تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مهم ترین چالش پیش روی کارگزاران بخش عمومی و دولتی، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر
شهروندانی است که بخش عمومی، مشروعیت خود را از وجود آنها کسب می کند و از طرفی با گسترش
روزافزون علوم و نیز به کارگیری سریع اینترنت در تمام ابعاد زندگی انسان و به تبع آن بالا رفتن سطح توقعات
مردم از دولتها، مباحث جدیدی جهت پاسخگویی بهتر، سریعتر و دقیق تر به مردم مطرح شده است که یکی
از آنها موضوع دولت الکترونیک می باشد. در این مقاله ضمن پرداختن به تعاریف مختلف صاحب نظران از
دولت الکترونیک، تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که "استقرار دولت الکترونیک تا چه حدی
بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران تأثیر دارد؟"
سازمان ها، تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آن ها باید بگونه ای باشد که
در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. ضمن
این که سازمان ها فراتر از آن ملزم به منفعت رسانی به جامعه و زیست محیط خود می باشند. بدین منظور پس از
انجام بررسی های میدانی و کتابخانه ای، برای مسئولیت اجتماعی از مدل استاندارد سازمان بهره وری آسیایی و
برای دولت الکترونیک از مدل مصوب جمهوری اسلامی ایران برگرفته از تلفیق مدل های موجود جهانی و
بومی سازی آن استفاده شد و بر این اساس یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین گردید. بر اساس
طرح تحقیق و معیارهای اندازه گیری شاخص ها، پرسشنامه ای با چهل سؤال طراحی گردید و با استفاده از
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته شد و این نتیجه حاصل شد که دولت
الکترونیک در افزایش مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران تاثیر معناداری داشته است و هم چنین با بهداشت
و ایمنی کارکنان، مسئله عدم تبعیض و رعایت استانداردهای ساعات کاری نیز رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between E-Government and Organization Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghadami 1
  • Zahra Kowsar 2
1 Assistance Professor of faculty of management and Economic, science and Research branch, Islamic Azad University
2 Master of public Management, faculty of management and Accounting, Allame Tabatabae'i University
چکیده [English]

Recent trends in the corporate management world highlight organizational commitment to environmental and social improvement initiatives of varying qualities and degrees, commonly termed corporate social responsibility (CSR).
E-government is defined as ‘‘utilizing the Internet and the World-Wide-Web for delivering government information and services to citizens.
Many countries have attempted to implement electronic government (e-government) as the most fundamental infrastructure for such programs.
The purpose of this research is to explain the relationship between e-Government (E-G) and corporate social responsibility in Tehran mayoralty.
In this research, E-Government's dimensions as following: Government to citizenship (G2C), Government to Government (G2G), Government to Employees (G2E) and Government to Business (G2B).
Corporate social responsibility dimensions as following: Health and safety, Discrimination, Working hours and Remuneration.
In this research, Employees (n = 119) participated in the Study based on 40-item questionnaire, containing four different sets of items related to Health and safety, Discrimination, Working hours and Remuneration in related to E-Government.
In first chapter, we explained Research totality. In second chapter, we explained Research literature. In third chapter, we described Research method and Information Analysis in forth chapter.
Finally, we had conclusion and recommendations for all mayoralties of country and future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Government
  • Corporate Social responsibility
  • Electronic Citizenship