شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده

مربی گری اساساً مفهومی ورزشی و عنوانی جوان در مطالعات سازمان ومدیریت است و سازمان
مربیگرا پارادایم جدیدی در یادگیری سازمانی میباشد که ضمن سازگاری با نظریه های جدید
یادگیری مانند توسعه بزرگسالی و سایر روش های یادگیرنده محور حلقه اتصال دو واژه مهم توسعه
سرمایه انسانی و یادگیری سازمانی است. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و مطالعات اکتشافی در
خصوص مربی گری، عوامل اثرگذار بر ایجاد یک سازمان مربی گرا در قالب مدل مفهومی و در سه
زمینه منابع انسانی، کسب و کار و فرهنگ مربی گری خلاصه شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه
سه مرحله ای دلفی به نظر و تأیید جمعی از نخبگان دانشگاهی و حرفهای صنعت بیمه ایران رسیده
است. یافته های پژوهش شامل توسعه مفهوم مربی گری؛ معرفی ریشه های بومی مربی گری از جمله
ورزش پهلوانی، عرفان و تصوف، تربیت اسلامی ونیز برخی روش های یادگیری علوم دینی مانند
سبک های خود آموز، انتقادی و تجربی و نهایتاً ارائه الگوی سازمانی است که بر خلاف برخی
دیدگاه های معمول، مربی گری را نه صرفاً ابزاری آموزشی مانند استاد شاگردی بلکه به عنوان یک
استراتژی برای توسعه هم زمان حکمت در کارکنان و سازمان می نگرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Affecting Factors on Developing Coaching organization

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Mooghali 1
  • Seyed Ali Akbar Ahmadi 2
  • Adel Azar 3
  • Abdol Samad Khodami 4
1 Professor of Payamenoor University
2 Associate Professor of Payamenoor University
3 Professor of Tarbiatmodares University
4 Ph.D Student of Human Resource Management
چکیده [English]

Coaching is a sport base concept and a new topic in the organization and management studies, similarly coaching organization is a new paradigm in the organizational learning; that is compatible with new learning theory such as adult development, and other learner-base methods and is a linking loop between human capital development and organizational learning as two important term.
In this research after literature review and exploratory studies about coaching, the impacting factors on developing a coaching organization summarized in three contexts including human resource, business and coaching culture as a conceptual model. Then through three rand Delphi questionnaires has investigated and confirmed by a group of the academician and professionals form the Iran Insurance industry.
Research findings are: expanding the coaching concept; introducing the new bases for coaching such as Iranian sportsmanship, erfan and mysticism, Islamic educating and some religious learning methods like personal, critical and experimental styles and ultimately presenting an organizational approach which unlike some common viewpoints, views coaching not as an instrument of teaching like apprenticeship, but as a strategy for developing wisdom in people and organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ijtihad Coaching Coaching organization pedagogy Andragogy