نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22054/jmsd.2022.64154.4050

چکیده

یکی از جنبه‌های به شدت اثرگذار در دوران تحریم اقتصادی بعد روانی آن است که اثرات منفی بر ساختار اقتصادی جامعه می‌گذارد. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت اضطراب در رفتار مصرف‌کنندگان در دوران تحریم اقتصادی ایران انجام شده است. رویکرد این پژوهش قیاسی- استقرایی و از منظر هدف یک پژوهش بنیادی بوده که با روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر فلسفه تجربه‌گرایانه صورت گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش در بخش ارائه الگو شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع و کسب و کارها) بوده که 20 نفر از آنها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند در بخش ISM انتخاب شده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل مصرف‌کنندگان کالاهای سرمایه ای و نمونه ها نیز در این بخش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد و با روش نمونه‌گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده و الگوی اولیه با روش ISM طراحی و در نهایت با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validation of Consumers’ anxiety Management Pattern During the Economic Sanction on Iran

نویسندگان [English]

  • Faezeh Abbasi 1
  • Vahid Nasehifar 2
  • Tohfeh Ghobadi Lamuki 3
  • Mostafa Rezaie Rad 4

1 PhD Student in Business Management, Department of Management, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

2 Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Management, Gonbad Kavous Branch, Islamic Azad University, Gonbad Kavous, Iran

4 Assistant Professor of Management, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

One of the most influential aspects of the economic embargo is the psychological dimension, which has negative effects on the economic structure of society. The aim of this study was to design and validate an anxiety management model in consumer behavior during the economic embargo on Iran. The approach of this research is deductive-inductive and from the perspective of the purpose of a fundamental research that has been mixed with the research method and based on empirical philosophy. The community of research participants in the model presentation section included theoretical experts (university professors) and experimental experts (executives and industry and business owners), 20 of whom were selected using purposive sampling in the ISM section. have became. The statistical population of the quantitative section including consumers of capital goods and samples in this section were estimated 384 people using Cochran's formula and were selected by Two-stage sampling method. Data collection tools were library studies and the use of a researcher-made questionnaire. In the qualitative part of the research, the meta-combined method has been used and the initial model has been designed with the ISM method and finally validated with the partial least squares method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managment anxiety
  • Consumer
  • Iran Economic Sanctions
  • Mixed Approach
آذر، ع؛ خسروانی، ف؛ جلالی، ر. (1397). تحقیق در عملیات نرم. انتشارات سازمان مدیریت    صنعتی، 8(3)، 231.
جعفری، ن؛ محسنی، ح. (1399). عوامل موثر بر تغییر رفتار مصرف کنندگان نسبت به کالای ملی با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی. نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، 10 (1)، 39-62.   doi: 10.22108/NMRJ.2020.118404.1825
داوری، ع؛ و رضازاده،‌ آ. (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، 4(2)، 154-156.
سیدجوادین، ر؛ و اسفیدانی، ر. (1391). رفتار مصرف‌کننده، انتشارات دانشگاه تهران، 1(1)، 312-317.
شهبازی، م؛ اخوان علاف، ع؛ دانایی، ح و حق طلب، حامد (1394). بررسی تاثیر استرس و اضطراب بر رفتار خرید مصرف‌کننده. اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی و نوآوری، 1 (1)، 662-675.
صمدی، م؛ نورایی، م؛ مظفری، م؛ حاجی کریمی، ب. (1399). تاثیر عوامل موثر بر رفتار خریداران در مراکز خرید بهینه ایران باتوجه به اصول مدیریت شهری، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(59)، 1-21.
غفاری، پ؛ مظفری، ا؛ آل‌مجتبی، ز. (1393). تغییرات رفتار مصرف‌کننده در پی تحریم اقتصادی. نشریه مدیریت بازاریابی، 9(24)، 1-17.
موون، ج؛ و مینور، م. (1397). رفتار مصرف کننده: عوامل درونی و بیرونی، ترجمه عباس صالح اردستانی و محمد سعدی. انتشارات اتحاد، 9(11)، 512-514.
مهیمنی، م؛ حیدرزاده، ک؛ منصوریان، ی. (1398). نگاه پدیدارشناسانه به معنای تجربه زیسته سردرگمی در  انتخاب محصولات. نشریه مدیریت بازرگانی، 11 (3)، 609-630.
Berezka, S., Rebiazina, V., & Muravskaia, S. (2021). Changes in consumer behavior in the BRICS countries during the COVID-19 pandemic: The role of trust and anxiety. BRICS Journal of Economics, 2(17), 53-73.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-33.
Dulam, R., Furuta, K., & Kanno, T. (2021). Quantitative Decision-making Model to Analyze the Post-Disaster Consumer Behavior. International Journal of Disaster Risk Reduction, 1(1), 102-129.
Elhoushy, S., & Lanzini, P. (2020). Factors affecting sustainable consumer behavior in the MENA region: A systematic review. Journal of International Consumer Marketing, 3(12), 1-24.
Ezzati, M., & Salmani, U. (2017). The welfare effects of economic sanctions on final consumers of goods and services in iran. International Journal of Environmental and Science Education, 12(4), 679.
Gurvich, E., & Prilepskiy, I. (2015). The impact of financial sanctions on the Russian economy. Russian Journal of Economics, 1(4), 359-385.
Hall, C. M., Fieger, P., Prayag, G., & Dyason, D. (2021). Panic buying and consumption displacement: Evidence from New Zealand. Journal of  Economies, 9(2), 46.
Hamilton, R. W., Mittal, C., Shah, A., Thompson, D. V., & Griskevicius, V. (2019). How financial constraints influence consumer behavior: An integrative framework. Journal of Consumer Psychology, 29(2), 285-305.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135.
Loxton, M., Truskett, R., Scarf, B., Sindone, L., Baldry, G., & Zhao, Y. (2020). Consumer behaviour during crises: preliminary research on how coronavirus has manifested consumer panic buying. Journal of risk and financial management, 13(8), 166.
Pappas, N. (2016). Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services, 29, 92-103.
Patil, P., Tamilmani, K., Rana, N. P., & Raghavan, V. (2020). Understanding consumer adoption of mobile payment in India: Extending Meta-UTAUT model with personal innovativeness, anxiety, trust, and grievance redressal. International. Journal of Information Management, 54, 102-124.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company, 4(7), 11.
Sankaran, G., Venkatesan, S., & Prabhahar, M. (2020). Range Anxiety on electric vehicles in India-Impact on customer and factors influencing range Anxiety. Materials Today: Proceedings, 3(3), 895-901.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 48(1),739-742.
Wang, W. (2011). A Content Analysis of Reliability in Advertising Content Analysis Studies., East Tennessee State University,2(23), 114-115.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Zheng, R., Shou, B., & Yang, J. (2021). Supply disruption management under consumer panic buying and social learning effects. Omega, 1 (1), 101-138.
Azar, A; Khosravani, F; Jalali, R. (2018), Research in Soft Operations, Industrial Management Organization Publications, 8(3), 231. [In Persian]
Davari, A; & Rezazadeh, A. (2013), Structural Equation Modeling with PLS Software, Jihad Daneshgahi Publications,4(2), 154-156. [In Persian]
Ghaffari, P; Mozaffari, A; Al-Mujtaba, Z. (2014). Changes in consumer behavior following economic sanctions. Journal of Marketing Management, 9 (24), 1-17. [In Persian]
Jafari, N; Mohseni, H. (1399). Factors affecting the change in consumer behavior towards national goods using a social marketing approach. Journal of Modern Marketing Research, 10 (1), 39-62.[In Persian]
Mahimani, M; Heidarzadeh, K; Mansoorian, Y. (2019). Phenomenological view means experienced experience of confusion in product selection. Journal of Business Management, 11 (3), 609-630.
Moon, J; Miner, M. Consumer Behavior: Internal and External Factors, translated by Abbas Saleh Ardestani and Mohammad Saadi (2018), Tehran: Etihad Publications, 11th edition. [In Persian]
Samadi, M; Nouraei,M., Mozaffari, M M., Haji Karim, B. (2020). The effect of effective factors on buyers' behavior in optimal shopping centers in Iran according to the principles of urban management Journal of Applied research in geographical sciences, 20(59), 1-21. [In Persian]
Seyed Javadin, R; Esfidani, R (2012). Consumer Behavior, University of Tehran Press, 1(1), 312-317. [In Persian]
Shahbazi, M; Akhavan Alaaf, A; Danaei, H & Hagh Talab, H. (2015). Investigating the effect of stress and anxiety on consumer shopping behavior. Journal of Management, Entrepreneurship and Innovation, 1 (1), 662-675.  [In Persian]