الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علاه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علاه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علاه طباطبائی، تهران،ایران

چکیده

فرایند جهانی شدن، چالش هایی را فراروی مدیران سازمان ها قرار داده است. متولیان منابع انسانی برای بهره مندی مناسب از نیروی انسانی باید از شایستگی های ویژه ای برخوردار باشند. طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن، هدف این پژوهش است. جهت طراحی الگو، شاخص ها از طریق روش دلفی و پرسشنامه خبرگی از 21 استاد مدیریت کسب شد. مفاهیم مرتبط با شایستگی های مدیران منابع انسانی و شرایط جهانی شدن می تواند در 7 بعد طبقه بندی شوند: شایستگی هوشی، شایستگی مدیریتی، شایستگی متخصص منابع انسانی، شایستگی ارزش آفرینی منایع انسانی، شایستگی فرهنگی، بعد اجتماعی جهانی شدن، بعد فرهنگی جهانی شدن. آنچه موجب تمایز این پژوهش از سایر پژوهش های انجام گرفته پیرامون شایستگی می شود؛ طراحی یک چارچوب اقتضایی است که آن از طریق پیوند انواع شایستگی های مدیران با شرایط جهانی شدن حاصل می شود. در این پژوهش، 39 مولفه و 115 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. بر مبنای نتایج تحقیق درباره شایستگی های مدیران منابع انسانی در شرایط جهانی شدن، شایستگی هوشی مهمترین عامل بوده و شایستگی فرهنگی در آخرین اولویت قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competencies Pattern of Human Resources Managers for Public Organizations in the Context of Globalization

نویسندگان [English]

 • Reza Vaezi 1
 • Mir Ali Sayed Naghavi 2
 • Davood Hosseinpour 2
 • Fatemeh Taji 3

1 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Ph.D. student of Human Resources Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The process of globalization has challenged corporate managers. Human resources managers must have special competencies in order to be able to benefit from human resources. Designing a model of competencies of HR managers in governmental organizations in the context of globalization is the purpose of this research. In order to design the template, the indexes were acquired through the Delphi method and an expert questionnaire from 21 professors and management experts. A review of the theories made to explain this point helps to understand the concepts related to the competencies of human resources managers and globalization situations in seven dimensions: intelligence competency, managerial competency, specialized competency, value creation of human resources competency, cultural competency, the social dimension of globalization and the cultural dimension of globalization. What distinguishes this research from other merit-related researches is the design of a contingency framework that links the types of managerial competencies to globalization. Findings of the study identified 39 components and 115 indicators related to these dimensions. Based on the results of the research, in the competencies of human resources managers, the most important factor is the IQ Competency, and cultural competency is the last priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • Public Sector
 • human resource managers
 • competencies
استوارت، گرگ ال؛ براون، کنت جی. (1388). مدیریت منابع انسانی، پیوند استراتژی و عمل، ترجمة سیدمحمد اعرابی و مرجان فیاضی، تهران، نشر مهکامه.
ایرانزاده، سلیمان و زنجانی، سعید. (1395). مدل شایستگی مورد نیاز مدیران و متخصصان منابع انسانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک ISM، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، زمستان 1395، 8 (30)، صص 27-50.
ایمانی، عبدالمجید و قدرتی، سمانه. (1395). مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام، فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، پاییز 1395، سال نهم، شماره 33، صص191-221.
بلیکی، نورمن. (1387). طراحی پژوهش های اجتماعی، حسن چاوشیان، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
حاج کریمی، عباسعلی و رضائیان، علی و هادیزاده، اکرم و بنیادی نائینی، علی. (1390). طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، زمستان 1390، شماره 8، صص 23-43.
فقیهی، ابوالحسن و رعنایی، حبیب ا... .(1385). طراحی مدل امکان سنجی ایجاد شبکه های خط مشی در نظام های سیاستگذاری، پژوهشی در نظام سیاستگذاری تحقیقات کشاورزی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، پاییز 1385، 1 (3)،1-35.
قاسمی، وحید. (1389). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics  ، چاپ اول، انتشارات جامعه شناسان.
کیانی، داوود. (1380). فرهنگ جهانی: اسطوره یا واقعیت، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره10.
کیرک براید، پاول و وارد، کارن. (1387). جهانی شدن مدیریت و طراحی سازمان، ترجمه رضا واعظی و جلال الدین زارع اشکذری، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنجینه علوم انسانی.
مک ناب، دیوید ای. (1390). روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی، ترجمه: رضا واعظی و محمدصادق آزمندیان، چاپ اول، تهران، انتشارات صفار- اشراقی.
مومنی، هوشنگ. (1384).  اندیشمندان مدیریت، انتشارات سپهر ستاره.
نکوئی سامانی، مهدی. (1387). اسلام و جهانی شدن، تعامل یا تقابل؟، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره 133، صفحه 61-82 .
ودادی، احمد و عباسعلی زاده، منصور. (1388). هوش فرهنگی در مهندسی فرهنگی با توجه به عصر جهانی شدن، ماهنامه مهندسی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره 33 و 34، صفحه 68-75.
هاشمی، سید ذبیح اله. (1391). طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی ایران، فصلنامه مدیریت کسب و کار، زمستان 1391، شماره 16، صص 115-141.
Boyatzis, R. E. & Ratti, F. (2009). "Emotional, Social and cognitive competencies distinguishing effective Italian managers and leaders in a private company and cooperatives". Journal of Management Development, 28 (9), 821-833.
Choy, K. W. (2007). "Globalisation and Workforce Diversity", Singapore Management Review, HRM Implications for Multinational Corporations in Singapore, 29 (2), 1.
Denison, D. (2000). " Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang?" :www. denisonconsulting. com.
Earley, P. C. & Ang, S. (2003). "Cultural intelligence", Individual Interactions Across Cultures, Stanford: Stanford University Press.
Farazmand, A. (2007). "Strategic Public Personnel Administration: Building And Managing Human Capital For The 21 Century" ,CRC Press, NewYork, USA.
McClelland, D. (1973), "Testing for competence rather than for intelligence", American Psychologist, 20, 321-330 .
Rosen, R. H. P., Digh, C., & Phillips, R. T. (2000), Global literacies: Lessons on business leadership and national cultures, Simon  and Schuster, New York.
Skulmoski, G. J., Hartman, F. T., & Krahn, J. (2007). "The Delphi Method for Graduate Research", Journal of Information Technology Education, 6, 1-21.
Slocum, Jr. J. W., Jackson. S. E., & Hellriegel. D. (2008),"Competency - Based Management", Thomson,South-Western.
Terry, B. D. (2009). "Fundamental Dimension and Essential Elements of Exemplary Country Extension Office": A Delphi Study, A Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy, University of Florida.
Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., & Sandholtz, K. Y. (2008). "Hr competencies: mastery at the intersection of people and business", The RBL institute, The society for Human Resource Management.
Ulrich, D., Brockbank, W., & Johnson, D. (2009), "The Role of Strategy Architect in the Strategic HR Organization". People & Strategy, 32(1), 24–31.
Yusliza, M. Y. (2012). "The path from an administrative Expert to a strategic partner role": a literature review. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 3(9), 141-154.

دوره 29، شماره 96
تابستان 1399
صفحه 9-44
 • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1398