دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه‌محور در بخش دولتی

زهرا کوثر؛ سید مهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ وجه اله قربانی زاده

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، صفحه 7-29

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.62073.3977

چکیده
  این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه‌محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

بررسی تاثیر تعادل کار - زندگی بر ایمنی روانی کارکنان با نقش میانجی خوش بینی سازمانی

غلامعلی طبرسا؛ منصوره معینی کربکندی

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، صفحه 31-69

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.57901.3848

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تعادل کار- زندگی بر ایمنی روانی کارکنان با نقش میانجی خوش بینی سازمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها پیمایشی از گروه پژوهش‌های توصیفی است. جامعه آماری اعضای هیات علمی زن در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 163 نفر است که تعداد نمونه آماری ...  بیشتر

چارچوب محرک‌های نوآوری مدل کسب و کار

عباس معیا؛ علی اوتارخانی؛ علی رضاییان؛ بهمن حاجی پور

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، صفحه 71-96

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.59700.3909

چکیده
  نوآوری مدل کسب و کار به عنوان تغییرات جدید، غیرجزئی و طراحی شده در عناصر کلیدی و یا معماری روابط بین این عناصر در مدل کسب و کار یک شرکت تعریف می‌شود. BMI شکل جدید و کلانی از نوآوری سازمانی است که مستلزم نظریه سازی، عملیاتی نمودن و تست است. در سالهای اخیر پژوهشهای فراوانی در موضوع نوآوری مدل کسب و کار صورت گرفته و با رشدی تصاعدی در علاقه ...  بیشتر

مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر شکل گیری پدیده فراموشی سازمانی در سازمان‌های دولتی

اکبر حسن پور،؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی،؛ سیدجواد مرعشی

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.62268.3983

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی عوامل موثر بر شکل گیری پدیده فراموشی سازمانی در سازمانهای دولتی با استفاده از معادلات ساختاری بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی در شهر تهران بودند. ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت اضطراب مصرف‌کنندگان در زمان تحریم اقتصادی ایران

فائزه عباسی؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی لموکی؛ مصطفی رضایی راد

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، صفحه 117-139

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.64154.4050

چکیده
  یکی از جنبه‌های به شدت اثرگذار در دوران تحریم اقتصادی بعد روانی آن است که اثرات منفی بر ساختار اقتصادی جامعه می‌گذارد. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت اضطراب در رفتار مصرف‌کنندگان در دوران تحریم اقتصادی ایران انجام شده است. رویکرد این پژوهش قیاسی- استقرایی و از منظر هدف یک پژوهش بنیادی بوده که با روش تحقیق آمیخته ...  بیشتر

نقش تعدیلگری فاصله قدرت در تاثیر خودبرتربینی روانشناختی بر سایبرلوفینگ با تاکید بر نقش میانجی عدالت ادراک شده

مهدیه ویشلقی؛ علیرضا مقدم؛ سید عباس ابراهیمی

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.61934.3972

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر خودبرتربینی روانشناختی بر سایبرلوفینگ با در نظر گرفتن میانجی گری‌ عدالت ادراک شده و نقش تعدیل گری فاصله قدرت می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی می‌باشند. برمبنای ...  بیشتر