تاثیر سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی در روزنامه‌های کثیرالانتشار شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد و مدیران میانی روزنامه‌های کثیرالانتشار شهر تهران است که به‎کمک روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی و بر اساس جدول مورگان 175 آزمودنی برای نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس، آوای سازمانی هامس و جو سازمانی لیتوین و استرینجر استفاده شد. در نهایت داده‌های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی و جو سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد، همچنین جو سازمانی بر آوای سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین جوسازمانی در رابطه بین سبک رهبری رابطه مدار و آوای سازمانی نقش میانجی ایفا می‌کند.
�ثبت نسبت به تغییر و آمادگی برای تغییر -که جزء موارد مغفول در مطالعات پیشین می باشد- در رابطه بین تعهد عاطفی و مقاومت در برابر تغییر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of Gamification Based Recruitment Process in Start-Ups

نویسندگان [English]

  • Abbas Rasregar 1
  • Banafshe Fotovat 2

چکیده [English]

Start-ups  need the application of new management techniques and concepts. Gamification is considered as a useful tool for organizations and this qualitative research answers the main question of the research  which is how can build a gamified process in the field of human resources, especially in recruitment section of startups. In this research 12 people are interviewed. These people were experts of human resources and gamification. In relation to primary and secondary themes in the field of gamification design during recruitment process in order to improve the recruitment of proper human force for small and medium startup businesses, 8 primary themes and 21 secondary themes are recognized. 8 primary themes which are effective factors on designing gamified recruitment process for startups are as follows: designing work plan, recognizing the job skills of applicant, examining the job innovation of applicant, developing the technology substructures of organization, characteristics of applicant, recognizing the psychological capital of applicant, recognizing the social capital of applicant, and the applicant`s adjustment ability to job purposes. The final result is a framework for designing a gamified process which is suitable for human resources especially in the recruitment section  

کلیدواژه‌ها [English]

  • relationship-orientedleadership style
  • organizational voice
  • Organizational silence
  • organizational climate
اخوان خرازیان، مریم. خاکدامن، حسین. کشوری راهوار، مرضیه. (1393). آیا کسی صدای مرا میشنود؟ تعریف مفهوم آوای کارمند در سازمان. دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان، صص 1-16
اشراقی، حسام.کاشف، میر محمد.(1389). رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان. نشریه علوم حرکتی و ورزش. جلد دوم شماره 16.صص 47-38
آصف زاده، سعید.محبی فر، رفعت. شیر علی، محمد حسین(1384).شناسایی سبک‌های رهبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین و راههای ارتقای عملکرد آنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین.شماره 34.صص 62-55
امیرحسینی، معصومه (۱۳۹۲). بررسی رابطه بین جو سازمانی و خویشتن شناسی مدیران (ارشد، میان و عملیاتی) و سلامت سازمانی در ادارات کل بیمه سلامت منطقه 3 کشوری. پژوهش کاربردی اداره کل بیمه سلامت استان کرمان.
الماسیان، آناهیتا. رحیمی کیا، امین.(1390). بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1390. فصلنامه علمی  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. دوره چهاردهم / شماره 1. صص 79-69
الوانی، سیدمهدی. خیراندیش، مهدی. فتحی، اکرم(1391). رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی؛ مطالعه موردی. فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات منابع انسانی، سال دوم، شماره ششم.صص 30-1
بیگی نیا، عبدالرضا.کلانتری، فاطمه. (1387). رابطه بین سبک ها ی رهبر ی مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تأکید بر گونه های شخصیتی. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد. سال پانزدهم/ شماره 29.صص 16-1
جعفری، نسرین؛ میر کمالی، سید محمد؛ صالح صدق پور، بهرام.(۱۳۹۲). تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی گری سرمایه ی انسانی. دوفصلنامه ی پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). سال پنجم، شماره ی ۲، صص۲۴۵ -۲۲۱
حیدری نژاد، صدیقه. صابری، امین(1389). ارتباط بین سبک های رهبری و اثربخشی مدیران اداره های تربیت بدنی استان لرستان. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال ششم. شماره یازدهم. صص 87-75
دانایی فرد، حسن. فانی، علی اصغر.براتی، الهام.(1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی.چشم انداز مدیریت دولتی.شماره 8. صص 82- 61
دانایی فرد، حسن؛ پناهی، بلال(1389). تحلیل نگرش های شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی. پژوهش نامة مدیریت تحول؛ سال دوم، شمارة 3،  صص 1-19
دوستار، محمد. اسماعیل زاده، محمد.(1392). عدالت سازمانی و تأثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان. فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول. سال بیست و سوم شماره 7.صص 163-143
زارعی متین، حسن. طاهری، فاطمه. سیار، ابوالقاسم.(1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21-صص 104-77
ساکی، رضا.دستی، مرضیه.نصری، صادق.(1394). رابطه سبک‌های رهبری تحولی- تبادلی مدیران با سکوت سازمانی: دبیران  مقطع راهنمایی شهر ری. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. دوره 5.شماره 1. صص 24-1
صلواتی، عادل. یاراحمدی، یحیی. سیدهاشمی، سیده نادیا.(1393). ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی در شبکة بانکی کشور(مورد مطالعه: شهرستان سنندج). فصلنامه مدیریت دولیت دانشگاه تهران، دورة 6، شمارة 3، صص 523-542
عباس زاده، محمد. بوداقی، علی. (1393).تأثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز. مدیریت دولتی دانشگاه تهران. دورة 6، شمارة 2.صص 308-289
قلاوندی، حسن. مرادی، زهرا. (1394) تحلیل رابطۀ جو اخلاقی سازمان، هویت سازمان یو سکوت سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دهم، شماره 2.صص 72-63
کجباف، محمد باقر. صباحی، پرویز. فراهانی، حجت الله. (1386). بررسی رابطه جو سازمانی و سبک رهبری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های خصوصی شهر تهران. مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی).جلد بیست و هشتم  شماره ٧  سال ١٣٨٦.صص 226-211
کهربایی، سارا. مرتضوی، سعید.(1394). بررسی اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی. پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال هشتم. شماره بیست و هفتم. صص 22-5
گودرزی، اکرم؛ گمینیان، وجیهه(۱۳۸۱). اصول، مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی. اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
نقوی مقدم، علیرضا. فهیما، مریم.(1392). بررسی تطبیقی رفتار چندآوایی در سازمان‌ها، مطالعه موردی بانک سپه. فصلنامه بانک سپه. شماره 144. صص 41-39
Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?. Academy of Management Journal, 50(4), 869–884.
Dundon, T., Wilkinson, A., Marchington, M., & Ackers, P. (2004). The meanings and purpose of employee voice. International Journal of Human Resource Management, 15 (6), 1149–1170.
Edmonton, J., & Western, J. (2002). Leadership development in health care: what do we know?. Journal of management in medicine, 16, 34-74.
Eisenberg, E. M., & Goodall, H. L. (2001). Organizational communication: Balancing creativity and constraint. Boston: Bedford/St. Martin’s.
Ensley, M. D., Pearce, C. L., & Hmieleski, K. M. (2006). The moderating effect of environmental dynamism on the relationship between entrepreneur leadership behavior and new venture performance. Journal of Business Venturing, 21(4), 243-263.
Eustace, A., & Martins, N. (2014). The role of leadership in shaping organisational climate: An example from the FMCG industry. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, 40(1), 1-13.
Gupta, V., MacMillan, I. C. (2004). Entrepreneurial leadership: Developing a cross-cultural construct. Journal of Business Venturing, 19(2), 1–28.
Holloway, J. B. (2012). Leadership Behavior and Organizational Climate: An Empirical Study in a NonClimate: An Empirical Study in a              Non-profit Organization. Emerging Leadership Journeys, 5(1), 9- 35.
Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M.W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantative review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 765-780.
Kim, J. MacDuffie, J. P., & Pil, F. K. (2010). Employee voice and organizational performance: Team versus representative influence. Human relations. 63(3), 371–394.
Ku, T. H. (2011). How to improve organizational performance through learning and knowledge?, International Journal of Manpower, 32(5),581‐90.
Lia, Y., & Sun, J. M. (2015). Traditional Chinese leadership and employee voice behavior: A cross-level examination. The Leadership Quarterly, 26(2), 172–189.
Liu, W., Zhu, R., & Yang, Y. (2010). I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership. The Leadership Quarterly, 21(2010),189-202.
Morrison, E. W. (2011). Employee Voice Behavior: Integration and Directions for Future Research. The Academy of Management Annals, 5(1), 373-412
Pacheco, D. C. (2015). Silence in organizations and Psychological SAFETY: A Literature Review. European Scientific Journal. SPECIAL, 293-308.
Radmard, S. GH., & Afkhami Ardakani, M. (2014). Effect of Organizational culture on organizational silence: the mediating role of organizational commitment. International Journal of Management and Humanity Sciences, 3(10), 3306-3313.
Sethuraman, K. & Suresh, J. (2014). Effective leadership styles. International business research, 7(9), 165-179
Taskiran, E., Cetinkaya, N., & Cetin, C. (2015). A Study to Identify the Impact of Organizational Culture on Organizational Silence. Humanities and Social Sciences Review, 04(01), 53–60
Vakola, M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organizational silence: an empirical investigation. Employee Relations, 27(5), 441-458.
Travis, D. J., Gomez, R. J., & Mor Barak, M. E. (2011). Speaking up and stepping back: Examining the link between employee voice and job neglect. Children and Youth Services Review, 33, 46-68.
Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J. (2009). Leader personality traits and employee voice behavior: mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety. Journal of Applied Psychology, 94(5):1275-86.
Wang, Y. D., & Hsieh, H. H. (2012). Organizational Ethical Climate and Employee Silence: A Cross-Level Analysis. The Asian Conference on the Social Sciences, 113-131.
Yıldız, M. L., & Özcan, E. D. (2014). Organizational Climate as a moderator of the Relationship between Transformational Leadership and Creativity. International Journal of Business and Management, II(1), 76-87.

دوره 29، شماره 96
تابستان 1399
صفحه 149-168
  • تاریخ دریافت: 11 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1395