طراحی و آزمون مدلی برای سایبرلوفینگ در سازمان های دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

امروزه فناوری و تحولات آن به یکی از مهمترین عناصر محیط استراتژیک سازمان تبدیل شده است. برخی اعتقاد دارند تحولات و تکامل فناوری بیشتر از خود آن، آثار و پیامدهای چشمگیر در سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارند. این مهم به ایجاد و توسعه دانش علمی در حوزه مدیریت فناوری و مدیریت تکنولوژیک شده و هدف از مدیریت فناوری، مدیریت به کارگیری و نهادینه کردن فناوری به عنوان یک منبع استراتژیک در سازمان و ایجاد ارزشهای استراتژیک توسط آن است. در این میان چیزی که باعث نگرانی مدیران سازمان‌ها شده شیوع پدیده سایبرلوفینگ در سازمانها می باشد. مطمئناً پدیده سایبرلوفینگ زیان‌هایی را برای شرکت از نظر متحمل شدن هزینه و تلف شدن ساعات کاری در پی دارد ولی اگر این عمل به درستی و در جهت اهداف سازمان هدایت شود می‌تواند منجر به نتایج مثبتی شود. هدف از از انجام این تحقیق مشخص کردن علل و پیامدهای سایبرلوفینگ و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهتر این پدیده در قالب مدل می باشد.روش تحقیق  در دو بخش کمی و کیفی انجام شده که در بخش کیفی با سیزده نفر از کارکنانی که اطلاعات کافی در زمینه مورد بررسی داشتند مصاحبه شد و با استفاده از روش تئوری داده بنیاد، مدل پارادایمی حاصل شد. در بخش کمی نیز برای آزمودن مدل،ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ آن  برای سنجش میزان پایایی 866/ به دست آمد و تعداد 363 پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارکنان سازمان های دولتی توزیع وجمع آوری گردید .در بخش کیفی عواملی که موجب شیوع سایبرلوفینگ شده اند و هم چنین پیامدهای حاصل از آن در سه دسته فردی ، گروهی ، سازمانی دسته بندی شده اند و برای مدیریت سایبرلوفینگ، استراتژی هایی برای مدیریت منابع سازمانی و ارزیابی عملکرد و طراحی سازوکارهایی مدیریتی، کسر حقوق، استفاده صحیح از اینترنت و ارتقای رضایت شغلی  پیشنهاد گردید .در بخش کمی نیز فرضیه های حاصل از مدل مورد تأیید قرار گرفته اند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Testing a Model for Cyberloafing in Government Agencies

نویسندگان [English]

 • Zahra Rahmati 1
 • Ali reza shirvani 2
 • mohammad reza dalvi 2

1 دانشگاه آزاد واحد دهاقان

2 Faculty Member of Azad University of Dehaghan Branch

چکیده [English]

Today, technology and its developments have become one of the most important elements of the strategic environment of the organization. What is causing concern among the managers of organizations is the prevalence of cyberloafing in organizations. Surely the cyberloafing phenomenon has consequences for the company in terms of cost and loss of working hours but if done properly and toward the goals of the organization, it can lead to positive results. The purpose of this study is to identify the causes and consequences of cyberloafing and to provide strategies for better management of this phenomenon. The research method is divided into two parts: qualitative and quantitative. The qualitative research was done by interview with thirteen staff members who provided sufficient information in the field. They were interviewed and a paradigm model was obtained by using the data theory approach. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire was used to test the model. Its validity was confirmed by the supervisors and advisors. Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 0.866 for reliability. A total of 363 questionnaires were randomly distributed among the employees of government agencies. In the qualitative part, the factors that have contributed to the prevalence of cyberloafing, and the consequences are also classified into three groups: individual, group, organizational. For cyberloafing management, strategies for managing organizational resources and evaluating the performance and design of management mechanisms, deductions, proper use of the internet and job satisfaction were suggested.In the quantitative part, the hypotheses from the model have been confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

 • cyberloafing
 • cyberslacking
 • cyberloafing activities
 • cyberloafing behaviors
 • government agencies
Adele Oosthuizen1 Gerhard H. Rabie1 Leon T. de Beer2.(2017). » Investigating cyberloafing, organisational justice, work engagement and organisational trust of South African retail and manufacturing employees« SA Journal of Human Resource Management ISSN: (Online) 2071-078X, (Print) 1683-7584.
Akbulut, Y., Dönmez, O., & Dursun, Ö. Ö. (2017). »Cyberloafing and socialdesirability bias among students and employees«. Computers in Human Behavior, 72, 87–95
Andel, Stephanie A , Kessler, Stacey R. Shani Pindek, Gary Kleinman, Paul E. Spector,» Is Cyberloafing More Complex than we Originally Thought? Cyberloafing as a Coping Response to Workplace Aggression Exposure«, Computers in Human Behavior (2019), doi.
Andressen, C., Torsheim, T., & Pallesen, S. (2014). »Predictors of use of social network at work: A specific type of cyberloafing«. Journal of Computer- Mediated Communication, 19, 906-921
Derin, Neslihan& Güravşar Gökçeb, Sinem.(2016). »Are cyberloafers also innovators? A study on the relationship between cyberloafing and innovative work behavior« , Procedia - Social and Behavioral Sciences 235, 694 – 700.
Gregory, M, (2011). A multi-theoretical perspective on IS security behaviors. Academic dissertation University of Oulu, Faculty ofScience, Finland.
Hardiani, W. A., Rahardja, E., & Yuniawan, A. (2018).» Effect of role conflictand role overload to burnout and its impact on cyberloafing«. Jurnal Bisnis Strategi, 26(2), 89–99.
Hatice Yildiz Duraka,∗, Mustafa Saritepeci.(2019). »Occupational burnout and cyberloafing among teachers:Analysis of personality traits, individual and occupationalstatus variables as predictors«. The Social Science Journal 56 (2019) 69–87.
Liberman, B., Seidman, G., Mckenna, K. Y., & Buffardi, L. E. (2011)».Employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyberloafing«. Computers in Human behavior, 27(6), 2192-2199.
Lim, Vivien; Teo, Thompson; and Zheng, Xue, "Sleep Deprived and Lonely: The Moderating Effect of Social Exclusion on Insomnia and Cyberloafing" (2018). PACIS 2018 Proceedings. 36. https://aisel.aisnet.org/pacis2018/36.
Malik Saleh *, Ibtisam Daqqa, Mohammad Bassam AbdulRahim, Nihad Sakallah.(2018). »The effect of cyberloafing on employee productivity «.Volume 5, Issue 4 (April 2018), Pages: 87-92
O.N. van Doorn,(2011) ,» Cyberloafing: A multi-dimensional construct placed in atheoretical framework« BSc Industrial Engineering and Management Science number 0547224.
Patrick Chin-Hooi Soh1,*, Klan-Yeik Koay , and Kok-Wai Chew1(2017). »Conceptual view of Cyberloafing and Non-Work Domain« 00029 (2017) DOI: 10.1051/ 73300029 ,SHS Web of Conferences 33 shsconf/201 Cyberjaya 63100, Malaysia
Pindek, S., Krajcevska, A., & Spector, P. E. (2018). »Cyberloafing as a copingmechanism: Dealing with workplace boredom«. Computers in Human Behavior, 86, 147–152.
Rajah, R. (2011). »Cyberloafing, neutralization and organizational citizenship behavior«. Social Science Quarterly, 84(1), 111–121.
Reinecke, L. (2009).» Games at Work: The Recreational Use of Computer Games During Working Hours«. Cyberpsychology & Behaviour, 12(4), 461-465.
Stoddart, Sarah Renee. (2016). »The Impact Of Cyberloafing And Mindfulness On Employee Burnout« (2016).Wayne State University Dissertations. Paper 1487.
strauss-, A.and Corbin,j.(1390).»Basics of qualitative research«.Buick Mohammadi.tehran. Research Institute for Human Sciences and Cultural Studies.
Tabakhnick, B.G.,& Fidell, L.S.(2007). Using multivariate statistics (5th ed.), Boston:Allyn & Bocon.
Toker , Sacip&Huri Baturay, Meltem.(2015). »An investigation of the impact of demographics on cyberloafing from an educational setting angle«, Computers in Human Behavior 50 (2015) 358–366.
Ugrin, J. C., & Pearson, J. M. (2013). The effects of sanctions and stigmas on cyberloafing. Computers in Human Behavior, 29(3), 812-820.
Wu, J., Mei, W., & Ugrin, J. C. (2018). »Student cyberloafing in and out of the classroom in China and the relationship with student performance .Cyberpsychology«, Behavior and Social Networking, 21(3), 199–204.
Yeik Koay,k & Chin-Hooi Soh,p.(2018). »Should cyberloafing be allowed in the workplace?«, Human Resource Management International Digest, https://doi.org/10.1108/HRMID-05-2018-0107:
Yeik Koay,k & Chin-Hooi Soh,p. (2019).» Does Cyberloafing Really Harm Employees’ Work Performance?«: An Overview See discussions, stats, and author profile for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/ 325997892:,902-910RuningSawitria

دوره 29، شماره 96
تابستان 1399
صفحه 45-73
 • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 14 خرداد 1399