شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانشبنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و داراییهای نامشهود،
به عنوان مهمترین عامل تولید و همچنین به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. پژوهش
حاضر با هدف شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانشبنیان
مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد در سال 1931 انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 57 نفر از
مدیران شرکتهای دانش بنیان بود که با توجه به کم بودن جامعه آماری، برای درنظر گرفتن حجم نمونه از
روش سرشماری استفاده شد. روش جمعآوری دادهها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد مون و کیم ) 6002 (، و
پرسشنامه پوهاکا ) 6010 (، انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش مدل اندازهگیری و بخش
ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازهگیری ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و
روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل
برای بررسی فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه
فکری و ابعاد آن بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه بود. هم چنین نتیجه گرفته شد که سرمایه فکری یک منبع
بالقوهای برای مزیت رقابتی شرکتهای دانشبنیان میباشد که نهایتاً باعث رشد و توسعه این گونه شرکتها
شده و به بهبود وضعیت کارآفرینی در این شرکتها کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of intellectual capital on entrepreneurial opportunity recognition

نویسندگان [English]

 • Kambeiz Talebi 1
 • Ali Davari 2
 • Amer Dehghan najmabadi 3

1 Associate Prof, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

2 Assistant Prof, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran.

3 MSc. Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Organizations are entering to the knowledge based economy which in science and intangible assets are known as the most important competitive advantage for them. The present research aims to investigate the effect of intellectual capital on entrepreneurial opportunity recognition at knowledge based firms in Yazd’s science and technology park of Eghbal. Our statistical population contains 75 managers of knowledge based firms in Yazd’s science and technology park of Eghbal. Due to the limited numbers of managers, the census method was applied for sampling. The two standard questionnaires (Moon & Kym, 2006 and Puhakka, 2010) were used for gathering data. Structural equation modeling with smart PLS 2 software was applied for analyzing data in two sections of measurement model and structural model. In measurement model section, technical features of the questionnaire in terms of reliability, convergent validity, and discriminant validity were investigated. Moreover, in structural model section, path coefficients were used for testing hypotheses. The results indicate the positive and significant effect of intellectual capital and its dimensions on entrepreneurial opportunity recognition at knowledge based firms in our sample. Besides, we conclude that intellectual capital is a potential source for knowledge based firms’ competitive advantages that consequently leads to the growth and development of these firms and getting a better situation of entrepreneurship in them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • intellectual capital
 • opportunity recognition
 • Human Capital
 • structural capital
 • relational capital
 • Knowledge Base Firms
 • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1391
 • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1392
 • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1392