نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تعادل کار- زندگی بر ایمنی روانی کارکنان با نقش میانجی خوش بینی سازمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها پیمایشی از گروه پژوهش‌های توصیفی است. جامعه آماری اعضای هیات علمی زن در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 163 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 65 نفر می‌باشند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه تعادل کار - زندگی ارائه شده توسط آقا و همکاران (2017) و پرسشنامه خوش بینی ارائه شده توسط کارور و همکاران (2010) و پرسشنامه ایمنی روانی ارائه شده توسط مازلو (2004) می‌باشد. تحلیل داده‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم‌افزار Smart- PLS 3 انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، ‌مورد تایید واقع شده و براساس آن؛ تعادل کار- زندگی به خوش بینی سازمانی منجر شده و این امر بر ایمنی روانی کارکنان تاثیر دارد. همچنین متغیر خوش بینی سازمانی در رابطه بین تعادل کار - زندگی و ایمنی روانی کارکنان نقش میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Work - Life Balance on Psychological Safety of Staff with the Mediating Role of Organizational Optimism

نویسندگان [English]

  • Gholamali Tabarsa 1
  • mansooreh moeini korbekandi 2

1 Professor, Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD Student in Organizational Behavior, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of work- life balance on psychological safety of staff with the mediating role of organizational optimism. The study in terms of purpose is practical and in terms of methods of data collection is survey from group of descriptive researches. The statistical population is female faculty members in the faculties and research institutes of Shahid Beheshti University 163 persons, The number of statistical samples obtained is 65 people. The tool of data collection is questionnaire of work – life balance provided by Agha et al. (2017) and questionnaire of optimism provided by Carver et al. (2010) and questionnaire of psychological safety of staff provided by Maslow (2004). Data analysis was performed with Structural Equation Modeling approach (SEM) with partial least squares method through Smart-PLS 3 software. The findings of this study showed that proposed research model is validated and based on it; Work- life balance has led to organizational optimism and this has an impact on psychological safety of staff. Also, organizational optimism variable plays an intermediary role in the relationship between work – life balance and psychological safety of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Life Balance
  • dimensions of work-life balance
  • organizational optimism
  • psychological safety of staff