مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رقابت های فزاینده بین کشورهای مختلف برای به دست آوردن سهم بیشتری از تجارت جهانی، بسیاری از مدیران و متخصصان این کشورها را وادار به تفکر مجدد درباره کیفیت کرده است. در سالهای اخیر تعدادی از کشورهای پیشرفته و برخی از ممالک در حال توسعه، نسبت به تنظیم و تدوین الگوهای ملی برای کیفیت فراگیر اقدام کرده اند و به این ترتیب در جهت احیاء و بهبود مزیت رقابتی خویش گام موثری برداشته اند. از جمله آثار مثبت نهضت های کیفیت، گسترش مباحثات و تبادل افکار و نظرات مختلف درباره کیفیت بوده است که به نوبه خود به تکامل مفاهیم کلیدی، ارزشها و معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر منجر شده است. تحولات کیفیت در این کشورها سبب گسترش مفاهیم نوین مدیریت کیفیت و تسهیل آموزش و افزایش کاربرد عملی آنها در موسسات و سازمان های مختلف گردیده است. علاوه بر این، بر مبنای الگوهای کیفیت، در کشورهای مزبور، جایزه ملی کیفیت نیز تعیین شده و از این طریق بر نقش انگیزشی آن هم اضافه شده است.
نظر به این که تاکنون در کشور ما در مورد این امر مهم اقدامی به عمل نیامده است، نویسندگان این نوشتار بر خود فرض دانستند که گام آغازین در این زمینه را بردارند و طی مقاله ای مبانی مدیریت کیفیت فراگیر را تشریح کرده و نسبت به ارائه الگویی متناسب با ویژگی های خاص کشور ایران اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A National Total Quality Management Model for Iran

نویسندگان [English]

  • shams-o sadaat zahedi
  • behnam nakhaee

چکیده [English]

In  recent  years, establishment of national  total quality management (TQM)  models  by many  countries  have become  an  important  catalyst for  rethinking   quality   management   principles   in   their  organizations. The  national   concerted   efforts  in  developing  national  TQM   models, have helped  to  identify  the  quality system  requirements by introducing a  set  of  standard  criteria  for  understanding   quality  and   a  common reference   for  quality  policies   and  practices.   The  trend   in  designing national   TQM   models   and  establishing   quality  awards   in   national, regional,  and  local  levels  represents  an  important  part  of the  overall quality  movement  that  has  swept  many  countries  in   the  world  since mid-1980s.  For example,  in  addition  to Japanese  and  American  TQM models,    the    European   Foundation   for    Quality    Management   in conjunction   with    the    European    commission    has   launched    the European TQM  model  for self-appraisal  in  1992.  These  initiatives  are

playing  a  key role  in  the  quality  revolution   in  these  regions  and  are effectively   raising   quality   performance  standards   and   expectations throughout the world In light of these developments,  the need  for developing  a framework for a national  TQM  model  for  Iran  is  apparent. This  article  identifies the  principels of TQM  and  attempts to  construct a  preliminary TQM framework  for Iran.


دوره 5، شماره 19
پاییز 1374
صفحه 15-37
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395