ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت )مدیریت سیستم و بهره وری(، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی علل و پیامدهای ایمنی روانی در کارکنان اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی در قالب یک مدل مفهومی است. بدین منظور 101
نفر از کارکنان این اداره به عنوان نمونه مورد مطالعه به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند
و از طریق پرسشنامه های توزیع شده میان آنها به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. به منظور
تحلیل دادههای حاصله از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار
آماری پی ال اس بهره گرفته شد و نتایج حاصل از شاخصهای برازندگی مدل مفهومی، حاکی از
برازش مناسب مدل تحقیق بود. با استفاده از تحلیل مسیر به منظور آزمون فرضیات مشخص گردید که
تمامی فرضیات مربوط به عوامل تأثیرگذار بر ایمنی روانی )اعتماد و هوش هیجانی( به جز حمایت
اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفتند و فرضیات مربوط به پیامدهای ایمنی روانی )رفتار شهروندی،
رفتار یادگیری و تمایل به تسهیم دانش( نیز تأیید شدند. هم چنین، نشان داده شد که ایمنی روانی در
روابط بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد با تمایل به تسهیم دانش، نقش واسط را
ایفا میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a structural model of the causes and consequences of psychological safety

نویسندگان [English]

  • Mostafa Kazemi 1
  • Samira Pour 2
1 Associate Professor of Management (System and productivity management), Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the causes and consequences of psychological safety of staff Administration of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Razavi Khorasan province in the form of a conceptual model. For this purpose the 101 employees of the department as a case study sampling were selected randomly through a questionnaire distributed among them was to gather the required information. Structural Equation modeling to analyze the resulting data and partial least squares method was used by statistical software PLS and the results of the conceptual model fitness indices suggest a good fit of the research model. Path analysis was used to test specific hypotheses. All assumptions related to factors affecting into psychological safety were acceptable except for social support and assumptions influenced by psychological safety factors and were confirmed. Also, it was shown that psychological safety in the relationship between emotional intelligence with organizational citizenship behavior and trust with willingness to share knowledge plays an intermediary role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological safety
  • learning behavior
  • sharing knowledge
  • emotional intelligence
  • cultural Heritage workers