دوره و شماره: دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 1-170 
3. فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر

صفحه 49-73

عادل صلواتی؛ مصطفی باغبانیان؛ رزان زندی