نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی؛ دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی عوامل موثر بر شکل گیری پدیده فراموشی سازمانی در سازمانهای دولتی با استفاده از معادلات ساختاری بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی در شهر تهران بودند. براساس فرمول کوکران 234 نفر از مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی در شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد هوانگ و همکاران (2018) و ییه و همکاران (2020) استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که که ضریب تاثیر مدیریت دانش و نیروی انسانی مجرب بر ارتقای تاب آوری سازمان و ارتباطات بین فردی در سطح (01/0) معنی دارد است. همچنین ارتقای تاب آوری سازمانی و ارتباطات بین فردی بر فراموشی سازمانی تصادفی و هدفمند تاثیر معنی دار دارند و شایسته سالاری در مدل فراموشی سازمانی نقش تعدیلگر ایفا می کند. نتایج نشان داد که میزان 29 درصد واریانس ارتقای تاب آوری سازمانی، 78 درصد ارتباطات بین فردی، 69 درصد فراموشی سازمانی تصادفی و میزان 55 درصد فراموشی سازمانی هدفمند توسط مدل پژوهش تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling structural equations of factors affecting the formation of organizational forgetfulness in government organizations

نویسندگان [English]

  • akbar hassanpoor, 1
  • saeed Jafari Nia, 2
  • Yousef vakili 3
  • , Seyed Javad marashi 4

1 Assistant Professor, Department of Human Resource Management; Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 PhD student in Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to present a causal model of factors affecting the formation of organizational forgetfulness in government organizations using structural equations. The method of the present study is descriptive (non-experimental) and the correlational research design is structural equations with the least squares method. Participants in the present study included managers and experts of government organizations in Tehran. According to Cochran's formula, 234 managers and experts of government organizations in Tehran were selected as a statistical sample using simple random sampling. The standard questionnaire of Huang et al. (2018) and Yeh et al. (2020) were used to measure the research variables. This questionnaire consists of 24 items. Questions were measured based on a five-point Likert scale (strongly disagree = 1 to strongly agree = 5). The internal consistency coefficient of this questionnaire was 0.85 using Cronbach's alpha. Findings indicate that the impact factor of knowledge management and experienced manpower on promoting organizational resilience and interpersonal communication is significant at the level of (0.01). Also, promoting organizational resilience and interpersonal communication have a significant effect on random and targeted organizational forgetfulness, and meritocracy plays a moderating role in the organizational forgetfulness model. The results showed that 29% of the variance of organizational resilience promotion, 78% of interpersonal communication, 69% of random organizational forgetfulness and 55% of targeted organizational forgetfulness are explained by the research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational forgetfulness
  • purposeful
  • accidental
  • government organizations