1. رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان

دوره 20، شماره 63، زمستان 1389، صفحه 1-25

شمس السادات زاهدی؛ امین اسد پور؛ خاطره حاجی نوری


2. بررسی نقشی معنویت در کارایی بانکداری

دوره 19، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 191-209

شمس السادات زاهدی؛ علی علی پناهی


3. مبانی و چالش های نظری بکارگیری الگوهای مدیریت گرا در دانشگاه

دوره 18، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 1-18

شمس السادات زاهدی؛ علی چیت ساز


4. دولت الکترونیک در آسیا

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 1-22

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یقوبی


5. مدیریت توسعه کشاورزی پایدار

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 1-18

شمس السادات زاهدی؛ غلامعلی نجفی


6. فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش های گذشته

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 51-79

شمس السادات زاهدی؛ ابوالفضل محمدی


7. مسئولیت دولتها در قبال زنان (ده سال پس از کنفرانس پکن)

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 33-51

شمس السادات زاهدی


8. تحلیلی سیستمی از حوادث ناشی از کار در معادن و صنایع معدن

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 13-32

شمس السادات زاهدی


9. تحلیلی سیستمی از مدیریت حج در جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 1-23

شمس السادات زاهدی


10. پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 1-24

شمس السادات زاهدی؛ حسن دانائی فرد


11. مدیریت ریسک شناسی

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 1-11

شمس السادات زاهدی


12. نظام روابط کار در عرصه ی بین المللی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 21-40

شمس السادات زاهدی


13. بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 19-37

شمس السادات زاهدی


14. تحلیلی بر تبعات توسعه ی صنعت جهانگردی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 29-48

شمس السادات زاهدی


15. مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 15-37

شمس السادات زاهدی؛ بهنام نخعی


16. کلیدی برای برنامه ریزی به طور عام و سیستم های اطلاعاتی به طور خاص

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 145-153

شمس السادات زاهدی


17. گرایش ساختاری در طراحی سیستم های اطلاعاتی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1373، صفحه 101-108

شمس السادات زاهدی


18. مدیریت ریسک سیاسی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 1-12

شمس السادات زاهدی


19. ابزارهای الگوسازی در ایجاد و گسترش نظامهای اطلاعاتی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1372، صفحه 9-22

شمس السادات زاهدی


20. ایجاد و گسترش نظام های اطلاعاتی مدیریت

دوره 3، شماره 11.10، پاییز 1372، صفحه 75-95

شمس السادات زاهدی


21. نقش زنان در توسعه علم مدیریت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 57-67

شمس السادات زاهدی


22. تکنولوژی و سازمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1370، صفحه 34-41

شمس السادات زاهدی