تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامهطباطبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر

چکیده

هدف اصلی این مقاله، مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری
در شرکت مس سرچشمه است. نمونه آماری شامل 39 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت مس
می باشد که دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید.
مدیریت کیفیت فراگیر، شامل حمایت مدیریت ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و تمرکز بر
مشتریان است که بیشترین بار عاملی را تمرکز بر مشتری و کمترین بار عاملی را مشارکت کارکنان
دارد. همچنین شاخصهای عملکرد نوآوری به سه گروه نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و
نوآوری سازمانی تقسیم میشوند که نوآوری در فرآیند دارای بیشترین بار عاملی و نوآوری سازمانی
دارای کمترین بار عاملی است. یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی در نظر گرفته شده است
که شامل استراتژی یادگیری و فرهنگ یادگیری است که استراتژی یادگیری دارای بار عاملی بیشتری
است. بطور کلی نتایج معادلات ساختاری نشان میدهد که عملکرد نوآوری به میزان 93 درصد تحت
تأثیر مستقیم مدیریت کیفیت فراگیر است و این تأثیر به وسیله یادگیری سازمانی تعدیل میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of total quality management on innovation performance: Moderating Effect of organizational learning

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazzazi 1
  • Abbas shoul 2
1 Associate professor, Department of Industrial Management, Allame Tabataba'i University
2 Ph.D Student in Industrial Management, Allame Tabataba'i
چکیده [English]

This article investigates the impact of total quality management and organizational learning on innovation performance in MES company. A sample of 93 managers and experts in MES company, instrument for data collection was questionnaire.
TQM is made up of top management support, employee involvement, continue improvement, and customer focus that customer focus and employee involvement have the highest and lowest factor loading. Also innovation performance made up of product innovation, process innovation, and organizational innovation. Process innovation and organizational innovational have the highest and lowest factor loading. Organizational learning is moderate variable that is made up of learning culture and learning strategy.
The result of structural equation modeling showed that innovation performance is affected significantly by TQM (79%), and this effect is moderated by organizational learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management
  • organizational learning
  • Innovation Performance