ا

 • اسکندری، مجتبی معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 99-121]
 • اعرابی، سید محراب ازتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آن ها به مشتری [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 273-292]
 • اکرمی، احمد ازتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آن ها به مشتری [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 273-292]
 • الوانی، سید مهدی مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 5-20]
 • الوانی، سید مهدی مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 3-18]

ب

 • باغومیان، رافیک تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 221-252]

پ

ت

 • تسلیمی، محمد سعید قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 21-50]

ج

 • جعفری مقدم، سعید معیارهای انتخاب تجربه در مستند سازی تجارب مدیران [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 209-230]
 • جعفری مقدم، سعید معیارهای انتخاب تجربه در مستندسازی تجارب مدیران [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 245-272]

خ

 • خاکسار، منصور طراحی مدل برنامه ریزی استراتژی صنعتی استانی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 154-185]
 • خوش طینت، محسن تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 221-252]

د

 • دانایی فرد، حسن تئوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تئوری عامه [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 149-181]

ر

 • رحمانسرشت، حسین الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 49-77]
 • رحمان سرشت، حسین بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 69-98]
 • رودکی، جمال راهبردهای اساسی استاندارد گذاری: یکنواختی و افشا در گزارشگری مالی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 187-208]

ز

 • زالی، محمدرضا در جستجوی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و توسعه [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 123-153]

س

 • ساعتچی، محمود بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی" [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 78-117]
 • سید نقوی، میرعلی مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 3-18]

ص

 • صالحی صدقیاتی، جمشید رویکرد جدید به مدیریت کیفیت [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 201-220]
 • صائبی، محمد توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 135-148]
 • صنوبر، ناصر بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 69-98]

ط

 • طلوعی، سلام سودمندی استفاده از روش مالیات معوق [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 231-244]

ف

 • فرهنگی، علی اکبر معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 99-121]
 • فیضی، کامران مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 18-134]
 • فقیهی، ابوالحسن عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 19-54]

ک

 • کزازی، ابوالفضل شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 51-67]

م

 • مرعشی، سید علی شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 51-67]
 • ملکمی، افسانه الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 49-77]
 • مهرگان، محمدرضا در جستجوی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و توسعه [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 123-153]

ن

 • نادری خورشیدی، علیرضا قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 21-50]
 • نوری، پرویز بررسی روش های بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 182-200]

ی

 • یعقوبی، نور محمد مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 5-20]