته میشود و سپس با تشریح مفهوم شایستگی،
سناریوهای مختلف برای به کارگیری مفهوم شایستگی در آموزش کارکنان ارائه می گردد. تجزیه و
تحلیل داده های جمع آوری شده نیز نشان می دهد آموزش شایستگی محور بیشترین اثربخشی را در
شرکت ملی نفت ایران دارد. همچنین نتایج آزمون الگوی مفهومی نشان می دهد که هماهنگی میان
فرایندهای 3 گانه نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرا و ارزیابی میتواند اثربخشی دوره های آموزشی را
بیشتر سازد. مقاله حاضر براساس منطق تنوع مشاغل در سازمان ها، پیشنهادهایی را برای هم راستا سازی
خرده سیستم های آموزش به منظور تحقق عملکرد موثر آموزشی ارائه واجرای رویکرد آموزش
شایستگی محور می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validating Competency Based Approach to Human Resource Training

نویسندگان [English]

  • Mani Arman 1
  • Mahboubeh Khosravi 2

1 Ph.D of Business Management, Assistant professor of Business Management department. University of Persian Gulf,

2 Ph.D of Curriculum, Assistant professor of Management and Educational department. University of Allameh Tabataba’i

چکیده [English]

The use of Competency based human resource management systems are increasingly growth. In this paper, the concepts of training, human resource development and competency are reviewed, then focused and examine the design and implementation of competency-based approach in human resource training. To reach this goal, we first examined the role of training and different approaches and describe the concept of competency. then suitable scenarios for use in staff training will be provided. The data analysis also demonstrates competency-based training is most effective at National Iranian Oil Company. In the end, the test model also shows that the coordination and fitness between 3 basic training processes of need assessment, planning, implementation and evaluation can provide the most effective training. This paper is based on the logic of diversity in organizations jobs; offer some suggestion for aligning and coordinating training systems due to achieve effective performance training. This paper also provides recommendations for implementing Competency-based training approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources development
  • training
  • competency-based approach
  • effectiveness of job training