تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

محیط پیچیده و متغیر امروزی، سازمان‌ها را وادار به نوآوری و ایجاد تغییرات می‌کند. درحالیکه مطالعات تغییر ‌سازمانی نشان می‌دهند که اغلب، کارکنان در اجرای تغییرات سازمان همکاری نمی‌کنند و در برابر آن مقاومت می‌کنند. در نتیجه مقاومت و عدم همکاری کارکنان منجر به عدم موفقیت برنامه تغییر در سازمان خواهد شد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت در برابر تغییر به واسطه نگرش مثبت نسبت به تغییر و آمادگی برای تغییر می‌پردازد. استراتژی تحقیق پیمایشی- تحلیلی می‌باشد. کارکنان بانک ملت شهر مشهد به‌عنوان جامعه آماری تحقیق تعیین شده‌اند. روش گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بوده است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه و برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت در برابر تغییر را تایید می‌کند. همچنین نتایج بیانگر نقش میانجی‌گری نگرش مثبت نسبت به تغییر و آمادگی برای تغییر -که جزء موارد مغفول در مطالعات پیشین می باشد- در رابطه بین تعهد عاطفی و مقاومت در برابر تغییر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Affective Commitment on Employees’ Resistance to Change through the Mediating Role of Attitudes and Readiness for Change

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Sadr 1
 • Alireza Khorakian 2
 • Gholamreza Malekzadeh 3

1 Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Prof. of Management. Department of Management. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran

3 Associate professor of management group, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Organizations have to innovate and change in current dynamic and complex environment. Organizational change studies show that employees don’t associate in organizational changes and resist to change most of the times. Resistance to change will result to the failure in changing plans. In this study, we are going to investigate the effect of affective commitment on resistance to change through the mediating role of attitudes toward change and readiness for change among the Mellat Bank employees of Mashhad. The descriptive-survey research strategy has been used to conduct study. Data was collected by a standard measurement and was performed by employing AMOS and SPSS. Face validity and content validity were used for testing the validity of measurement and Cronbach’s Alpha for testing the reliability of data. The findings suggest that affective commitment has effects on Resistance to change. Furthermore, the mediating role of attitude towards change and readiness for change-as one of the neglected cases in previous studies-was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Readiness for change
 • Change
 • Affective Commitment
 • Attitudes toward Change
 • Resistance to Change
افجه ای، علی اکبر و رضایی ابیانه، ندا  (1392)، رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت های بیمه، فصلنامهعلمی- پژوهشیمطالعاتمدیریت(بهبودوتحول)، سال بیست و سوم، (70)، 231-247.
خوراکیان، علیرضا؛ جان نثار، هدا (1393). نقش رهبری معنوی در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها.  تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 11(4)، 89-100.
سادلر، فیلیپ. (1380). مدیریت تغییر. (ترجمه غ. اسماعیلی). تهران: انتشارات میر.
سنگه، پیتر. (1388). پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر. (ترجمه ک. هدایت). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
طاهری، سید علی؛ وثوقی، حسن؛ قلی‌پور، محمدرضا (1395). نقش میانجی میل به ادامه خدمت در سازمان در رابطه بین اعتماد سازمانی و مقاومت در برابر تغییر.  فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 3(17)، 1-16.
عامری سیاهویی، احد. (1396). بررسی رابطه بین خلاقیت فردی و مقاومت در برابر تغییر درکارکنان اداری شرکت فولاد هرمزگان. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی صالحان، تهران.
عزیزی، سعید. (1390). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم).  پژوهشنامه مالیات، 11، 173-196.
فرهنگی، علی اکبر؛ خدادادی، عباس (1385).  نقش ارتباطات راهبردی کارکنان در تسهیل فرآیند تغییر سازمانی. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
فیض، داوود؛ رستگار، عباسعلی؛ کاشی‌ساز، مصطفی (1391). بررسی موانع فرهنگی اجرای استراتژیهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک ملت-استان سمنان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم اقتصادی.
قاسمی، وحید. (1392). مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. (چاپ اول). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
کاملی، محمدجواد؛ بختیاری اصل، طیبه؛ لطفی آرباطان، ابوالفضل و پورفرج، اکبر. (1392). بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و  تحول)، 23(70)، 103-134.
لامزدین، ادوارد و لامزدین، مونیکا  (1386). حلخلاقمسئله. (ترجمه ب. نصرآزادانی و ب. ارباب شیرانی). اصفهان: ارکان دانش.
وطن‌خواه، احمد و ظهوریان نادعلی، ایمان. (1394). بررسی رابطه بین الگوی ترجیحات فکری کارکنان و آمادگی آنها برای تغییر سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 4(22)، 1-25.
(1393)، ویژگیهای نظام کنترلهای داخلی بانک ملت.
Allen, N. J. & Grisaffe, D. B. (2001). Employee commitment to the organisation and customer reactions mapping the linkages. Human Resource Management Review, 11(3), 209-236.
Armenakis, A., Harris, S. G. & Mossholder, K. W. (1993). Creating Readiness for Organizational Change. Human Relations, 46(6), 681-703.
Arnold, J., Randall, R., Patterson, F., Silvester, J., Robertson, I., Cooper, C., Burnes, B., Swailes, S., Harris, D. & Axtell, C. (1995). Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace. London: Pitman Publishing.
Bercovitz, J., & Feldman, M. (2008). Academic entrepreneurs: Organizational change at the individual level. Organization Science, 19(1), 69-89.
Bouckenooghe, D., Devos, G. & Broeck, H. V. (2010). Organizational Change Questionnaire–Climate of Change, Processes, and Readiness: Development of a New Instrument. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 143(6), 559-599.
Bushe, G. R., & Marshak, R. J. (2009). Revisioning organization development diagnostic and dialogic premises and patterns of practice. Journal of Applied Behavioral Science. 45(3), 348-368.
Dent, W., & Goldberg, S. (1999). Resistannce to Change: A Limiting Perspective. The Journal of Applied Behavioral Science. 35(4), 45-47.
Eby, L., Adams, D., Russell, J., & Gaby, S. (2000). “Perceptions of organizational readiness for change: factors related to employee’s reactions to the implementation of team-based selling”. Human Relations, 53(3), 419-442.
Elizur, D., & Guttman, L. (1976). The structure of attitudes toward work and technological change within an organization. Administrative Science Quarterly, 21(1), 611-623.
French, W., Bell, C., & Zawacki, R. (2004). Organization development and transformation: Managing effective change. New York: McGraw-Hill.
Gardner, D. J., Dunham, R. B.,  Pierce. J. L. & Cummings. L. L. (1989). The development of an attitude towards change instrument.  Paper presented at the Academy of Management, At Washington D.C.
Golparvar, M. & Hoseinzadeh, K. (2010). The Role of the exchange of leader - member, organizational support, perceived organizational commitment in relation to breach of contract psychological desire to leave the service and deviant behaviors. Congress Biennial Of Industrial And Organizational Psychology.
Heuvel, van den, S., & Schalk, R. (2009). The relationship between fulfilment of the psychological contract and resistance to change during organizational transformations. Social Science Information, 48(2), 283-313.
Jarrett, M. (2003). The Seven Myths Of Change Management, Business Strategy Review, 14(4).
Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: Harper and Row.
Lines, R. (2005 ). The structure and function of attitudes toward organizational change. Human Resource Development Review, 4(1),  8-32.
Madsen, S. R., Miller, D. & John, C. D. (2005). Readiness for Organizational Change: Do Organizational Commitment and Social Relationships in the Workplace Make a Difference?, Human Resource Development Quarterly,16(2)., 213-233.
Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1991). A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 11(1), 61-89.
Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, Pitman Publishing, London.
Meyer, J.P., Stanley, D., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: a meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20-52.
McKay, K., Kuntz, J. R., & Näswall., K. (2013). The Effect of Affective Commitment, Communication and Participation on Resistance to Change: The Role of Change Readiness. The New Zealand Journal of Psychology, 42(1), 55-66.
Mowday, R.T., Porter, L.W. & Steers, R.M. (1982), Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover, New York, NY: Academic Press.
Nickols, F. D. (2010). Change Management 101: A Primer. Available from http://ww.nickols.us/change.
Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual differences measure. Journal of Applied Psychology. 88(4), 680-693.
Oxford English Dictionary (second edition), (1989). Oxford University Press. United Kingdom.
Piderit, S. K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a multidimensional view of attitudes toward an organizational change. Academy of Management Review, 25(4), 783-794.
Palmer, I., Dunford, R., & Akin, G. (2006). Managing Organizational Change: A Multiple Perspectives Approach 2nd. Boston: McGraw-Hill Irwin.
Peccei, R., Giangreco, A., & Sebastiano, A. (2011). The role of organisational commitment in the analysis of resistance to change. Personnel Review, 40(2), 185-204.
Ritz, A., Shantz, A., Alfes, K. & Arshoff, A.S.   (2012). “Who needs leaders the most? The interactive effect of leadership and core self-evaluations on commitment to change in the public sector”. International Public Management Journal, 15(2)., 160-185.
Sorre, B. M. (2016). Resistance To Organizational Change. International Journal of Recent Trends in Engineering & Research (IJRTER). 2(11), 22-28.
Whitman, D. S., Van Rooy, D. L., & Viswesvaran, C. (2010). Satisfaction, citizenship behaviors, and performance in work units: A meta-analysis of collective construct relations. Personnel Psychology. 63(1), 41-81.
Yousef, D. A. (2000). Organizational commitment and job satisfaction as predictors of attitudes toward organizational change in a non-western setting. Personnel Review, 29(5), 567-592.
Yu Ming-Chu, Lee Meng-Hsiu. (2015). Unlocking the black box: Exploring the link between perceive organizational support and resistance to change. Asia Pacific Management Review. 20(3), 177-183. 

دوره 29، شماره 96
تابستان 1399
صفحه 101-120
 • تاریخ دریافت: 23 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 23 دی 1399