رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناش ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه سازما نها دریافته اند که هیچ سرمایه ای به اندازه دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان به
عنوان صاحبان دانش و مهم ترین سرمایه های سازمان مورد توجه قرار گرفته اند و مدیریت دانش به عنوان ابزاری که م یتواند دانش موجود را گردآوری و نظم و
پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است. اما مهم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ابعاد دیگر با مدیریت دانش می باشد. این مقاله تأثیر و رابطه متقابل
سیبرنتیک که شامل شش بعد اصلی تنوع و محدودیت، آنتروپی و اطلاعات، ضرورت تنوع و قاعده تصمیم، هدف گذاری و کنترل، بازخور و تمایزات و روابط است، با مدیریت دانش که شامل چهار فرآیند اصلی ایجاد دانش، تبدیل و انتقال دانش، حفظ و نگهداری دانش و به کارگیری دانش می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت تولیدی فراسان بوده و اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرس شنامه جمع آوری شده است. براساس تحلیل های انجام شده، بعد تنوع و محدودیت و فرآیند تبدیل و انتقال دانش به دلیل داشتن شاخص های ضعیف حذف شدند. به علاوه یافته های پژوهش حاکی از تأیید مدل مفهومی با داده های جمع آوری شده و رابطه متقابل و معنادار سیبرنتیک و فرآیند
مدیریت دانش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Cybernetic and Knowledge Management in Organizations

نویسندگان [English]

  • Shamsosadat Zahedi 1
  • Amin Asadpoor 2
  • Khatereh Hajinouri 2
1 professor, Allameh Tabataba’i University
2 M.A., Public Management, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Nowadays, organizations have concluded that no other resource than knowledge can situate them most desirably in this competitive world. Therefore, more than any other factor, the spotlight has turned
upon employees as the owners of knowledge. Also ‘knowledge management’ as a tool which can accumulate the existing knowledge, organize it, make it dynamic, and disseminate it in the whole
organization, has taken on a new significance. But, what matters is the way other dimensions interact, in terms of influence, with the knowledge management. This article studied the effect as well as the relationship between cybernetics – which includes six main dimensions of ‘variety and constraint,’ ‘entropy and  nformation,’ ‘the
law of requisite variety and the decision rule,’ ‘goal-directedness and control’, ‘feedback and distinctions and relations’ – and knowledge management process – which is comprised of four main dimensions of  ‘knowledge creation,’ ‘conversion and transfer,’ ‘preservation,’ and ‘application’. Our statistical population included the staff of Farassan Company, and questionnaires were deployed for gathering the data . According to the analysis, dimensions of ‘variety and constraint’ as well as ‘knowledge transfer and conversion’ were excluded on account of having poor indicators. In addition, research results confirmed the conceptual model with the data collected and the fact that a significant relationship between knowledge management process and cybernetics existed.

بیرن بائوم، رابرت ( 1382 )، دانشگا هها چگونه کار م یکنند، ترجمه حمیدرضا آراسته، چاپ
اول، تهران: انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
2. زاهدی، شمس السادات ( 1386 )، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تهران: انتشارات دانشگاه
علامه طباطبایی.
3. کلانتری، خلیل ( 1388 )، مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی،
چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
4. کلاین، پاول ( 1381 )، راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمه محمد ولی علیئی و سید محمد
میرسندسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
چاپ دوم، تهران: انتشارات ،SPSS 5. مومنی، منصور ( 1387 )، تحلیل های آماری با استفاده از
کتاب نو.
6. هومن، حیدرعلی ( 1387 )، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ دوم،
تهران: انتشارات سمت.
7. Azmi, Ida Madieha (2010) «Legal and ethical issues in knowledge
management in Malaysia» computer law & security review, No. 26, p.61
– 71.
8. Beer, Stafford (2004) «What is cybernetics?» Emerald Group, Vol. 33,
No. 3/4, p.853 – 863.
9. Beer, Stafford (2000) «Then pints beer - the rational of Stafford Beer,s
cybernetic books (1959-95)» Emerald Group, Vol. 29, No. 5/6, p. 558 –
572.
10. Bellinger, G., Castro, D. & Mills, A. (2004) Data, information,
knowledge and wisdom. www.systems thnking.org/dikw.htm.
11. Bhatt, G.D. (2001) «Knowledge management in organizations:
examining the interaction between technologies, techniques, and people»
Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, p. 31-39.
12. Choi, Byounggu, Simon K. Poon & Joseph G. Davis (2008) «Effects of
knowledge management strategy on organizational performance:
Acomplementarity theory-based approach» Omega, No. 36, p. 235 –
251.
13. Chong, C.W., T. Holden, P. Wilhelmij, & R.A. Schmidt (2000) «Where
does knowledge management add value?» Journal of Intellectual Capital,
Vol. 1, No. 4, p.230-256.
14. Chua, A. (2002) «Taxonomy of Organisational Knowledge» Singapore
Management Review, Vol. 24, No. 4, p. 69-76.
15. Gupta, N.D. & K. Sharmak (2004) Craeting Knowledge – Based
Organization, (2rd ed), IDEA group publishing.
16. Hitt, P. & H. Ireland (2005) Strategic Management Comprttiveness and
Globalization Concept, (6rd ed), Thomson south western
17. Hoffman James, Mark L. Hoelscher & Karma Sherif (2005) «Social
capital, knowledge management and sustained superior performance»
Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No. 3, p.93-100.
18. Hunter, L., p. Beaumont & M.Lee (2002) «Knowledge Management
Practice in Scottish Law Firms» Human Resource Management Journal,
Vol. 12, No. 2, p. 4 – 21.
19. Kluge, J., S. Wolfram & T. Licht (2001), Knowledge Uplugged. The
McKinsey & Company Global Survey on Knowledge Management, (3rd
ed), Palgrave: Houndsmills.
20. Massa, Silvia & Stefania Testa (2009) «A knowledge management
approach to organizational competitive advantage: Evidence from the
food sector» European Management Journal, No. 27, p.129– 141.
21. Merwick , A.D ( 2003 ) «Knowledge management technology» Systems
Journal, Vol. 40, No. 4, p. 81-84.
22. Meyers. R.A (2001), Encyclopedio of Physical Science & Technology,
(3rd ed), New York: Academic Press.
23. Nechansky, H. (2006) «The four modes of coexistence of goal-orientated
systems» Emerald Group, Vol. 36, No. 2, p. 157-174.
24. Nechansky, H. (2008) «Elements of a cybernetic epistemology»
Emerald Group, Vol. 37, No. 1, p. 83– 93.
25. Newman , B & K. Conard (1999) «A Framework for characterizing
knowledge management» Knowledge Management Journal, Vol. 3, Issue
1.
26. Paswan, Audhesh K., C. Michael Wittmann (2009) «Knowledge
management and franchise systems» Industrial Marketing
Management,vol. 38, p. 173–180.
27. Petersen, N.J. & F. Poulfelt (2002) Knowledge Management in Action:
A Study of Knowledge Management in Management Consultancies, (2rd
ed), Kaupmannahofn: Copenhagen Business School.
28. Sarnovsky, J. (2006) «Modern rationalhty: A Cybernetes View» Emerald
Group pulishing Limited, Vol. 35, No. 10, p. 70-79.
29. Scarbrough, H. & J. Swan (2001) «Explaning the diffusion of knowledge
management: The role of fashion» British Journal of Management,
Vol.12, p. 3-12.