نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم/،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیارگروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.59700.3909

چکیده

نوآوری مدل کسب و کار به عنوان تغییرات جدید، غیرجزئی و طراحی شده در عناصر کلیدی و یا معماری روابط بین این عناصر در مدل کسب و کار یک شرکت تعریف می‌شود. BMI شکل جدید و کلانی از نوآوری سازمانی است که مستلزم نظریه سازی، عملیاتی نمودن و تست است. در سالهای اخیر پژوهشهای فراوانی در موضوع نوآوری مدل کسب و کار صورت گرفته و با رشدی تصاعدی در علاقه پژوهشگران و متخصصان اجرایی مواجه بوده است. این مسئله نیاز به پژوهشهای مفهومی و تجربی بیشتر در BMI و انجام برخی پالایشها در این زمینه به منظور دستیابی به فهم بهتر از این پدیده را نیز برجسته میکند. در این مقاله ضمن مرور پژوهش‌های قبلی مرتبط با این حوزه در بازه سالهای 1980 الی 2020 در پایگاه اسکوپوس، با استفاده از روش کیفی فراترکیب به شناسایی و دسته بندی محرکهای نوآوری مدل کسب و کار پرداخته شده است. در نهایت 9 محرک (فشار رقابتی، فشار تکنولوژی، تحولات محیط بیرونی، ذی نفعان بیرونی، فرصت توسعه بازار، الگوی فکری مدیریت، چالشهای داخلی، قابلیت های داخلی و تحریک استراتژی داخلی) شناسایی شد که با تبیین نوع اثرگذاری آنها در نوآوری مدل کسب و کار، مدل مفهومی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework Drivers of Business Model Innovation

نویسندگان [English]

  • Abbas Moayya 1
  • Ali Otarkhani 2
  • Ali Rezaeian 3
  • Bahman Hajipour 4

1 PPhD Student of Systems Management, , Shahid Beheshti University , Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Business model innovation is defined as new, non-partial and designed changes in key elements or the architecture of the relationships between these elements in a company's business model. BMI is a large new form of organizational innovation that requires theorizing, implementation and testing. In recent years a lot of research has been done on the subject of business model innovation and has faced an exponential growth in the interest of researchers and executives. This highlights the need for more conceptual and empirical research on BMI and some refinements in this area in order to gain a better understanding of this phenomenon. In this article, while reviewing previous research related to this field in the period 1980 to 2020 in Scopus database, using the Meta-Synthesis qualitative method, the business model innovation drivers are identified and categorized. Finally, 9 drivers (Competitive pressure, technology pressure, external environmental changes, external stakeholders, market development opportunities, management thinking model, internal challenges, internal capabilities and internal strategy stimulation) were identified by explaining their impact on business model innovation and a conceptual model is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model Innovation
  • meta-synthesis
  • Innovation Drivers
  • Business Model
Alegre, I., & Berbegal-Mirabent, J. (2016). Social innovation success factors: hospitality and tourism social enterprises. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(6), 1155–1176. https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2014-0231
Arifiani, L., & Arifiani, L. (2019). The Effect of Disruption Technology , Opportunities and Challenges of Telecommunication Industry 4.0 in Indonesia. International Journal of Recent Technology and Engineering, 7(6S5), 808–819.
Aspara, J., Lamberg, J.-A., Laukia, A., & Tikkanen, H. (2013). Corporate Business Model Transformation and Inter-Organizational Cognition: The Case of Nokia. Long Range Planning, 46(6), 459–474. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2011.06.001
Baden-Fuller, C., & Morgan, M. S. (2010). Business Models as Models. Long Range Planning, 43(2–3), 156–171. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.02.005
Bashir, M., & Verma, R. (2019). Internal factors & consequences of business model innovation. Management Decision, 57(1), 262–290. https://doi.org/10.1108/MD-11-2016-0784
Berti, C., & Casprini, E. (2018). When regulatory changes become a driver for business model innovation. International Journal of Organizational Analysis, 26(1), 63–74. https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2017-1118
Bouwman, H., Nikou, S., Molina-Castillo, F. J., & de Reuver, M. (2018). The impact of digitalization on business models. Digital Policy, Regulation and Governance, 20(2), 105–124. https://doi.org/10.1108/DPRG-07-2017-0039
Bucherer, E., Eisert, U., & Gassmann, O. (2012). Towards Systematic Business Model Innovation: Lessons from Product Innovation Management. Creativity and Innovation Management, 21(2), 183–198. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2012.00637.x
Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J. E. (2011). How to Design a Winning Business Model. Harvard Business Review, 89(February), 3–9. https://hbr.org/2011/01/how-to-design-a-winning-business-model
Chesbrough, H. W., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529–555. https://doi.org/10.1093/icc/11.3.529
Comberg, C., & Velamuri, V. K. (2017). The introduction of a competing business model: The case of eBay. International Journal of Technology Management, 73(1–3), 39–64. https://doi.org/10.1504/IJTM.2017.082356
Damanpour, F. (1996). Organizational Complexity and Innovation: Developing and Testing Multiple Contingency Models. Management Science, 42(5), 693–716. https://doi.org/10.1287/mnsc.42.5.693
Doz, Y. L., & Kosonen, M. (2010). Embedding Strategic Agility. Long Range Planning, 43(2–3), 370–382. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.006
Fjeldstad, Ø. D., & Snow, C. C. (2017). Business models and organization design. Long Range Planning, 51(1), 32–39. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.07.008
Foss, N. J., & Saebi, T. (2017a). Business models and business model innovation: Between wicked and paradigmatic problems. Long Range Planning, 51(1), 9–21. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.07.006
Foss, N. J., & Saebi, T. (2017b). Fifteen Years of Research on Business Model Innovation. Journal of Management, 43(1), 200–227. https://doi.org/10.1177/0149206316675927
Fry, L. W., & Smith, D. A. (1987). Congruence, Contingency, and Theory Building. Academy of Management Review, 12(1), 117–132. https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306496
Gupta, G., & Bose, I. (2019). Strategic learning for digital market pioneering: Examining the transformation of Wishberry’s crowdfunding model. Technological Forecasting and Social Change, 146(April), 865–876. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.06.020
Habtay, S. R. (2012). A Firm-Level Analysis on the Relative Difference between Technology-Driven and Market-Driven Disruptive Business Model Innovations. Creativity and Innovation Management, 21(3), 290–303. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2012.00628.x
Heikkilä, M., Bouwman, H., & Heikkilä, J. (2018). From strategic goals to business model innovation paths: an exploratory study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(1), 107–128. https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2017-0097
Hoon, C. (2013). Meta-Synthesis of Qualitative Case Studies. Organizational Research Methods, 16(4), 522–556. https://doi.org/10.1177/1094428113484969
Johnson, Mark, W., Clayton M., C., & Henning, K. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, 86(12), 50–59. www.hbr.org
Lambert, S. C., & Davidson, R. A. (2013). Applications of the business model in studies of enterprise success, innovation and classification: An analysis of empirical research from 1996 to 2010. European Management Journal, 31(6), 668–681. https://doi.org/10.1016/j.emj.2012.07.007
Latilla, V. M., Frattini, F., Franzo, S., & Chiesa, V. (2020). Organisational change and business model innovation: an exploratory study of an energy utility. International Journal of Innovation Management, 24(04), 2050036. https://doi.org/10.1142/S136391962050036X
Laudien, S. M., & Daxböck, B. (2017). Business model innovation processes of average market players: a qualitative-empirical analysis. R&D Management, 47(3), 420–430. https://doi.org/10.1111/radm.12208
Laukkanen, M., & Patala, S. (2014). Analysing barriers to sustainable business model innovations: innovation systems approach. International Journal of Innovation Management, 18(06), 1440010. https://doi.org/10.1142/S1363919614400106
Liao, S., Liu, Z., Fu, L., & Ye, P. (2018). Investigate the role of distributed leadership and strategic flexibility in fostering business model innovation. Chinese Management Studies, CMS-02-2018-0420. https://doi.org/10.1108/CMS-02-2018-0420
Liu, P., & Bell, R. (2019). Exploration of the initiation and process of business model innovation of successful Chinese ICT enterprises. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(4), 515–536. https://doi.org/10.1108/JEEE-09-2018-0094
Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), 86–92. https://hbr.org/2002/05/why-business-models-matter
Marolt, M., Lenart, G., Maletič, D., Borštnar, M. K., & Pucihar, A. (2016). Business model innovation: Insights from a multiple case study of Slovenian SMEs. Organizacija, 49(3), 161–171. https://doi.org/10.1515/orga-2016-0015
Müller, J. M., Buliga, O., & Voigt, K. I. (2018). Fortune favors the prepared: How SMEs approach business model innovations in Industry 4.0. Technological Forecasting and Social Change, 132(December 2017), 2–17. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.12.019
Müller, S., & Hundahl, M. (2018). IT-Driven Business Model Innovation. International Journal of E-Business Research, 14(2), 14–38. https://doi.org/10.4018/IJEBR.2018040102
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. In John Wiley and Sons (1st ed.). John Wiley and Sons.
Pedersen, P. E., Solem, B. A., & Bentsen, K. (2017). Business model innovation in the retail industry: a service system perspective. In Innovating for Trust (pp. 131–144). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785369483.00017
Priem, R. L., Wenzel, M., & Koch, J. (2017). Demand-side strategy and business models: Putting value creation for consumers center stage. Long Range Planning, 51(1), 22–31. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.07.007
Pucihar, A., Marolt, M., Vidmar, D., Borštnar, M. K., & Lenart, G. (2018). Business model innovation in SMEs in Slovenia. In C. G. Oskrdal V., Doucek P. (Ed.), IDIMT 2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society - 26th Interdisciplinary Information Management Talks (pp. 145–152). Trauner Verlag Universitat.
Pynnönen, M., Hallikas, J., & Ritala, P. (2012). Managing customer-driven business model innovation. International Journal of Innovation Management, 16(4), 1–18. https://doi.org/10.1142/S1363919612003836
Roaldsen, I. (2014). Dynamic capabilities as drivers of business model innovation - from the perspective of SMEs in mature industries. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 18(4), 349. https://doi.org/10.1504/IJEIM.2014.064212
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company.
Schneider, S., & Spieth, P. (2013). Business Model Innovation: Towards an integrated future research agenda. International Journal of Innovation Management, 17(01), 1340001. https://doi.org/10.1142/S136391961340001X
Schneider, S., Spieth, P., & Clauss, T. (2013). Business model innovation in the aviation industry. International Journal of Product Development, 18(3/4), 286. https://doi.org/10.1504/IJPD.2013.055010
Snihur, Y., & Zott, C. (2020). The Genesis and Metamorphosis of Novelty Imprints: How Business Model Innovation Emerges in Young Ventures. Academy of Management Journal, 63(2), 554–583. https://doi.org/10.5465/amj.2017.0706
Spieth, P., Schneckenberg, D., & Ricart, J. E. (2014). Business model innovation - state of the art and future challenges for the field. R&D Management, 44(3), 237–247. https://doi.org/10.1111/radm.12071
Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43(2–3), 172–194. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003
Tiscini, R., Testarmata, S., Ciaburri, M., & Ferrari, E. (2020). The blockchain as a sustainable business model innovation. Management Decision, 58(8), 1621–1642. https://doi.org/10.1108/MD-09-2019-1281
Voelpel, S. C., Leibold, M., & Tekie, E. B. (2004). The wheel of business model reinvention: how to reshape your business model to leapfrog competitors. Journal of Change Management, 4(3), 259–276. https://doi.org/10.1080/1469701042000212669
Wahyono, W. (2019). Business model innovation: a review and research agenda. Journal of Indian Business Research, 11(4), 348–369. https://doi.org/10.1108/JIBR-12-2017-0251
Yip, A. W. H., & Bocken, N. M. P. (2018). Sustainable business model archetypes for the banking industry. Journal of Cleaner Production, 174, 150–169. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.190
Zhang, W., Daim, T., & Zhang, Q. (2018). Understanding the disruptive business model innovation of E-business microcredit: a comparative case study in China. Technology Analysis & Strategic Management, 30(7), 765–777. https://doi.org/10.1080/09537325.2017.1376047
Zott, C., & Amit, R. (2010). Business model design: An activity system perspective. Long Range Planning, 43(2–3), 216–226. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.004
Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37(4), 1019–1042. https://doi.org/10.1177/0149206311406265